ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 21/9/2018

Αρ. πρωτ.: 8411

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 • κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 15η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις

26/9/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Έγκριση Π/Υ 2018 του ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΝ).   Εισηγητής κ. Μίχας.

 1. 2.Έγκριση απόφασης ΔΕΥΑ Σκιάθου (αρ. 1/2018 «Απόφαση για χρέωση της χρήσης αποχέτευσης του αεροδρομίου Σκιάθου» -σχ. η 103/2018 ΑΔΣ-απόρριψη από ΑΔΘΣτΕ).  Εισηγητής κ. Διολέττας

 1. 3.Έγκριση απόφασης ΔΕΥΑ Σκιάθου (αρ. 38/2018 «Καθορισμός χρέωσης για την μεταφορά λυμάτων με το βυτιοφόρο όχημα της υπηρεσίας» ).   Εισηγητής κ. Διολέττας

 1. 4.Λήψη απόφασης για την καταγγελία ή μη της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και παραχωρησιούχου σχετικά με την τοποθέτηση αυτοκινούμενου τροχήλατου ή μη αναψυκτηρίου στη θέση Τσουγκριάς Λαλαριάς, κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας. Κήρυξης αυτού έκπτωτου λόγω μη τήρησης της προθεσμίας των εβδομήντα ημερών και τριάντα αντίστοιχα σύμφωνα με το αρ.πρωτ.4805/31-5-2018 συμφωνητικό παραχώρησης (ΜΠΟΜΠΑΙ ΚΛΕΒΙΣ).    Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. 5.Λήψη απόφασης για την καταγγελία σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και παραχωρησιούχου σχετικά με την τοποθέτηση αυτοκινούμενου τροχήλατου ή μη αναψυκτηρίου στη θέση Τσουγκριάς κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας. Κήρυξης αυτής έκπτωτης λόγω μη τήρησης όρων συμφωνητικού παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού από πλευράς της, σύμφωνα με το αρ. 75252/29-8-2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας       (KUPRIIANCHUKOLGA).     Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 73/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της Εταιρείας «Αφοι Χ. Διολέττα ΑΕ», κατά του Δήμου Σκιάθου με αριθμό κατάθεσης ΤΜ 220/19-12-2016   στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου.(σχετική η αριθμ. 276/2018 ΑΟΕ.). Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2018.     Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. 8.Έγκριση της 3ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 15.770,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 43897/24-8-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος

 1. 9.Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνης απασχόλησης) .

       Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

 1. 10.Λήψη απόφασης περί αποδοχής της ειδικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνέχεια της έγκρισης ένταξης μελετών του Δήμου Σκιάθου στο πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ».   Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

 1. 11.Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στη διεθνή έκθεση Τουρισμού WORLDTRAVELMARKET(WTM) 2018 (5-7/11/2018) στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας.    Εισηγητής κ. Διολέττας

 1. 12.Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στη διεθνή έκθεση Τουρισμού TTGTRAVELEXPIRIENCE 2018 (8-10/10/2018 στο Ρίμινι της Ιταλίας.   Εισηγητής κ. Διολέττας

 1. 13. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940 και κατανομής ποσού 550,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018. Εισηγητής κ. Μίχας

 1. 14.Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 10-7135 με τίτλο «λοιπός εξοπλισμός» του π/υ 2018 , για την προμήθεια φορητού απινιδωτή (2.235,00€) . Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. 15.Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 35-6117 με τίτλο «λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του π/υ   2018 , για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εφαρμογή των Ν. 4042/2012, 4496/2017 και του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο Σκιάθου.             Εισηγητής κ. Γιαννίτσης

 1. 16.Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 20-6142.03 με τίτλο «αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του π/υ 2018 , για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ωρίμανση της ενεργειακής αναβάθμισης, αυτοματοποίησης και διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Σκιάθου.     Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. 17.Διαγραφή οφειλής (ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 2018) από τον αρ. 1038/2018 Χρ. Κατ. ποσού 80,00€ της ΛΕΤΣΙΟΥ Ε. & ΛΕΤΣΙΟΣ Ν. Ο.Ε. (ΑΦΜ 997450083). Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. 18.Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ από τον αρ. 1017/2018 Χρ. Κατ. ποσού 36,24€ της ΛΕΤΣΙΟΥ Ε. & ΛΕΤΣΙΟΣ Ν. Ο.Ε. . Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. 19.Διαγραφή οφειλής (Εισφοράς σε Χρήμα και Γης σε χρήμα) από τον αρ. 830/2018 Χρ. Κατ. ποσού 2.083,18€ του Ροδανάκη Κων/νου του Εμμ. .   Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. 20.Δωρεά τέλους τριετούς ταφής.     Εισηγητής κ. Σταμέλος
 1. 21.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 2019.

     Εισηγητής κ. Μίχας

 1. 22.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος

 1. 23.Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κ.υ.ε.

                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή