ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 13969/23.9.2021 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (20η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27.9.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την µε αρίθµ. 163/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αρίθµ. 426/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη και τα είκοσι (20) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 9. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 10. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 13. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 14. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 15. Κανταράκιας Θεόδωρος του του Δημητρίου
 16. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 17. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 18. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 19. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 20. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Διολέττας Δημήτριος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση
 • Ο κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος.
 • Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος.
 • Ο κ. Κανταράκιας Θεόδωρος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος.
 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος.
 • Ο κ. Μαθηνός Αδαμάντιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Έγκριση της έκθεσης B΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Σκιάθου. (263/2021 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 70/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η έκθεση Β΄ τριμήνου του

έτους 2021.

 1. 2.
Αποδοχή και έγκριση της μελέτης «Μελέτη προμήθειας εξοπλισμού φωτισμού μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης χώρων αθλοπαιδιών Δήμου Σκιάθου». (275/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 71/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μελέτη.

 1. 3.
Αποδοχή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προμήθειας πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (Γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλώσιμα υλικά και διατάξεων ασφάλειας παιδικών χαρών Δήμου Σκιάθου». (276/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 72/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μελέτη.

 1. 4.
Αποδοχή και έγκριση της μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και της μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ KAI ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». (163/2021 & 164/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 73/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μελέτη.

 1. 5.
Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως από τους δικαιούχους του Δήμου Σκιάθου από 05/09/2021 έως 04/09/2022.

Α.Δ.Σ. 74/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζεται το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για κάθε δικαιούχο του Δήμου ανά μήνα, μέσα στα όρια που ορίζει η σχετική ΚΥΑ.

 1. 6.
Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Α.Δ.Σ. 75/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο κανονισμός.

 1. 7.
Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 76/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν εγκρίνεται η μίσθωση.

 1. 8.
Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Α.Δ.Σ. 77/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

 1. 9.
Έκφραση βούλησης για επέκταση ή μη του σχεδίου πόλης.

Α.Δ.Σ. 78/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η εισήγηση της

τεχνικής υπηρεσίας.

 1. 10.
Λήψη απόφασης για τη διεύρυνση του αντικειμένου της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου και στη συγκέντρωση και μεταφορά απορριμμάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν.1069/1980.

Α.Δ.Σ. 79/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν εγκρίνεται η διεύρυνση.

 1. 11.
Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας που θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.4018/2011.

Α.Δ.Σ. 80/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζονται οι:

Ο κ. Γιαμαρέλος με αναπλ. την κ. Νικολάου

Ο κ. Πατσάς με αναπλ. την κ.Φιλαρέτου

 1. 12.
Ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 81/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται η υπάλληλος Γαρυφάλλου

Ματούλα - Σταυρούλα.

 1. 13.
Ορισμός μελών Σχολικού Συμβουλίου Γυμνασίου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 82/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζονται ο κ. Τσανάκας και

η κ. Παπαγεωργίου

 1. 14.
Έγκριση αθλητικών προγραμμάτων χειμερινής περιόδου 2021-2022.

Α.Δ.Σ. 83/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται τα αθλητικά προγράμματα.

 1. 15.
Λήψη απόφασης για την προσχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» για το κλίμα και την ενέργεια και ορισμός εκπροσώπων. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
 1. 16.
Εξέταση αιτήματος του Γκαβόπουλου Αλκιβιάδη νομίμου εκπροσώπου της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος επί αγροτικής οδού στη θέση «ΣΠΑΡΤΙΑΣ».

Α.Δ.Σ. 84/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το αίτημα.

 1. 17.
Εξέταση αιτήσεως περί τοποθέτησης στύλων δημοτικού φωτισμού στην αρχή της οδού προς την θέση «Καλύβια».

Α.Δ.Σ. 85/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η τοποθέτηση στύλων

δημοτικού φωτισμού.

 1. 18.
Εξέταση αιτήματος της «ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης βιομηχανικών αποθηκών επί αγροτικής οδού στη θέση «ΣΠΑΡΤΙΑΣ - ΞΑΝΕΜΟΣ».

Α.Δ.Σ. 86/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το αίτημα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή