ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 6 Ιουνίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 5142/6-6-2019 για έκτακτη συνεδρίαση (22η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/6/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο , 2Ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 5142/6-6-2019 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημήτριου Ν. Πρεβεζάνου, αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι αν και δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.3 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου «αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του».

Κατόπιν διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη εννέα (9) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ
 6. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 7. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 8. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 9. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 2. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 3. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 4. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 5. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 6. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 7. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 8. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 9. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 10. Γεωργίου Παναγιώτης – Φώτιος του Ιωάννη
 11. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα προσήλθε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος.

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Πρόσληψη πυροφυλάκων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (τρίμηνης απασχόλησης) για το έτος 2019.

Α.Δ.Σ. 94/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη δέκα πέντε (15) ατόμων για το έτος 2019 με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών ως ΥΕ Πυροφύλακες.

 1. 2.
Πρόσληψη προσωπικού IΔΟΧ δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία καθαριότητας και στον παιδικό σταθμό.

Α.Δ.Σ. 95/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού IΔΟΧ δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία καθαριότητας και στον παιδικό σταθμό :

Τρεις (3) ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει) και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

                               ------------------------

Δέκα (10) -ΥΕ Εργάτες/εργάτριες Καθαριότητας (χωρίς τυπικό προσόν άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997 )

                       --------------------------------

Ένας/Μία 1 -ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος με πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

                             --------------------------------

Ένας/Μία ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου με Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων   Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 1. 3.
Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Δ.Σ. 96/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», αποτελούμενη από τους:

-Σάχου Αικ., ΠΕ Αρχ/νων Μηχανικών, Προϊσ/νη Τεχν. Υπηρεσίας

-Σταματίου Χρ. ,ΠΕ Αγρ. Τοπ/φων Μηχανικών, Επιβλέποντος το Έργο

-Καρυοφύλλης Ευστ., ΤΕ Πολ. Μηχανικών, Μέλος

 1. 4.
Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας τεσσάρων (4) υπόγειων κάδων απορριμμάτων σύμφωνα με το   άρθρο 221 του Ν.4412 /2016.

Α.Δ.Σ. 97/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια τεσσάρων (4) υπόγειων κάδων απορριμμάτων, με τρία μέλη, ως εξής:

-Σάχου Αικ. Ως Πρόεδρος με αναπληρωτή

τον Καρυοφύλλη Ευστάθιο

-Ταμπάκης Βασίλειος με αναπληρωτή τον

Τούρλα Παναγιώτη

-Παντέρας Στέφανος με αναπληρωτή τον

Ναούμ Εμμανουήλ.

Η Επιτροπή συγκροτείται για την συγκεκριμένη προμήθεια και έχει διάρκεια μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης της καλής λειτουργίας.

 1. 5.
Εξειδίκευση πίστωσης 954,80 ευρώ του γενικού Κ.Α.Ε. 00-6142.02 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών Προσώπων» του π/υ οικ. Έτους 2019 για τη δαπάνη παροχή υπηρεσιών ανάθεσης σε διαπιστευμένο φορέα τον έλεγχο & την πιστοποίηση λειτουργίας παιδικής χαράς του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 98/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωση του γενικού Κ.Α.Ε. 00-6142.02 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών Προσώπων» του π/υ οικ. Έτους 2019 για τη παροχή υπηρεσιών ανάθεσης σε διαπιστευμένο φορέα τον έλεγχο & την πιστοποίηση λειτουργίας παιδικής χαράς και την κατανομή ποσού 954,80 ευρώ στον ανωτέρω κωδικό αριθμό εξόδου σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

 1. 6.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 950,00 στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης των τμημάτων μπαλέτου και μοντέρνου χορού του Δήμου Σκιάθου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2019, για την πραγματοποίηση των εκδήλωσης .

Α.Δ.Σ. 99/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 950,00 στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» για την διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης των τμημάτων μπαλέτου και μοντέρνου χορού του Δήμου Σκιάθου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2019, για την πραγματοποίηση των εκδήλωσης .

 1. 7.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ Κ.Υ.Ε.

Α.Δ.Σ. 100/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή