ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                                                                                                                                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16/2021

Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στη Σκιάθο, σήμερα την 30η του μηνός Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 13:00, ύστερα από την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 10486/26.7.2021 πρόσκληση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, κ. Ματούλας Παπαδούλια, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε µε το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και της από 11-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την µε αρίθµ. 163/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αρίθµ. 426/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα έξι (6) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 3. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 4. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 5. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου
 3. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 6. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 7. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 8. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 9. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 10. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 13. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 14. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 15. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κ. Ματούλα Κ. Παπαδούλια παίρνοντας τον λόγο, δήλωσε ότι λόγω έλλειψης απαρτίας δεν μπορεί να γίνει η συνεδρίαση.

Μετά συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ, 30 Ιουλίου 2021

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή