ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 7 Ιουνίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 7009/1.6.2021 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (12η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 5.6.2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 06:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την µε αρίθµ. 163/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αρίθµ. 426/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη και τα δεκαοκτώ (18) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 2. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 9. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 14. Κανταράκιας Θεόδωρος του του Δημητρίου
 15. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 16. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 17. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 18. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος.
 • Η κ. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία προσήλθε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση.
 • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ αποχώρησε μετά την ψήφιση του 7ου θέματος.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για απαλλαγή τροφείων του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου από την αναστολή λειτουργίας του λόγω του COVID-19.

Α.Δ.Σ. 37/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η απαλλαγή.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2.

Κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων

Δήμου Σκιάθου έτους 2021 λόγω της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ και της επανυποβολής στο παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. (170/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 38/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.

3. Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 39/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η έκθεση Α΄ τριμήνου του

έτους 2021.

4. 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021. (6/2021 Α.Ε.Ε.).

Α.Δ.Σ. 40/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 2η τροποποίηση.

5. Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2021.

Α.Δ.Σ. 41/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής.

6. Κατάρτιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2020 – 2023.   (5/2021 Α.Ε.Ε.). ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
7.

Καθορισμός διαδρομών και είσπραξη αντίτιμου στα Δημοτικά

Λεωφορεία (143/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 42/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζονται οι διαδρομές και

το αντίτιμο.

8. Επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ». (4/2021 Α.Ε.Ε.)

Α.Δ.Σ. 43/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επικαιροποιείται το σχέδιο.

9. Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου «ΜΠΟΥΡΤΖΙ» του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 44/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο κανονισμός.

10. Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 45/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο κανονισμός.

11. Λήψη απόφασης περί λειτουργικής κατάταξης της οδού στη θέση Αγ. Ταξιάρχης Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 46/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η λειτουργική

κατάταξη της οδού.

12. Λήψη απόφασης περί λειτουργικής κατάταξης των οδών στις θέσεις Λεχούνι, Πλατανιάς, Λειβαδάκια, Καλαμάκι Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 47/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η λειτουργική

κατάταξη των οδών.

13. Καθορισμός παροχών σε εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
14.

Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5657/12-05-2021 αίτησης περί

αποξήλωσης στήλης δημοτικού φωτισμού έμπροσθεν

καταστήματος.

Α.Δ.Σ. 48/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αποξήλωση.

15. Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5614/12-05-2021 αίτησης περί τοποθέτησης λαμπτήρα στην περιοχή «Γλυφονέρι» Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 49/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η τοποθέτηση λαμπτήρα

δημοτικού φωτισμού.

16. Έγκριση θέσεων δημιουργίας «Γωνιών Ανακύκλωσης».

Α.Δ.Σ. 50/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνονται οι θέσεις των γωνιών

ανακύκλωσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή