ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 13964/23.9.2021 πρόσκλησης για ειδική συνεδρίαση (19η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27.9.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την µε αρίθµ. 163/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αρίθµ. 426/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη και τα δεκαεννιά (19) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 5. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 7. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 8. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 9. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 10. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 11. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 12. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 13. Κανταράκιας Θεόδωρος του του Δημητρίου
 14. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 15. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 16. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 17. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 18. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 19. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Μαθηνός Αδαμάντιος προσήλθε κατά την συζήτηση του θέματος.
 • Ο κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος προσήλθε κατά την συζήτηση του θέματος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι κ. Δημήτριος Μάνος και ο κ. Παναγιώτης Ζαφείρης, ορκωτοί λογιστές και ο κ. Γεώργιος Δόλγυρας της εταιρείας ΔΟΜΥ Α.Ε., εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2015 Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 69/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2015, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης

Β. Τη δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο Ν. 3548/07 άρθρο 6 παρ. 7.

Γ. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 στο Ελεγκτικό συνέδριο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή