ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ, 25/09/2014

Αρ. πρωτ.: 9966

ΠΡΟΣ

  1. τον Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτρη Πρεβεζάνο
  2. τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 29/09/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ενός εκπροσώπου παραγωγικής τάξης με τον αναπληρωτή του.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2014, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

                                            

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης αξίας

μέχρι 5.869,40 ευρώ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων άνω των μέχρι 5.869,40 ευρώ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου στην «ΕΤΑΙΡΙΑ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου                                                                        

 

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Συγκρότηση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής Περιβαλλοντικής προστασίας και Περιβάλλοντος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής Πολιτισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για εγγραφές και διαγραφές στον Παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Εγγραφές και διαγραφές νηπίων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Ορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας και ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                          

 

Ψήφιση ποσού 840,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6443 για την κάλυψη δαπανών επετείου μνήμης βύθισης Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                        

 

Ψήφιση ποσού 5.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6432.2 για τη συμμετοχή του Δήμου σε τουριστική έκθεση του Λονδίνου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                          

 

Εξέταση της υπ΄αριθμ. 9505/11-09-2014 αίτησης του αθλητικού ομίλου Σκιάθου με θέμα: Παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου για την χρονική περίοδο 2014-2015.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 190/2014 εισηγητικής απόφασης οικονομικής επιτροπής για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2014)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                  

 

Έγκριση της 3ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 9.284,47 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την   υπ’αριθμ. 106766/2014 χρηματική εντολή του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις 2 Σχολικές Επιτροπές

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Έγκριση – πρόσληψη προσωπικού έξι (6) εργατών καθαριότητας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                        

 

Χορήγηση Άδειας εκμετάλλευσης Περιπτέρου του αποθανόντος Βούλγαρη Κων/νου στην χήρα του Βούλγαρη Μαλαματή (παλιά –υφιστάμενη άδεια) στη θέση   Παλιό Λιμάνι.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                      

 

Αίτηση για αποσφράγιση καταστήματος ΚΑΝΤΙΝΑ στη θέση ΦΤΕΛΙΑ (ΜΥΤΙΚΑΣ) Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                      

 

Ανανέωση άδειας Λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Ανάκληση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Διαγραφή οφειλής (τελών καθαριότητας και φωτισμού) από βεβαιωθέντα χρηματικό κατάλογο

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                      

 

Παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκιάθου για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                      

 

Μετακινήσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

  • Γραφείο Δημάρχου
  • Γραφείο Αντιδημάρχων
  • Δ/νσεις Δήμου
  • Νομικός Σύμβουλος

ΚΟΙΝ :

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή