ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Σκιάθος, 24             Οκτωβρίου 2019                      
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                           ΠΙΝΑΚΑΣ


Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 9548/18.10.2019 για τακτική συνεδρίαση (37η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/10/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1o εκτός, 2ο εκτός, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο , 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο , 15ο ,16ο ,17ο, 18ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 9548/18.10.2019 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεοδώρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα επτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 2. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 3. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 4. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 5. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 6. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 12. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 13. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 14. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 15. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 16. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 17. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 3. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 4. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε κοινό αίτημα των εργαζομένων στο Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ στο Δήμο Σκιάθου, για παράταση του προγράμματος.

Α.Δ.Σ. 146/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κοινό αίτημα των εργαζομένων στο Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου να προβούν σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση του αιτήματος.

2.

Αίτημα κ. Πασχάλη Θεοδώρου , εκπαιδευτή οδήγησης, να του επιτραπεί να γίνεται η διεξαγωγή των εξετάσεων οδήγησης αλλά και των μαθημάτων εκπαίδευσης στο χώρο που ήδη χρησιμοποίει στην περιοχή Μ. Άμμος.

                       Α.Δ.Σ. 147/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αίτημα του κ. Πασχάλη Θ. , εκπαιδευτή οδήγησης , να γίνεται η διεξαγωγή των μαθημάτων εκπαίδευσης στον ίδιο χώρο που ήδη χρησιμοποίει για τις εξετάσεις οδήγησης στην περιοχή Μεγάλη Άμμος, μέχρι να βρεθεί άλλος κατάλληλος χώρος .

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3. Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σκιάθου (εξ αναβολής)

Α.Δ.Σ. 148/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτείται το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ ως εξής:

1. Δήμαρχος , Θεόδωρος Τζούμας, Πρόεδρος

2.Αντωνίτσας Γ. με αναπληρωτή Λιακόπουλος Ν., δημ. σύμβουλοι πλειοψηφίας

3.Τσανάκας Ι. με αναπληρωτή Πασχάλη Αν. Εμμανουήλ, δημ. σύμβουλοι πλειοψηφίας

4.Γιαννίτσης Ι. με αναπληρωτή Μαθηνό   Αδ., δημ. σύμβουλοι πλειοψηφίας

5.Παπαδούλια Μ. με αναπληρωματική Χονδρονικολή Σταμ., δημ. σύμβουλοι πλειοψηφίας

6.Κανταράκιας Θ. με αναπληρωτή Καρπέτα Β., δημ. σύμβουλοι μειοψηφίας

7.Αντωνίτσας Δημ. με αναπληρωτή Κουκουλάκη Θωμά, δημ. σύμβουλοι μειοψηφίας

8.Μυγδαλάκης Β. με αναπληρωτή Λάζος Επιφ. Γεώργιο. , δημότες

9.Σαραντινός Στ. με αναπληρωματική Ζεμπέκη Ελ.,   δημότες

10.Κουτούμπα Π.   με αναπληρωτή Τζούμα Σπυρίδων, εκπρόσωποι εργαζομένων ΔΕΥΑΣ

11.Μαχαίρα Σουλτάνα-Μάρθα με αναπληρωτή Παπαδημητρίου Κιμ., εκπρόσωποι κοινωνικού φορέα «η Σκιάθος».

4. Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σκιάθου «Χρ. Χειμώνας» (για την περίοδο: υπόλοιπο έτους 2019 και 2020-2021).  

Α.Δ.Σ. 149/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την επωνυμία «Χρήστος Χειμώνας», ως εξής:

1.Χονδρονικολή Σταματίνα, ως Πρόεδρος

2.Μαθηνός Αδαμάντιος με αναπληρωματική την Παπαδούλια Ματούλα

   δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας,

3.Πασχάλης Νικόλαος με αναπληρωματικό τον Γιαννίτση Ιωάννη, δημο

   τικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας 

4.Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία με αναπληρωτή τον Αντωνίτσα Δη

μήτριο, δημοτικοί σύμβουλοι μειοψηφίας 

5.Διολέττας Δημήτριος με αναπληρωτή τον Διολέττα Παναγιώτη, δημοτικοί σύμβουλοι μειοψηφίας

6.Συκιώτου Δήμητρα  Δ/ντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου με αναπληρωτή τον Στάμο Ιωάννη, Υπ/ντή του 1ου Δημ. Σχολείου

7.Τελλίδη Παρασκευά Δ/ντη 2ου Δημοτικού Σχολείου με αναπληρωματικό τον Σίμο Κων/νο Υπ/ντή του 2ου Δημ. Σχολείου

8. Κουτούμπα Ελένη, Προϊσταμένη 3ου Νηπιαγωγείου με αναπληρωματική την κα Μάνια Αγαθή Προϊσταμένη 2ου Νηπιαγωγείου Σκιάθου. 

9. Βελετζάκος Θεοφάνης με αναπληρωματική την Μενδρινού Μαρία

10.Τρακόσα Έφη με αναπληρωματική την Βερβέρη Ευμορφία.

11.Ράλλη   Ήρα με αναπληρωματική την Μπιλιάλη Ελένη από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημ. Σχολείου

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται η κα Χονδρονικολή Σταματίνα  και Αντιπρόεδρος η κα Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για την περίοδο από υπόλοιπο έτους 2019 και για τα έτη 2020 και 2021.

5. Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου (για την περίοδο :υπόλοιπο έτους 2019 και 2020-2021).

Α.Δ.Σ. 150/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», ως εξής:

1.  Τσανάκας Ιωάννης, πρόεδρος,

2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου με αναπληρωματικό τον Μαθηνό Αδαμάντιο δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας

3. Πασχάλης Νικόλαος με αναπληρωματική την Παπαδούλια Ματούλα , δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας

4.Αντωνίτσας Γεώργιος με αναπληρωματική την Χονδρονικολή Σταματίνα ,δημοτικοί σύμβουλοι της   πλειοψηφίας

5.Γιαννίτσης Ιωάννης με αναπληρωματικό τον Λιακόπουλο Νικόλαο, δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας

6. Πατσάς Ιωάννης με αναπληρωματικό τον Διολέττα Παναγιώτη, δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας

7. Αντωνίτσας Δημήτριος με αναπληρωματική την Φιλαρέτου Αναστασία, δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας

8. Τζαβαλιάς Λεωνίδας, Διευθυντής Λυκείου Σκιάθου.
9. Καραγιαννοπούλου Μαρία Διευθύντρια Γυμνασίου Σκιάθου.  
10.Άννη Παρασκευή-Δέσποινα εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Σκιάθου αναπληρούμενη από την Ντάλα Μαίρη
11.Γιαννίτσης Σπυρίδωνας του Κων/νου εκπρόσωπος Μαθητικών Κοινοτήτων Γυμνασίου Σκιάθου, αναπληρούμενος από την Χούλη Ευαγγελία του Αναστασίου. 

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο κ. Τσανάκας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Πατσάς Ιωάννης

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για την περίοδο υπόλοιπο έτους 2019 και για τα έτη 2020 - 2021.

6. Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Σκιάθου (για την περίοδο: υπόλοιπο έτους 2019 και 2020-2021).

Α.Δ.Σ. 151/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.   Ορίζει Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σκιάθου την Παπαδούλια Ματούλα με αναπληρωματική την     Χονδρονικολή Σταματίνα, δημοτικούς συμβούλους πλειοψηφίας.

Β. Εγκρίνει τη συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μιας (1) εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας με τον αναπληρωτή του, το οποίο όρισε ως τακτικό μέλος την κα Ζεμπέκη Ελισσάβετ και τη κα Πλωμαρίτου Κυριακή ως αναπληρωματικό μέλος.

Γ. Η Επιτροπή συγκροτείται κατά τα ανωτέρω με απόφαση του Δημάρχου Σκιάθου και η θητεία ισχύει για το υπόλοιπο του έτους 2019 και για τα έτη 2020-2021.

7. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 152/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σκιάθου αποτελούμενο από τους εξής:

 1. Θεόδωρο Τζούμα, Δήμαρχο, ως πρόεδρο
 2. Γιαννίτση Ιωάννη με αναπληρωματικό τον Πασχάλη Νικόλαο, δημοτικούς συμβούλους πλειοψηφίας
 3. Φιλαρέτου Αναστασία με αναπληρωματικό τον Αντωνίτσα Δημήτριο, δημοτικούς συμβούλους μειοψηφίας,
 4. Ταμπάκης Βασίλειος, υπάλληλο Δήμου, ως συντονιστή πολιτικής προστασίας του Δήμου
 5. Γλυμπάτσα Σωτήριο, υπάλληλο Δήμου, ως υπεύθυνο οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
 6. Κατσάνος Φώτιος, Υπαστυνόμος Β΄ με αναπληρωτή Καλιακούδα Βασίλειο, ανθυπαστυνόμος
 7. Κατσάμπα Νικόλαο, Πλωτάρχη ΛΣ με αναπληρωτή Σγάγια Γρηγόριο, ανθυποπλοίαρχο
 8. Καρούμπαλης Νικόλαος ανθυποπυραγός, με αναπληρωτή Γαρυφάλλου Γεώργιο, Αρχιπυροσβέστη
 9. Σάχου Αικατερίνη, υπάλληλο Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου με αναπληρωτή Σταματίου Χρήστο, υπάλληλο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
 10. Παπαγιάννης Αθανάσιος, Δασάρχης Σκοπέλου με αναπληρωτή Βασιλείου Κωνσταντίνο, δασοφύλακα
 11. Αθανάσιος Τζούμας της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ)

           Σκιάθου με αναπληρωτή τον Βελετζάκο Θεοφάνη.

8. Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Α.Δ.Σ. 153/2019  ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ορίζοντας τα εξής μέλη:

 1. Μαθηνός Αδαμάντιος, πρόεδρος
 2. Πασχάλης Νικόλαος με αναπληρωματικό τον Γιαννίτση Ιωάννη
 3. Τσανάκας Ιωάννης με αναπληρωματικό τον Πασχάλη Εμμανουήλ του Αναστασίου
 4. Παπαδούλια Ματούλα με αναπληρωματική την Χονδρονικολή Σταματίνα
 5. Διολέττας Παναγιώτης με αναπληρωματικό τον Λιακόπουλο Νικόλαο
 6. Αντωνίτσας Δημήτριος με αναπληρωματική την Φιλαρέτου Αναστασία
 7. Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία με αναπληρωματικό τον Κανταράκια Θεόδωρο
 8. Διολέττας Δημήτρης με αναπληρωματικό τον Γιαμαρέλο Νικόλαο
 9. Κουκουλάκης Θωμάς με αναπληρωματικό τον Πλωμαρίτη Νικόλαο
 10. Κανταράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη με αναπληρωματική την Βογιατζή Μαρία, ως εκπρόσωπος του Σωματείου Ιδιοκτητών Τουριστικών καταλυμάτων
 11. Διολέττα Ουρανία με αναπληρωματική την Σαντίκου Αικατερίνη, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων
 12. Κουφίδης Στέφανος με αναπληρωματικό τον Μουρεσιώτη Βασίλειο, ως εκπρόσωπος των ιδιοκτητών ενοικιαζομένων σκαφών αναψυχής
 13. Ευσταθίου Αλέξανδρος με αναπληρωτή Γραμματικό Κωνσταντίνο, ως εκπρόσωπος τουριστικών πρακτόρων
 14. Ζούχας Αθανάσιος με αναπληρωματική την Ντάλα Μαίρη, δημότες
 15. 15.Φιλαρέτου Παναγιώτα με αναπληρωματική την Αλατζά Ρέα,

δημότες.

9. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το υπόλοιπο του έτους 2019 ήτοι 31-12-2019 λόγω εγκατάστασης νέας δημοτικής αρχής βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως αυτή ισχύει

Α.Δ.Σ. 154/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το υπόλοιπο του έτους 2019 ήτοι 31-12-2019 λόγω εγκατάστασης νέας δημοτικής αρχής βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως αυτή ισχύει ως εξής:

1.Αντωνίτσας Γεώργιος με αναπληρωματική την Παπαδούλια Ματούλα , δημ. σύμβουλοι της πλειοψηφίας

2.Πατσάς Ιωάννης με αναπληρωματικό τον Γιαμαρέλο Νικόλαο, δημ. σύμβουλοι της μειοψηφίας

3.Σαραντινός Στυλιανός με αναπληρωματικό τον Σανιδά Γεώργιο του Χρήστου, δημότες

-Πρόεδρος της επιτροπής εκ των ανωτέρω ορίζεται ο κ. Πατσάς Ιωάννης.

-Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου, Χρυσούλα Στύλα με αναπληρώτρια την υπάλληλο του Δήμου, Κυριακή Κεφάλα.

10. Συγκρότηση Επιτροπής Εγγραφών για την εξέταση των αιτήσεων εγγραφής των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 155/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου αποτελούμενη από τους:

 1. Φιλαρέτου Αναστασία, πρόεδρος, με αναπληρωματικό τον Γιαμαρέλο Νικόλαο, δημ. σύμβουλοι της μειοψηφίας.
 2. Κοκολιού Γιαννούλα, παιδαγωγό του Παιδικού Σταθμού με αναπληρωματική την Σταυροπούλου Μαρία .
 3. 3.Ντίνα Ευαγγελία, εκπρόσωπο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των νηπίων, με αναπληρωματική την Καψάλα Μαρία .
11. Αναμόρφωση (6η) Π/Υ 2019 (ΑΟΕ 126/2019).

Α.Δ.Σ. 156/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Αναμόρφωση (6η) Π/Υ 2019 (ΑΟΕ 126/2019).

12. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης π/υ 2019 (Γ’ τρίμηνο)-ΑΟΕ 127/2019

Α.Δ.Σ. 157/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης π/υ 2019 (Γ’ τρίμηνο)-ΑΟΕ 127/2019.

13. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά σε αυτόν ακριβούς προσδιοριζόμενου ποσού ταμειακών διαθεσίμων

Α.Δ.Σ. 158/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Σκιάθου στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς άμεση μεταφορά προσδιοριζόμενου ποσού πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων.

14. Επιλογή σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου ως εργαλείο άσκησης πολιτικής, με το εξής αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Δ.Σ. 159/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλέγει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης , ως εργαλείο άσκησης πολιτικής του Δήμου Σκιάθου, με τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με το εξής αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

15. Έγκριση της 3ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 160/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την   3η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 17.280,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και την άμεση απόδοση στις   Σχολικές Επιτροπές.

16. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Α.Δ.Σ. 161/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δύο Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικό τον κ. Τσανάκα Ιωάννη και αναπληρωματικό τον κ. Λιακόπουλο Νικόλαο) ως μέλη της επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου .

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

-Τσανάκας Ιωάννης ,Δημ. Σύμβουλος

-Δεδούσης Σωτήριος, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

-Σταματίου Χρήστος, ΠΕ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

-Λιακόπουλος Νικόλαος, δημ. σύμβουλος

-Στεφάνου Ιωάννης, ΠΕ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

-Σάχου Αικατερίνη, ΠΕ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο κ. Σταματίου Χρήστος.

17. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Δ.Σ. 162/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μετά τη συνολική προθεσμία, με αναθεώρηση, για τρεις (3) μήνες ,

δηλαδή έως 23 Φεβρουαρίου 2020.

18. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης του οικοπέδου για την στάθμευση των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 163/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης μίσθωσης , μεταξύ του Δήμου και του

εκμισθωτή του οικοπέδου για την στάθμευση των οχημάτων του Δήμου

Σκιάθου, για ακόμη έξι (6) μήνες,   δηλαδή έως και τις 07/03/2020,

τηρώντας πλήρως τα άρθρα του αρχικού συμφωνητικού καθώς και με

ταυτόχρονη διατήρηση του μισθώματος στο ποσό των 400,00€ μηνιαίως.

19. Ορισμός Εκπροσώπου και Αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ

Α.Δ.Σ. 164/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Σκιάθου στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ τον Δήμαρχο κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσανάκα Ιωάννη του Μιχαήλ.

20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου στην εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α

Α.Δ.Σ. 165/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Σκιάθου στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.» τον Δήμαρχο Θεόδωρο Π. Τζούμα με αναπληρωματικό μέλος τον Τσανάκα Ιωάννη του Μιχαήλ, δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή