ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩ13-Ψ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Σκιάθος 28 Μαρτίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 06 / 2011 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου της 22 Μαρτίου 2011 και της αποφάσεως που λήφθηκε με θέμα

«Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2011»

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105 /2011


Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και τοποθετήθηκε επί του θέματος

και είδε

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010

- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,

- την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’)

- την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές

Ενότητες

- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011

- Την υπ’ αριθ. 2/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το

προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή

- Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου του έτους 2011, όπως συντάχθηκε με

την αριθ. 48/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους

2011, όπως εμφανίζονται:

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

Κωδικοί

Αριθμοί

Έσοδα και εισπράξεις

Προϋπολογισμός

σε ευρώ

Απολογισμός σε ευρώ

0

Τακτικά έσοδα

7.545.500,00

362.150,62

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

1.072.009,40

5.256,16

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

930.000,00

289.623,04

31

Εισπράξεις από Δάνεια

1.150.000,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

2.339.600,00

75.844,64

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

1.271.902,20

95.007.55

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους

98.815,40

581.264,17

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

392.800,00

0,00

Σύνολο Πόρων

14.800.627,00

1.409.146,18

Κωδικοί

Αριθμοί

Έξοδα και πληρωμές

Προϋπολογισμός

σε ευρώ

Απολογισμός σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

3.538.600,00

377.505,86

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

1.695.440,00

77.782,20

63,64

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

566.150,00

0,00

651

Τοκοχρεωλύσια δάνεια

5.000,00

498,76

66

Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών

472.900,00

0,00

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

1.744.050,00

67.485,26

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

3.852.818,79

0,00

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

1.470.000,00

1.818,85

Επενδύσεις

 

71

Αγορές

172.500,00

0,00

73

Έργα

677.978,21

0,00

74

Μελέτες

249.190,00

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

3.000,00

0,00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

312.000,00

63.051,58

911

Αποθεματικό

40.000,00

0,00

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

14.800.627,00

588.142,51

 

Β. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
που αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο της παρούσης απόφασης

Η παρούσα απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία με

Έντεκα (11) ψήφους υπέρ της επί συνόλου παρόντων δεκαεννιά (19) μελών δημοτικού συμβουλίου Εξ (6) δημοτικοί σύμβουλοι, επί συνόλου παρόντων δεκαεννιά (19) μελών δημοτικού συμβουλίου, αποχώρησαν από την αίθουσα προ της ψηφοφορίας Δυο (2) δημοτικοί σύμβουλοι επί συνόλου παρόντων δεκαεννιά (19) μελών δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν όχι


                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ

                                                                                                                       ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩ13-Ψ

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή