ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Σκιάθος, 8 Αυγούστου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 7524/8.8.2019 για έκτακτη συνεδρίαση (33η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/8/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο , 2Ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο , 10Ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 7524/8.8.2019 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημήτριου Ν. Πρεβεζάνου, αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι αν και δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.3 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου «αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του».

Κατόπιν διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ
 6. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 7. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 2. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 3. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 4. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 8. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 9. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 10. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 11. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 12. Γεωργίου Παναγιώτης – Φώτιος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Φεγγερός Νικόλαος του Μενελάου προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος.

Ο κ. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 4ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Ανάθεση σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών για την επίχωση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Σκιάθου

Α.Δ.Σ.    124 /2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η ανάθεση σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών για την επίχωση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Σκιάθου.

 1. 2.
Ανάθεση σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών αποκομιδής οικιακού τύπου απορριμμάτων και την απόρριψη τους στον ΧΥΤΑ Σκιάθου από τις κάτωθι περιοχές: Κοιμητήριο, Αγ. Τριάδα, Καλντερίμι, Καπαδούκα, Αμμουδιά, Καλύβια, Προφήτη Ηλία, Κατσαρού, Καλαμάκι, Κολιό και Αγ. Παρασκευή

Α.Δ.Σ.    125 /2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η ανάθεση σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών αποκομιδής οικιακού τύπου απορριμμάτων και την απόρριψη τους στον ΧΥΤΑ Σκιάθου από τις κάτωθι περιοχές: Κοιμητήριο, Αγ. Τριάδα, Καλντερίμι Καπαδούκα, Αμμουδιά, Καλύβια, Προφήτη Ηλία, Κατσαρού, Καλαμάκι, Κολιό και Αγ. Παρασκευή.

 1. 3.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 24.800,00 στον Κ.Α.Ε. 20-6142.03 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες σε Δήμους(εταιρείες)» για υπηρεσίες αποκομιδής οικιακού τύπου απορριμμάτων και την απόρριψή τους στον ΧΥΤΑ Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 126/2019   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 24.800,00 στον Κ.Α.Ε. 20-6142.03 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες σε Δήμους(εταιρείες)» για υπηρεσίες αποκομιδής οικιακού τύπου απορριμμάτων και την απόρριψή τους στον ΧΥΤΑ Σκιάθου.

 1. 4.
Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους και της λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ.  127/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους και της λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου

αποτελούμενη από τους:

1. Κων. Γιαννίτσης ως Πρόεδρος

2. Ι. Σταματάς με αναπληρωτή τον

   Γ. Θεοδώρου

3. Αν. Φιλαρέτου με αναπληρωτή τον

   Π. Τασιόπουλο

4. Αικ. Σάχου με αναπληρωτή τον

   Χρ. Σταματίου

5. Β. Ταμπάκης με αναπληρωτή τον

   Π. Τούρλα

6. Σωτ. Γλυμπάτσας με αναπληρωτή τον

   Ν. Γεωργόπουλο

7. Ι. Σαρρής με αναπληρωτή τον Κ. Μιτζέλο.

 1. 5.

Λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου».

Α.Δ.Σ.  128/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αριθμ. 28/2019 απόφαση του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου, που αφορά την 2η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.

 1. 6.

Α)Τρόπος έγκρισης αιτήσεων και μοριοδότηση αιτήσεων.

Β)Δυναμικότητα και λειτουργία τμημάτων Παιδικού Σταθμού για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Α.Δ.Σ.   129 /2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:  

Α) Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια, μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση ,κατά σειρά προτεραιότητας με βάση των πίνακα μοριοδότησης που έχει ορίσει η επιτροπή εγγραφών και η οικονομική συμμετοχή (τροφεία) των γονέων για τη φιλοξενία των παιδιών τους στον Παιδικό Σταθμό για το σχολικό έτος 2019 -2020 θα παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την αρ. 173/2012 Α.Δ.Σ.

Β). Για το σχολικό έτος 2019 – 2020 θα λειτουργήσουν δύο (2) τμήματα νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο. (Το πρώτο τμήμα με είκοσι τρία (23) νήπια και το δεύτερο τμήμα με είκοσι (20) νήπια. ) Η επιτροπή εγγραφών του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σκιάθου με δυναμικότητα 65 νηπίων για το σχολικό έτος 2019 – 2020 μπορεί να εγγράψει μέχρι 43 νήπια με το υπάρχον παιδαγωγικό προσωπικό

 1. 7.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.968,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ιστοσελίδων skiathos.gr και n-skiathos.gr   καθώς και της πλατφόρμας τουριστικής προβολής .

Α.Δ.Σ.  130/2019   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης και

κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 3.968,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ιστοσελίδων skiathos.gr και n-skiathos.gr καθώς και της πλατφόρμας τουριστικής προβολής .

 1. 8.
Εξειδίκευση πίστωσης 1.120,60 ευρώ του γενικού Κ.Α.Ε. 20-6662 με τίτλο «Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων» του π/υ οικ. Έτους 2019 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ.  131/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης και

κατανομής ποσού 1.120,60 ευρώ του γενικού Κ.Α.Ε. 20-6662 με τίτλο «Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων» του π/υ οικ. Έτους 2019 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Σκιάθου.

 1. 9.
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 132 /2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση που αναφέρεται στη σχετική 109/2019 ΑΟΕ

 1. 10.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ   ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ   ΣΕ Κ.Υ.Ε.

Α.Δ.Σ. 133 /2019   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή