12η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην ειδική συνεδρίαση της

24ης /5/2011 αποφάσισε ως εξής :

 

 

Θέμα : Ψήφιση κατάλληλα αναμορφωμένου προϋπολογισμού του Δήμου

Σκιάθου οικονομικού έτους 2011, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 2350/4-4-

2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς

Ελλάδος, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Μαγνησίας, (διατάξεις του

άρθρου 162 του Ν. 3463/2006).

Με την αριθ. 172/2011 απόφασή του ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2011 όπως αυτός έχει αναμορφωθεί, μετά το υπ. αριθ. 2350/4-4- 2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Μαγνησίας, με την 81/2011 απόφαση της οικονομικής και υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση, όπως φαίνεται στην παρακάτω συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού που συνοδεύει την εισηγητική έκθεση:

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Κωδικοί

Αριθμοί

Έσοδα και εισπράξεις

Προϋπολογισμός

σε ευρώ

Απολογισμός σε ευρώ

0

Τακτικά έσοδα

7.545.500,00

979.656,95

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

1.072.009,40

17.590,90

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

930.000,00

318.507,65

31

Εισπράξεις από Δάνεια

1.150.000,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

2.339.600,00

84.463,77

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

1.271.902,20

200.799,99

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους

98.815,40

581.264,17

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

392.800,00

0,00

Σύνολο Πόρων

14.800.627,0

2.182.283,43

Κωδικοί

Αριθμοί

Έξοδα και πληρωμές

Προϋπολογισμός

σε ευρώ

Απολογισμός σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

3.538.600,00

777.311,79

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

1.696.440,00

179.458,55

63,64

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

566.150,00

9.848,06

651

Τοκοχρεωλύσια δάνεια

5.000,00

1.120,60

66

Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών

472.900,00

11.712,67

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

1.744.050,00

127.677,26

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

3.852.818,79

0,00

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

1.470.000,00

73.040,79

Επενδύσεις

71

Αγορές

172.500,00

0,00

73

Έργα

423.978,21

0,00

74

Μελέτες

178.375,48

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

3.000,00

0,00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

312.000,00

126.102,86

911

Αποθεματικό

364.814,52

0,00

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

14.800.627,00

1.306.272,58

Με μόνη διαφοροποίηση στο σκέλος των εσόδων σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α 3121 που αφορά στα δάνεια και συγκεκριμένα σε Κ.Α με τίτλο «Έσοδα από δανεισμό παρ 1ε, άρθρου 49, ν. 3943/2011, για την αποπληρωμή χρεών», σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 22292/9-5-2011 ΚΥΑ.

Στην απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καραστατήρας Γεώργιος,

ο κ. Τρακόσας Θεοδόσιος, κ. Φιλαρέτου Αναστασία, κ. Πατσάς Ιωάννης,

κ. Πρεβεζάνος Δημήτριος και ο κ. Κοφινάς Φώτιος.

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή