ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σκιάθος, 18 Νοεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αρίθμ. πρωτ. 12481/13.11.2020 για τακτική συνεδρίαση (18η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17.11.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 12481/13.11.2020 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη είκοσι (20) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 5. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 6. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 7. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 14. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 15. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 16. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 17. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 18. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 19. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 20. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης και επανήλθε στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2020. (12/2020 ΑΕΕ).

Α.Δ.Σ. 136/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 4η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.

  Σύσταση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου. (11/2020 Α.Ε.Ε.).

Α.Δ.Σ. 137/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το σχέδιο σύστασης Ο.Ε.Υ. έτσι όπως προτείνεται από την υπ’ αρίθμ. 11/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

  Ορισμός συγκεκριμένων δημοτικών χώρων προς παραχώρηση στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση συνεπτηγμένων υποσταθμών. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ
  Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2021-2022.

Α.Δ.Σ. 138/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Θετική γνωμοδότηση για α) Μετατροπή από παράρτημα του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου σε αυτόνομη σχολική μονάδα ως ΕΠΑΛ ΣΚΙΑΘΟΥ, β) Λειτουργία κατά το επόμενο σχολικό έτος 2021-22:

δύο (02) Τομέων στη Β' Τάξη: 1) Διοίκησης και Οικονομίας και 2) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και

τεσσάρων (04) ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας που λειτουργεί στη Β’ Τάξη:

1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Υπαλλήλων Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

3. Υπαλλήλων Εμπορίας και Διαφήμισης και

4. Υπαλλήλων Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

  Λήψη απόφασης για ανάληψη από τον Δήμο Σκιάθου του κόστους λειτουργίας και συντήρησης της επέκτασης των σχολικών μονάδων 2ου Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 139/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Aνάληψη από τον Δήμο Σκιάθου του κόστους λειτουργίας και συντήρησης της μελλοντικής επέκτασης των σχολικών μονάδων 2ου Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου.

  Αναπροσαρμογή συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021.

Α.Δ.Σ. 140/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τροποποίηση και μείωση των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 4555/2018 για το έτος 2021, κατ’ αντιστοιχία γενικών και ειδικών συντελεστών κατά 50%.

  Αναπροσαρμογή συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021.

Α.Δ.Σ. 141/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021 και να ισχύει το ποσό των:

0,12€ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους στεγασμένους χώρους, και

0,06€ για τους μη στεγασμένους χώρους.

  Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2021.

Α.Δ.Σ. 142/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μη αναπροσαρμογή του τέλους ΙΝΤΕΡΝΕΤ για το 2021 με το τέλος να έχει ως εξής:

Α) τέλος εμφάνισης της σελίδας 80€ ετησίως

Β) τέλος εμφάνισης ως διαφημιστικό banner 480€ ετησίως.

  Αναπροσαρμογή των τελών και των δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2021.

Α.Δ.Σ. 143/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μη αναπροσαρμογή των τελών δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το 2021 με τα τέλη να ισχύουν ως εξής:

 • το δικαίωμα διατήρησης οικογενειακού τάφου στο ποσό των 200,00 ευρώ,
 • Το δικαίωμα τριετούς ταφής στο ποσό των 100,00€
 • Το δικαίωμα παράτασης της ταφής σε 50,00€.
  Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2021.

Α.Δ.Σ. 144/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αναπροσαρμογή, μείωση και διατήρηση του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2021, κατ’ αντιστοιχία τοποθεσιών – περιοχών.

  Αναπροσαρμογή ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2021.

Α.Δ.Σ. 145/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Μη αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το 2021 και να ισχύει το ποσό των 90,00€ για κάθε τελούμενο από το Δήμο Σκιάθου πολιτικό γάμο στο χώρο του Μπούρτζι.

 

Αναπροσαρμογή ή μη :

Α. τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση   της χρήσης για το έτος 2021

Β. τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2021 και

Γ. του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη-αποθήκευση των αντικειμένων αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου. (336/2020 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 146/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Aναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2021.

Α1. Οι διάδρομοι που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη χώρου.

Α2. Τμηματική καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για το έτος 2021 ως εξής:

Σε ισόποσες δόσεις χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του τέλους.

Η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις ως εξής:

1η Δόση μέχρι τις 30/06/2021

2η Δόση μέχρι τις   30/07/2021

3η Δόση μέχρι τις 31/08/2021

Στις δόσεις μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν τέλη 200€   και πάνω.

Β. Aναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2021 και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 194/2018 Α.Δ.Σ ,δηλαδή:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : τέλος κοινοχρήστου χώρου 147,125 Ευρώ/τμ

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : τέλος κοινοχρήστου χώρου 103,00 Ευρώ/τμ

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : τέλος κοινοχρήστου χώρου 58,75 Ευρώ/τμ

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ : τέλος κοινοχρήστου χώρου 25,00 Ευρώ/τμ

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: τέλος κοινοχρήστου χώρου 5,00 Ευρώ/τμ

Β1. Ορίζεται η τμηματική καταβολή των 3 ισόποσων δόσεων για τις πρώτες τρεις κατηγορίες περιπτέρων, όπως ορίστηκαν και οι δόσεις για τους κοινόχρηστους χώρους, ανεξαρτήτως λειτουργίας αυτών (ανοικτά ή κλειστά.)

Τα περίπτερα που βρίσκονται εκτός αστικού ιστού αφαιρούνται από τις κάτωθι κατηγορίες.

Σύμφωνα με την 194/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου ορίσθηκε:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : τέλος κοινοχρήστου χώρου 294,25 Ευρώ/τμ

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : τέλος κοινοχρήστου χώρου 206,00 Ευρώ/τμ

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : τέλος κοινοχρήστου χώρου 117,50 Ευρώ/τμ

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ : τέλος κοινοχρήστου χώρου 50,00 Ευρώ/τμ

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε : τέλος κοινοχρήστου χώρου 10,00 Ευρώ/τμ

με τμηματική καταβολή 3 ισόποσων δόσεων για τις πρώτες τρεις κατηγορίες περιπτέρων όπως ορίστηκαν οι δόσεις για τους κοινόχρηστους χώρους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ

Α/Α ΟΔΟΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ- ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

3.ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΔΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ

4. ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΝΤΗΛΑΚΙ – ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ

Α/Α ΟΔΟΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ

2. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ

3. ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ

Α/Α ΟΔΟΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ

1. ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ

2. ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ –ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ : ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ

Α/Α ΟΔΟΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ

1. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε : ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ

Α/Α ΟΔΟΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ

1. ΤΕΡΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΟ ΠΗΓΑΔΙΑ

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

Γ. για το έτος 2021 ειδικό πρόστιμο ορίζεται ως εξής:

1) για έξοδα μεταφοράς ποσό 100 €

2) για την φύλαξη των αντικειμένων διάρκειας έως και 3 μήνες, ποσό 20 € ημερησίως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή