ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 03/12/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                    

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 10400/26-11-2018 για τακτική συνεδρίαση (22η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο, 2ο, 3ο, 1ο εκτός ημερησίας, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο, της υπ’ αριθ. πρωτ. 10400/26-11-2018 πρόσκλησης.

Το 10ο θέμα αναβλήθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 7. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 9. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 10. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 11. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 12. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 2. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 3. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 4. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 5. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 6. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 7. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση.

Ο κ. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριος αποχώρησε μετά το πέρας της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης.

Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος αποχώρησε μετά το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος αποχώρησε μετά το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Κοφινάς Φώτιος αποχώρησε μετά το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Θεοδώρου Γεώργιος αποχώρησε μετά το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έκφραση βούλησης για την αγορά δύο (2) λεωφορείων που θα εξυπηρετούν τις εξής γραμμές:

Σκιάθος-Κουνίστρα-Ασέληνος   &

Σκιάθος-Ξάνεμος-Αεροδρόμιο-Ευαγγελίστρια

Η δαπάνη για την αγορά των 2 λεωφορείων θα συμπεριληφθεί στον Π/Υ του έτους 2019

ΑΔΣ   222/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη για την αγορά των δύο λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των γραμμών   :

Σκιάθος-Κουνίστρα-Ασέληνος   &

Σκιάθος-Ξάνεμος-Αεροδρόμιο-Ευαγγελίστρια

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ      και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2 Λήψη απόφασης για «Διοικητική αποβολή από το περίπτερο στη θέση Παλιό Λιμάνι Δήμου Σκιάθου της Βούλγαρη Μαλαματής χας Κων/νου

         ΑΔΣ   218/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

-Εγκρίνει την διοικητική αποβολή της Κ. Βούλγαρη Μαλαματής από το περίπτερο στη θέση Παλιό Λιμάνι και

-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου & εγκρίνει την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής αυτής.

3 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2018

ΑΔΣ 219/2018 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2018

4 Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Δράσης «iSkiathos – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Σκιάθου».

ΑΔΣ   220/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

-Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Δράσης «iSkiathos – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Σκιάθου» στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER "Στρατηγικοί Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες" της ΟΤΔ ΕΑΠ ΑΕ το οποίο εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)» με συνολικό προϋπολογισμό 68.138,00€.

-Η εν λόγω πρόταση θα συμπεριληφθεί σε επικείμενη τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σκιάθου.

-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων υπογραφών, έως και την σύναψη της σχετικής σύμβασης του εν λόγω χρηματοδοτικού προγράμματος.

5 Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Δράσης «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για την Περιοχή των Δασών Νότιας και Ανατολικής πλευράς της νήσου Σκιάθου».

ΑΔΣ   221/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

-Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Δράσης «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για την Περιοχή των Δασών Νότιας και Ανατολικής πλευράς της νήσου Σκιάθου» στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER "Στρατηγικοί Πυλώνες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες" της ΟΤΔ ΕΑΠ ΑΕ το οποίο εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», ΔΡΑΣΗ 19.2.6: Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.6.1.1 Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. με συνολικό προϋπολογισμό 52.204,00€.

-Η εν λόγω πρόταση θα συμπεριληφθεί σε επικείμενη τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σκιάθου.

-Εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο Σκιάθου για όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων υπογραφών, έως και την σύναψη της σχετικής σύμβασης του εν λόγω χρηματοδοτικού προγράμματος.

6 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3/2017 (ΑΔΑ: ΩΞΓ3Ω13-Λ4Ε) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και συμπλήρωσή της ως προς την εξουσιοδότηση του Δημάρχου περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού προγράμματος μέχρι τις 28-2-2019.

ΑΔΣ   223/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποδοχή της υπ’ αρ. 127.4.4/2017 (ΑΔΑ: 70Ξ946Ψ844-1ΚΟ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού μέχρι 28/02/2019,

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχου Σκιάθου κ. Πρεβεζάνο Δημήτριο, για την υπογραφή της παράτασης της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου " ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016" και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα".

7 Λήψη απόφασης για «Χρηματοδότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης «Χρήστος Χειμώνας» για τις ανάγκες του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου»

   ΑΔΣ     224/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρηματοδότηση της Α/βάθμιας Σχ. Επιτροπής Δήμου Σκιάθου και κατανέμει το ποσό των 15.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6711 του π/υ του έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

8 Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου.

ΑΔΣ   225/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρηματοδότηση της Β/βάθμιας Σχ. Επιτροπής Δήμου Σκιάθου και κατανέμει το ποσό των 15.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6711 του π/υ του έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

9 Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 209/2018 ΑΔΣ «Συγκρότηση Σχ. Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου» λόγω αλλαγής μελών εκπροσώπησης των μαθητικών κοινοτήτων

ΑΔΣ   226/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την αρ. 209/2018 ΑΔΣ ως προς τους εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων του Γεν. Λυκείου Σκιάθου, ως εξής :

-Τελλίδου Αννα Μαρία , τακτικό μέλος (αντί της Ζυμαρικοπούλου Αικατερίνης –Κερασίας)     και

-Ζαχαριάς Γεώργιος ,αναπληρωματικό μέλος (αντί του Καψάλα Αλέξανδρου)

Του Γυμνασίου Σκιάθου ως εξής:

-Γιαννίτσης Σπύρος τακτικό μέλος (αντί της Πασχάλη Νικολέττας)   και

-Χούλη Ευαγγελία αναπληρωματικό μέλος (αντί της Κανταράκη Δήμητρας)

10 Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.

ΑΔΣ   227/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόταση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για ΚΑΜΙΑ μεταβολή στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σκιάθου κατά τα έτη 2019-2020.

11 Ορισμός δύο μελών της μειοψηφίας, ως μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν λειτουργεί ως πειθαρχικό όργανο (άρθρο 45, παρ. 4 του ν. 3979/2011). ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
12 Αντικατάσταση   μέλους από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σκιάθου.

ΑΔΣ   228/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται το τακτικό μέλος Απόστολος Πασχάλης από τον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Μιτζέλο και την κενωθείσα θέση, ως εκπρόσωπος των δημοτών, καταλαμβάνει ο Φεγγερός Νικόλαος.

13 Έγκριση εκπόνησης μελέτης (με δωρεά και χωρίς αντάλλαγμα) από τον Πολιτιστικό – Περιβαλλοντικό Σύλλογο Σκιαθιτών «Οι Δύο Αλέξανδροι» για το έργο «Κατασκευή Περίφραξης με κιγκλίδωμα στον κηρυγμένο χώρο του ιστορικού διατηρητέου μνημείου στη θέση Αγ. Τριάδα της πόλης της Σκιάθου».

ΑΔΣ   229/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκπόνηση μελέτης (με δωρεά και χωρίς αντάλλαγμα) από τον Πολιτιστικό – Περιβαλλοντικό Σύλλογο Σκιαθιτών «Οι Δύο Αλέξανδροι» για το έργο «Κατασκευή Περίφραξης με κιγκλίδωμα στον κηρυγμένο χώρο του ιστορικού διατηρητέου μνημείου στη θέση Αγ. Τριάδα της πόλης της Σκιάθου.

14 Λήψη απόφασης για Διαγραφή οφειλής από τους αρ. 772, 842 & 1038/2018   Χρηματικούς καταλόγους ποσού 160,00 ευρώ του Γεωργίου Αντ. Ρήγα

ΑΔΣ   230/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή οφειλής (ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ) από τους αρ. 772,842,1038/2018 Χρ. Κατ. ποσού 160,00€   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΡΗΓΑ .

15 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Άρθρου 199, καταστροφής οχημάτων και αντικειμένων του Δήμου Σκιάθου.»

ΑΔΣ   231/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9476/26-10-2018 Πρακτικό της Επιτροπής του Άρθρου 199, για την

καταστροφή, του απορριμματοφόρου οχήματος ΚΗΥ

9207 του Δήμου Σκιάθου.

16 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

       ΑΔΣ 232/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα υποβληθέντα (25) πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

17

1)Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Θεοδώρου Γεώργιου του Ευσταθίου , από την Σκιάθο στη Λάρισα στις 2/12/2018 για να παραβρεθεί στο Εφετείο Λάρισας για να εξεταστεί ως μάρτυρας για υπόθεση του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 4/12/2018.

2) Κατανομή ποσού 290,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

ΑΔΣ   233/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημ. Συμβούλου κ. Θεοδώρου Γεώργιου του Ευσταθίου , από την Σκιάθο στη Λάρισα στις 2/12/2018 για να παραβρεθεί στο Εφετείο Λάρισας για να εξεταστεί ως μάρτυρας για υπόθεση του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 4/12/2018   και

Κατανέμει   ποσό 290,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

18

1)Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κοφινά Φωτίου του Ιωάννη , από την Σκιάθο στη Λάρισα στις 2/12/2018 για να παραβρεθεί στο Εφετείο Λάρισας για να εξεταστεί ως μάρτυρας για υπόθεση του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 4/12/2018.

2) Κατανομή ποσού 290,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

ΑΔΣ   234/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημ. Συμβούλου κ. Κοφινά Φωτίου του Ιωάννη , από την Σκιάθο στη Λάρισα   στις 2/12/2018 για να παραβρεθεί στο Εφετείο Λάρισας για να εξεταστεί ως μάρτυρας για υπόθεση του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 4/12/2018       και

Κατανέμει   ποσό 290,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή