ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Σκιάθος, 25 Ιουλίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 7123/25.7.2019 για έκτακτη συνεδρίαση (30η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/7/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο , 2Ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 7123/25-7-2019 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημήτριου Ν. Πρεβεζάνου, αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι αν και δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.3 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου «αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του».

Κατόπιν διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 4. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 5. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ
 6. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 7. Γεωργίου Παναγιώτης – Φώτιος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 2. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 3. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 4. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 7. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 8. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 9. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 10. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 11. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 12. Φεγγερός Νικόλαος του Μενελάου
 13. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 14. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.

Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Σκιάθου (Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019)

(ΑΟΕ 103/2019 ).

Α.Δ.Σ.      115/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Σκιάθου (Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019) .

        

 1. 2.
Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 154.500,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών     δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων             του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ          4748/20-02-2018 (ΦΕΚ 612 Β’/22-02-2018).

Α.Δ.Σ.      116 /2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 154.500,00€ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 30292/19-4-2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”».

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για τη λήψη της παρούσας επιχορήγησης και την υλοποίηση της πράξης.

 1. 3.
Επιλογή σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ως εργαλείο άσκησης πολιτικής. {σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με το εξής αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»}

Α.Δ.Σ. 117/ 2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλέγει ως εργαλείο άσκησης πολιτικής την σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ με το εξής αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»}.

 1. 4.
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου με αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Α.Δ.Σ.  118/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου με αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή της σύμβασης.

Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου, ως Πρόεδρο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου με τον αναπληρωτή του.

 1. 5.
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου

Α.Δ.Σ.  119/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό

Οικονομικού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής

Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου

 1. 6.
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ.  120/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αμοιβή δικηγόρου για την υπόθεση που αναφέρεται στη σχετική 104/2019 ΑΟΕ

 1. 7.
Λήψη απόφασης για ανάκληση μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης (Βασιλειάδου, Χριστέλη) (73/2019 AOE).

Α.Δ.Σ.  121/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανάκληση των κάτωθι συμφωνητικών καθώς και τη διαγραφή των αντίστοιχων χρεώσεων από τον 1035/2019 χρηματικό κατάλογο όπως αναφέρονται στην 73/2019 ΑΟΕ

 1. 8.
Λήψη απόφασης για αποδοχή της πράξης ανάκλησης μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού που συνάφθηκαν από την Κτηματική Υπηρεσία καθώς και διαγραφή των βεβαιωμένων Οφειλών (Μανίκας, Ιωνική Ξενοδοχειακή Εμπορική Α.Ε.) (74/2019 AOE).  

Α.Δ.Σ.  122/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις αποφάσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας περί ανάκλησης μισθωτηρίων παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού καθώς και την διαγραφή των αντίστοιχων χρεώσεων από τον 1036/2019 χρηματικό κατάλογο όπως αναφέρονται στην 74/2019 ΑΟΕ

 1. 9.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ   ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ   ΣΕ Κ.Υ.Ε.

Α.Δ.Σ.  123/2019   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή