ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 24 Ιουνίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 5827/24-6-2019 για έκτακτη συνεδρίαση (25η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-6-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο , 2Ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο , 8ο, 9ο, 10ο, 11ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 5827/24-6-2019 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Το 9ο θέμα αποσύρθηκε ομόφωνα.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημήτριου Ν. Πρεβεζάνου, αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι αν και δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.3 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου «αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του».

Κατόπιν διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 4. Φεγγερός Νικόλαος του Μενελάου(από 11-6-2019)
 5. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 6. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 7. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 2. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 3. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 4. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 5. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 6. Γεωργίου Παναγιώτης – Φώτιος του Ιωάννη
 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 8. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 9. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 10. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 11. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 12. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 13. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία προσήλθε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.

Διεύρυνση δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν.1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ώστε να περιλαμβάνει έργα διάθεσης απορριμμάτων. (αρ. ΔΕΥΑΣ 43/2019).  

Α.Δ.Σ. 101 /2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αριθμ. 43/2019 απόφαση της ΔΕΥΑΣ: ‘’Διεύρυνση δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν.1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ώστε να περιλαμβάνει έργα διάθεσης απορριμμάτων’’.

 1. 2.
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΣ. (αρ. ΔΕΥΑΣ 44/2019)

Α.Δ.Σ.      102 /2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αριθμ. 44/2019 απόφαση της ΔΕΥΑΣ: ‘’Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας’’.

 1. 3.
Καθορισμός προστίμου για παραβίαση του κανονισμού αποχέτευσης σε σχέση με τα όρια απόρριψης και ουσίες που απαγορεύονται να απορρίπτονται στο δίκτυο αποχέτευσης, σύμφωνα με τον κανονισμό αποχέτευσης. (αρ. ΔΕΥΑΣ   49/2019)

Α.Δ.Σ. 103/ 2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αριθμ. 49/2019 απόφαση της ΔΕΥΑΣ :’Καθορισμός προστίμου για παραβίαση του κανονισμού αποχέτευσης σε σχέση με τα όρια απόρριψης και ουσίες που απαγορεύονται να απορρίπτονται στο δίκτυο αποχέτευσης, σύμφωνα με τον κανονισμό αποχέτευσης’’.

 1. 4.
Καθορισμός χρέωσης για τη μεταφορά λυμάτων με το βυτιοφόρο όχημα της υπηρεσίας. (αρ. ΔΕΥΑΣ 51/2019).

Α.Δ.Σ.  104/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αριθμ. 51/2019 απόφαση της ΔΕΥΑΣ: ‘’Καθορισμός χρέωσης για τη μεταφορά λυμάτων με το βυτιοφόρο όχημα της υπηρεσίας’’.

 1. 5.
Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 22.964,80 στον κωδικό εξόδου 00-6142.02 με τίτλο « αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του π/υ οικ. Έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας στο Δήμο Σκιάθου

Α.Δ.Σ.  105/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 22.964,80 στον κωδικό εξόδου 00-6142.02 με τίτλο « αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του π/υ οικ. Έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας στο Δήμο Σκιάθου.

 1. 6.

Ορθή επανάληψη της αρ. 95/2019 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού IΔΟΧ δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία καθαριότητας και στον παιδικό σταθμό».

Α.Δ.Σ.  106 /2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού IΔΟΧ δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία καθαριότητας και στον παιδικό σταθμό σύμφωνα με την σχετική εισήγηση:

3- ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων με :

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΣΕΕ ειδικότητας Μηχανών και συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: – Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή – Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΣΕΕ ή -Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΣΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή – Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή – Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) , (σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) , (σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) , (σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής ΢χολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) , (σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή, και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται: Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη) Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΣ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προ κύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

 • η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
 • η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη. ΢την περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

10 - ΥΕ Εργάτες/εργάτριες Καθαριότητας (χωρίς τυπικό προσόν άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997 ).

1 -       ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος με πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

1 -   ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου με Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 1. 7.
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ.    107/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αμοιβή δικηγόρου για τις υποθέσεις που αναφέρονται στις αριθμ. 93 -94/2019 ΑΟΕ.

 1. 8.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 1.488,00 στον Κ.Α.Ε. 20-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές εκτελούντων για ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» για εργασίες συντήρησης και επισκευής του δημοτικού δικτύου φωτισμού κοινής ωφελείας και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για έναν μήνα (1).

Α.Δ.Σ.    108 /2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 1.488,00 στον Κ.Α.Ε. 20-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές εκτελούντων για ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» για εργασίες συντήρησης και επισκευής του δημοτικού δικτύου φωτισμού κοινής ωφελείας και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για έναν μήνα (1).

 1. 9.

Τρόπος έγκρισης αιτήσεων και μοριοδότηση αιτήσεων.

Δυναμικότητα και λειτουργία τμημάτων Παιδικού Σταθμού για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

         ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. 10.
Έγκριση καλοκαιρινών   προγραμμάτων << κολύμβησης >> του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ.  109 /2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα καλοκαιρινά προγράμματα << κολύμβησης>> του Δήμου Σκιάθου έτους 2019

 1. 11.

Έγκριση της κατεπείγουσας μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Γιαννίτση Κωνσταντίνου του Σπυρίδων , από την Σκιάθο στο Βόλο στις 13/6/2019 στη Δ/νση Τεχνικών Έργων   της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την διαβούλευση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Κατανομή ποσού 100,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του π/υ του οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

Α.Δ.Σ.  110 /2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει αναδρομικά τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Γιαννίτση Κωνστα-

ντίνου του Σπυρίδων , από την Σκιάθο στο Βόλο στις 13/6/2019 στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την διαβούλευση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Β. Κατανέμει   ποσό 100,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του π/υ του οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή