ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Σκιάθος, 19 Δεκεμβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.11736/13.12.2019 για τακτική συνεδρίαση (41η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/12/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο , 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο , 15ο, 16ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 11736/13.12.2019 πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου,κ. Θεοδώρος Π. Τζούμας προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στην συνεδρίαση. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ζαφειρούλα Αναγνώστου, υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα έξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 7. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 8. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 9. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 10. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 11. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 12. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 13. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 14. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 15. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 16. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

ΑΠΟΝΤΕΣ

2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου

3. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

4. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

5. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Πρόταση ίδρυσης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 192/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά για την ίδρυση Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου στην Σκιάθο σε απογευματινή λειτουργία με τομείς:

-Διοίκησης και Οικονομίας

-Υγείας - Πρόνοιας-Ευεξίας

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της προγραμματικής σύμβασης για το γραφείο ανταποκριτή του Ο.Α.Ε.Δ.

Α.Δ.Σ. 193/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σκιάθου με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή του Ο.Α.Ε.Δ. για ένα ακόμα έτος, ήτοι από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2020, με σκοπό την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των κατοίκων της Σκιάθου.

3. ‘Έγκριση της συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στο Δήμο Σκιάθου ποσού 8.640,00 € προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων   και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,   σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.88030/10-12-2019 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και της άμεσης απόδοσης στις 2 Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 194/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Eγκρίνει το ποσό της συμπληρωματικής κατανομής ύψους 8.640,00 € που αναλύεται ως εξής: προμήθεια του Τ.Π. & Δανείων 12,96 € , ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 8.627,07 €.

Το ανωτέρω ποσό σύμφωνα με την αρ. 5/10-6-2009 απόφαση της ΔΕΠ πρέπει να κατανεμηθεί στις 2 σχολικές επιτροπές του Δήμου μας ως εξής:

1. Σχολική Επιτροπή Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης   5.693,85 € (66%)

2. Σχολική Επιτροπή Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης   2.933,22 € (34%)

4. Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Αναβάθμιση και επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ξανέμου».

Α.Δ.Σ. 195/2019   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αναβάθμιση και επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ξανέμου».

5. Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή οχημάτων και αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

Α.Δ.Σ. 196/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την επιτροπή καταστροφής οχημάτων και αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία και ορίζει τα εξής μέλη:

1.Γιαννίτσης Ιωάννης με αναπληρωματικό μέλος τον Μαθηνό Αδαμάντιο

2.Αντωνίτσας Γεώργιος με αναπληρωματικό μέλος τον Τσανάκα Ιωάννη

3.Κανταράκιας Θεόδωρος με αναπληρωματικό μέλος τον Διολέττα Δημήτριο

6. Συγκρότηση επιτροπής για το καθορισμό δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών.

Α.Δ.Σ. 197/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την επιτροπή για τον καθορισμό δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου - Κουκουναριών και ορίζει τα εξής μέλη:

1.Αντωνίτσας Γεώργιος με αναπληρωματικό μέλος τον Γιαννίτση Ιωάννη

2.Μαθηνός Αδαμάντιος με αναπληρωματικό μέλος τον Λιακόπουλο Νικόλαο

3.Φιλαρέτου Αναστασία με αναπληρωματικό μέλος τον Αντωνίτσα Δημήτριο

7. Συγκρότηση επιτροπής κληροδοτημάτων.

Α.Δ.Σ. 198/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την επιτροπή κληροδοτημάτων & ορίζει τα εξής μέλη:

1.Λιακόπουλος Νίκος, Πρόεδρος

2.Τσανάκας Ιωάννης με αναπληρωματικό μέλος

την Χονδρονικολή Σταματίνα

3.Φιλαρέτου Αναστασία με αναπληρωματικό μέλος

τον Γιαμαρέλο Νίκο

4.Μυγδαλάκης Βασίλης με αναπληρωματικό μέλος

την Προύσαλη Ζωή

5.Δηλιαβέρης Ιωάννης με αναπληρωματικό μέλος

την Ναούμ Δάφνη

8. Συγκρότηση επιτροπής περιβαλλοντικής προστασίας και περιβάλλοντος.

Α.Δ.Σ. 199/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την επιτροπή περιβαλλοντικής προστασίας και περιβάλλοντος και ορίζει τα εξής μέλη:

1.Γιαννίτσης Ιωάννης, Πρόεδρος

2.Πασχάλης Νικόλαος με αναπληρωματικό μέλος την

Χονδρονικολή Σταματίνα

3.Τσανάκας Ιωάννης με αναπληρωματικό μέλος την

Παπαδούλια Ματούλα

4.Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία με αναπληρωματικό μέλος τον Πατσά Ιωάννη

5.Κανταράκια Θεόδωρο με αναπληρωματικό μέλος

τον Αντωνίτσα Δημήτριο

6.Τζούμας Θάνος με αναπληρωματικό μέλος

τον Μυγδαλάκη Βασίλη

7.Αντώναρος Γεώργιος με αναπληρωματικό μέλος

τον Ζήκο Ιωάννη

8.Χριστέλης Σταύρος με αναπληρωματικό μέλος

την Κανταράκη- Πασχαλίδη Φιλίτσα

9.Κανταράκια – Αγιομαμίτου Κυριακή με αναπληρωματικό μέλος τον Κουμιώτη Ευστάθιο

9. Συγκρότηση επιτροπής ονοματοδοσίας οδών και πλατειών του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 200/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την επιτροπή εισήγησης ονοματοδοσίας οδών και πλατειών του Δήμου Σκιάθου προς την επιτροπή του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 και ορίζει τα εξής μέλη:

1.Τζούμας Π. Θεόδωρος, Πρόεδρος

2.Παπαδούλια Ματούλα με αναπληρωματικό μέλος την Χονδρονικολή Σταματίνα

3.Πατσάς Ιωάννης με αναπληρωματικό μέλος την Φιλαρέτου Αναστασία

4.Πατηρ Γεώργιος Σταματάς με αναπληρωματικό μέλος τον Κουτούμπα Κωνσταντίνο

5.Παπαβαγγέλης Ευάγγελος με αναπληρωματικό μέλος την Σταμέλου Μαλάμω

6.Προύσαλη Ζωή με αναπληρωματικό μέλος τον Μανιώτη Χαράλαμπο

7.Σουλτάνη Ασημίνα με αναπληρωματικό μέλος τον Τελλίδη Παρασκευά

10. Συγκρότηση επιτροπής διάνοιξης – μετατόπισης αγροτικών δρόμων

Α.Δ.Σ. 201/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την επιτροπή διάνοιξης – μετατόπισης αγροτικών δρόμων και ορίζει τα εξής μέλη:

1.Τσανάκας Ιωάννης, Πρόεδρος

2.Γιαννίτσης Ιωάννης με αναπληρωματικό μέλος τον Αντωνίτσα Γεώργιο

3.Αντωνίτσας Δημήτριος με αναπληρωματικό μέλος τον Τασιόπουλο Παύλο

4.Μυγδαλάκης Βασίλης με αναπληρωματικό μέλος τον Ακρίβο Σωτήρη

5.Υπάλληλος του Δήμου που θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου

11. Συγκρότηση επιτροπής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κοινοχρήστων χώρων, οδών, πλατειών, πεζοδρομίων και περιπτέρων

Α.Δ.Σ. 202/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτεί την επιτροπή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – κοινοχρήστων χώρων, οδών – πλατειών, πεζοδρομίων και περιπτέρων και ορίζει τα εξής μέλη:

1.Λιακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος

2.Τσανάκας Ιωάννης με αναπληρωματικό μέλος τον Γιαννίτση Ιωάννη

3.Γιαμαρέλος Νικόλαος με αναπληρωματικό μέλος τον Κουκουλάκη Θωμά

4.Ντάλλα Μαίρη με αναπληρωματικό μέλος την Έλσα Ζεμπέκη

5.Αντώναρος Γεώργιος με αναπληρωματικό μέλος τον Τζούμα Θάνο

12. Συγκρότηση επιτροπής αιγιαλού και παραλιών.

Α.Δ.Σ. 203/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτεί την επιτροπή αιγιαλού και παραλιών και ορίζει τα εξής μέλη:

1.Τζούμας Π. Θεόδωρος, Πρόεδρος

2.Γιαννίτσης Ιωάννης με αναπληρωματικό μέλος τον Λιακόπουλο Νικόλαο

3. Κουκουλάκης Θωμάς με αναπληρωματικό μέλος τον Κανταράκια Θεόδωρο

4. Αντώναρος Γεώργιος με αναπληρωματικό μέλος τον Μυγδαλάκη Βασίλη

5. Καρυπίδης Αναστάσιος με αναπληρωματικό μέλος την Κανταράκη – Πασχαλίδη Φιλίτσα

13. Συγκρότηση επιτροπής κανονιστικών διατάξεων

Α.Δ.Σ. 204/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την επιτροπή κανονιστικών διατάξεων και ορίζει τα εξής μέλη:

1. Λιακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος

2. Μαθηνός Αδαμάντιος με αναπληρωματικό μέλος

τον Γιαννίτση Ιωάννη

3. Τσανάκας Ιωάννης με αναπληρωματικό μέλος

τον Πασχάλη Νικόλαο

4. Γιαμαρέλος Νικόλαος με αναπληρωματικό μέλος

την Φιλαρέτου Αναστασία

5.Νικολάου Αικατερίνη- Αναστασία με αναπληρωματικό μέλος τον Αντωνίτσα Δημήτριο

6. Αλεξίου Ευγενία με αναπληρωματικό μέλος

την Πασχάλη Χαραλαμπία

7. Κόλλιας Παναγιώτης με αναπληρωματικό μέλος

τον Χριστέλη Σταύρο

14. Συγκρότηση επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων

Α.Δ.Σ. 205/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή κυκλοφοριακών θεμάτων ορίζοντας τα εξής μέλη:

1.Τσανάκας Ιωάννης, Πρόεδρος

2.Πασχάλης Νικόλαος με αναπληρωματικό μέλος

τον Μαθηνό Αδαμάντιο

3. Γιαμαρέλος Νικόλαος με αναπληρωματικό μέλος

την Φιλαρέτου Αναστασία

4. Σταμέλος Ζαφείρης με αναπληρωματικό μέλος

τον Κουμιώτη Κωνσταντίνο

5. Ζεμπέκης Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό μέλος τον Καρυπίδη Αναστάσιο

15. Παραχώρηση κατάλληλου εξοπλισμένου χώρου-γραφείου, εντός του Δημοτικού Καταστήματος με σκοπό την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Παράταξης «ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ «βήμα στο μέλλον» καθώς των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων.

Α.Δ.Σ. 206/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

την παραχώρηση του γραφείου (γραφείο του Πολίτη) που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος στο διάδρομο ανάμεσα από τα γραφεία κατά τις πρωινές ώρες στην Δημοτική Παράταξη «ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ‘βήμα στο μέλλον’ καθώς και στις λοιπές Δημοτικές Παρατάξεις.

16. Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στον εντός των ορίων του Ο.Τ.226 του Γ’ Τομέα της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Σκιάθου χωροθετημένο χώρο (ΦΕΚ 920/τ.Δ/22-9-87)

Α.Δ.Σ. 207/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

τη σύνταξη μελέτης για την κατασκευή ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στον εντός των ορίων του Ο.Τ. 226 Γ΄ Τομέα της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Σκιάθου (ΦΕΚ 920/τ.Δ/22-9-87) χωροθετημένου χώρου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή