ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σκιάθος, 2 Νοεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αρίθμ. πρωτ. 11756/27.10.2020 για τακτική συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30.10.2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:30 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο και 11ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 11756/27.10.2020 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 5. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 6. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 7. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 14. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 15. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 16. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 17. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Διολέττας Παναγιώτης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση και αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Καρπέτας Βάιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Έγκριση της έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου και αναμόρφωση αυτού.

Α.Δ.Σ. 124/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έκθεση του Γ τριμήνου και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών από εκδήλωση σεισμών στον Δήμο Σκιάθου. (8/2020 Α.Ε.Ε.).

Α.Δ.Σ. 125/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το σχέδιο αντιμετώπισης.

4. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στον Δήμο Σκιάθου για την περίοδο 2020 - 2021. (9/2020 Α.Ε.Ε.).

Α.Δ.Σ. 126/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το σχέδιο αντιμετώπισης.

5. Σύσταση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου. (10/2020 Α.Ε.Ε.)

Α.Δ.Σ. 127/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτεται η υπ’ αρίθμ. 10/2020 Α.Ε.Ε. σχετικά με τη σύσταση Ο.Ε.Υ..

6. Εξέταση αιτημάτων ιδιοκτητών κυλικείων σχετικά με ρυθμίσεις μισθωμάτων σχολικών κυλικείων.

Α.Δ.Σ. 128/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται α) η μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων στο σαράντα τοις εκατό (40%) για το σχολικό έτος 2020-2021, β) η ρύθμιση σε 12 μηνιαίες ισόποσες δόσεις σχετικά με το μίσθωμα του κυλικείου του 2ου Δημοτικού για το σχολικό έτος 2019-2020.

6. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2021-2022.

Α.Δ.Σ. 129/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καμία μεταβολή στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

7. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 155/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Εγγραφών για την εξέταση των αιτήσεων εγγραφής των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 130/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιείται η υπ’ αρίθμ. 155/2019 Α.Δ.Σ. αντικαθιστώντας την εκπρόσωπο γονέων & κηδεμόνων των νηπίων, Ντίνα Ευαγγελία, με την αναπληρωματική της Καψάλα Μαρία από την Παλλάντζα Ευαγγελία, με αναπληρωματική της την Ιωάννου Καλλιόπη.

8. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 153/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 131/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιείται η υπ’ αρίθμ. 153/2019 Α.Δ.Σ. αντικαθιστώντας την εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων, Σαντίκου Αικατερίνη από τον Διολεττα Γεώργιο του Ιωάννη.

9. Εξέταση αιτήσεως περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου στις θέσεις «Αγ. Παρασκευή – Πλατανιάς» και «Ασέληνος».

Α.Δ.Σ. 132/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επέκταση του δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου

 • Από «Αγία Παρασκευή - Πλατανιάς» προς «Κουμαροράχη»
 • Από «Ζορμπάδες» προς «ακτή Ασέληνου»
10. Έκφραση γνώμης σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας «Κατασκευή νέου ξενοδοχείου 5 αστέρων δυναμικότητας 182 κλινών» φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Α.Δ.Σ. 133/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γνωμοδοτούν θετικά υπέρ της μελέτης.

11. Λήψη απόφασης για ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σκιάθου με τον ΟΑΕΔ για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ.

Α.Δ.Σ. 134/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η ανανέωση της τρέχουσας σύμβασης του Δήμου Σκιάθου με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή του Ο.Α.Ε.Δ. από 01/01/2021 έως και 31/12/2021.

12. Συνεργασία του Δήμου Σκιάθου με την εταιρία RECYCOM για το σύστημα «ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων» και την εφαρμογή του στον Δήμο Σκιάθου με την τοποθέτηση ειδικού μεταλλικού κάδου κόκκινου χρώματος.

Α.Δ.Σ. 135/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η συνεργασία του Δήμου Σκιάθου με την εταιρία RECYCOM

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή