ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Σκιάθος  12 Ιανουαρίου 2011

              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                  Αριθ. Πρωτ.:242

      ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 

   

 

                                                        ΠΡΟΣ : Τον κ.

                                                                     Δημοτικό Σύμβουλο Σκιάθου

                                                                                     ΣΚΙΑΘΟ

           

  

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,   σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την  17η  Ιανουαρίου  2011, ημέρα  Δευτέρα     και ώρα 19:00, σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 

 

 

1. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για

      μεταφορά των αρμοδιοτήτων του άρθρου 204 του Ν. 3852/2010 που

      προβλέπονται για τους νησιωτικούς Δήμους.

2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

   ορισμένου χρόνου, είκοσι πέντε (25) εργατών καθαριότητας, δέκα (10) οδηγών,  

    ενός  (1) ηλεκτρολόγου, πέντε(5) υπαλλήλων γραφείου και οκτώ (8)  

    εισπρακτόρων,     διάρκειας πέντε (5) έως οχτώ (8) μηνών για τις ανάγκες που

    καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες στη Διοικητική Υπηρεσία, την Υπηρεσία

    καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, αλλά και να επανδρώσουν τα λεωφορεία, το

    Μουσείο Παπαδιαμάντη και τα γραφεία πληροφοριών.            

3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έτους 2011 (άρθρο

    46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

4. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών έτους 2011 (άρθρο 46 του

    Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  προμηθειών έτους 2011 (άρθρα 28 και 46 του

    Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

6. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή

     παραλαβής υπηρεσιών, μεταφορών και λοιπών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο

     67 του Π.Δ. 28/1980.  

7. Ορισμός δυο δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι

      5.869,40 ευρώ με τη διαδικασία του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 171/87 για το έτος

      2011.

8. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή

     παραλαβής έργων αξίας άνω των  5.869,40 ευρώ με τη διαδικασία του άρθρου 16

      του Π.Δ/τος 171/87  και τις διατάξεις των άρθρων 53 & 55  του Π.Δ/τος  609/85

      για  το έτος  2011.

9. Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση

     πραγμάτων του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος  270/81.

10. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το 

     έτος 2011, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως

     ισχύει. 

11. Καθορισμός δικαιούχων χρήσης κινητής τηλεφωνίας  και ανώτατου χρηματικού

     ορίου κλήσεων μηνιαίως  των  δικαιούχων. 

12. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στις Διεθνείς Εκθέσεις

       Τουρισμού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής

       και Συντονισμού της Γενικής Δ/νσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του

       Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού  πρόγραμμα  δράσεων τουριστικής 

       προβολής για το έτος 2011 του Δήμου Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης:

       α) Ποσού 2.650€ (κόστος συμμετοχής ) στην τουριστική έκθεση FERIENMESSE   

            WIEN που  θα διεξαχθεί   από 13-16/01/2011 στην Βιέννη Αυστρίας,

       β) Ποσού 2.800€ (κόστος συμμετοχής)  στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΜΑΤΚΑ 

            2011 Ελσίνκι-Φινλανδία , που θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 23 Ιανουαρίου 

             2011. 

       γ) Ποσού 3.000€ (κόστος συμμετοχής ) στην τουριστική έκθεση

           VAKANTIEBEURS  2011, που θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 16 

           Ιανουαρίου 2011 στην Ουτρέχτη  Ολλανδίας. 

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

    «ΑΜΕΣΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΜΕΝΟΥ

      ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ» (αριθ. μελέτης 157/2007) . 

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  και οριστικής εκτελεσθεισών

        εργασιών του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 

         (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ)» (αριθ. μελέτης13/2007).   

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  και οριστικής εκτελεσθεισών

        εργασιών του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

        ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

         ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΞΑΝΕΜΟ» (αριθ. μελέτης 209/2008).

16.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  εκτελεσθεισών εργασιών του

       έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡ. ΗΛΙΑΣ-ΚΑΣΤΡΟ» 

        (αριθ. μελέτης 208/2008).

17.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  και οριστικής εκτελεσθεισών

        εργασιών του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ (ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ –

          ΚΑΛΥΒΙΑ)» (αριθ. μελέτης 179/07). 

18.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  εκτελεσθεισών εργασιών του   

       έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

        ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (αριθ. μελέτης 207/2008). 

19.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  και οριστικής εκτελεσθεισών

        εργασιών του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ΟΥ & 2ΟΥ 

        ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Ο.Τ. 273 Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ )» (αριθ. μελέτης

         199/2007).

20. Αποδοχή της 71/2010 επικαιροποιημένης  (λόγω αλλαγής Φ.Π.Α)  μελέτης (την

       οποία είχε αποδεχτεί το  Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ.149/2010 Α.Δ.Σ.)του

       έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΤΣΗΣ 5 ΣΤΗ

       ΣΚΙΑΘΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ», προϋπολογισμού 

       δαπάνης  72.000,00€.

21. Αποδοχή της 70/2010 επικαιροποιημένης  (λόγω αλλαγής Φ.Π.Α)  μελέτης (την

       οποία είχε αποδεχτεί το  Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ.150/2010 Α.Δ.Σ.)του

       έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β14 ΣΕ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ –

       ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ –ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», 

       προϋπολογισμού  δαπάνης  109.000,00€.

22. Αποδοχή προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου   

      «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΞΑΝΕΜΟΣ».

23. Αποδοχή μελέτης του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ & ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ

       ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ‘’ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΙΜΝΙΑ’’.

24. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 

      ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ».   

25.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 

       ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΩΣ ΟΔΟ ΜΙΑΟΥΛΗ

      ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΥ  ΚΑΘΕΤΗΣ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ».   

26.Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης  χωρίς άσκηση

    ενδίκου μέσου κατά της   11/2010  απόφασης  Ειρηνοδικείου Σκιάθου (αγωγή  

    Μιχαήλ Σπανοδήμου του Κων/νου, ταχυμεταφορέα –αντιπροσώπου της ACS)    

    σύμφωνα με την  αριθ. 302/2010 απόφαση –εισήγηση  Δημαρχιακής Επιτροπής .

27.  Λήψη απόφασης για παραίτηση από τα δικόγραφα ανακοπών κατά της εταιρείας  

       Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σε εκδοθείσες διαταγές πληρωμής κατόπιν

       κατασχετηρίων εγγράφων μετά την  αριθ. 304/2010 απόφαση –εισήγηση      

       Δημαρχιακής Επιτροπής.   

28.  Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης  χωρίς άσκηση

    ενδίκου μέσου κατά της   63/2010  απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου    

    (αγωγή  Γκόγκα Νικολάου του Ιωάννη) μετά  την  αριθ. 324/2010 απόφαση –

    εισήγηση  Δημαρχιακής Επιτροπής. 

29.  Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης οικοπέδου για την στάθμευση

   οχημάτων του Δήμου. 

30.  Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ .

31. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

       Σκιάθου (άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 3013/2002). 

32. Εξέταση  αιτημάτων του Συλλόγου ΔΥΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙ που υποβάλλονται με

       το υπ. αριθ.πρωτ. 10610/30-11-2010 έγγραφο.   

33. Μετακινήσεις .

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

 

ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σκιάθος  3 Φεβρουαρίου 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                       Αριθ. Πρωτ.:770

 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 

 

 

 

 

                                                        ΠΡΟΣ : Τον κ.

                                                                     Δημοτικό Σύμβουλο Σκιάθου

                                                                                     ΣΚΙΑΘΟ

           

 

 

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,   σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την    Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Δευτέρα     και ώρα 19:00, σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 

 

 

1.Λήψη απόφασης για  έκδοση ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου για  

     συκοφαντικές επιστολές και όμοιες αναρτήσεις σε ιστοσελίδες. 

2. Ορισμός εκκαθαριστού για τον εκκαθαρισμό των  Δημοτικών  Επιχειρήσεων :

   «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΚΙΑΘΟΥ Δ.Ε.» και «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ», 

    που   λύονται αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3852/2010 .

3.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης

    «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», η οποία εξακολουθεί

    να λειτουργεί  μέχρι 30-6-2011 με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς

    (ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.ΕΓΚ.11/ΟΙΚ.4569/27-01-2011). 

4.  Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος για μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που   

     αφορούν στην χερσαία ζώνη λιμένα Σκιάθου, από το εν ενεργεία Λιμενικό Ταμείο 

     Σκοπέλου, στο Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου . 

5.  Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στις Διεθνείς Εκθέσεις

       Τουρισμού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής

       και Συντονισμού της Γενικής Δ/νσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του

       Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού  πρόγραμμα  δράσεων τουριστικής 

       προβολής για το έτος 2011 του Δήμου Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης:

       α) Ποσού 2.800€ (κόστος συμμετοχής ) στην τουριστική έκθεση HOLIDAY 

           WORLD  που  θα διεξαχθεί   από 10-13/02/2011 στην Πράγα,

       β) Ποσού 4.000€ (κόστος συμμετοχής)  στη διεθνή έκθεση τουρισμού BORSA

           INTERNATIONALE DEL TURISMO (BIT), που θα πραγματοποιηθεί από   

           17/2 έως 20/02/ 2011  στο Μιλάνο. 

       γ) Ποσού2.700€ (κόστος συμμετοχής ) στην τουριστική έκθεση  

           INTERNATIONAL FAIR OF TOURISM , που θα πραγματοποιηθεί από 24-

          27/02/2011  στο Βελιγράδι ,

     δ) Ποσού 3.600€ (κόστος συμμετοχής ) στην τουριστική έκθεση  IΤΒ, που θα  

          πραγματοποιηθεί από 9-13/3/2011   στο Βερολίνο ,

     ε) Συμμετοχή με φιλοξενία στο περίπτερο της εταιρίας  στην τουριστική έκθεση  

           HOLIDAY MARKET, που θα πραγματοποιηθεί από 17-20/3/2011 στο 

         Βουκουρέστι. 

6. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην εκδήλωση «Visit Greece   

     @Westfield London” και ψήφιση πίστωσης 4.000 λιρών Αγγλίας για τη 

     συμμετοχή.   

7.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου στην ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

       ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.( Ε.Α.Π.   Α.Ε.) –Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. 

 8. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «ΜΠΑΡ –  

     ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  ιδιοκτησίας Γιαλή Γεωργίου του Παναγιώτη  που βρίσκεται 

      στην οδό Επιφ. Δημητριάδη στη Σκιάθο, για το χρονικό διάστημα θερινή

      περίοδος  2010 έως 31/12/2010.    

9.   Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων.    

10. Χορήγηση άδειας καταστήματος προσφοράς ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

     (ΙΝΤΕΡΝΕΤ)-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  σε κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Κοραή –

     Παπαδιαμάντη ιδιοκτησίας της εταιρία;  ‘’ΑΦΟΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ Ο.Ε.’’ . 

11. Λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη  της άδειας λειτουργίας καταστήματος     

    «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΙΑΣ

    & ΣΙΑ Ε.Ε.», που λειτουργούσε  καθ΄ υπέρβαση της  άδειάς του.

12. Λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη  της άδειας λειτουργίας καταστήματος    

     «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας  ΚΟΥΜΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ

      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που λειτουργούσε  καθ΄ υπέρβαση της  άδειάς του.

13. Έκφραση διάθεσης Δημοτικού Συμβουλίου για  αγορά οικοπέδου για την 

       μεταστέγαση  της υπηρεσίας καθαριότητας.

14. Λήψη απόφασης για μίσθωση οικοπέδου τουλάχιστον τεσσάρων(4) στρεμμάτων    

     με κτίσμα  για τη μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας και ορισμό επιτροπής   

     καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων.

15. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης οικοπέδου για την στάθμευση

   οχημάτων του Δήμου (θέμα  εξ αναβολής ). 

16.  Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την εφαρμογή του 

       προγράμματος «Διαύγεια» (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 3861/2010) .

17. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου, 

      οικονομικού έτους 2010.

18. Ορισμός μελών στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος ακινήτων του άρθρου 7 του 

      Π.Δ/τος 270/81. 

19. Έκφραση διάθεσης για συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

    του Δήμου  Σκιάθου

20. Έκφραση διάθεσης για δημιουργία κοινωφελούς επιχείρησης στο Δήμο Σκιάθου.  

21.Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών για τις ανάγκες της Απογραφής Πληθυσμού  

      2011.

 22. Μετακινήσεις .

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

 

ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή