ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Σκιάθος, 31/10/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                    

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 9459/26-10-2018  για τακτική συνεδρίαση (20η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/10/2018  ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30’  και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο εκτός ημερησίας,2ο εκτός ημερησίας , 3ο εκτός ημερησίας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο,19ο, 20ο της υπ’ αριθ. πρωτ.  9459/26-10-2018  πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 5. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 6. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 8. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 9. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 10. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 11. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 12. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 2. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 3. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη προσήλθε πριν την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ προσήλθε πριν την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου προσήλθε κατά την έναρξη της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου προσήλθε  κατά  την έναρξη της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου προσήλθε  κατά  την διάρκεια  της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη αποχώρησε πριν την λήξη της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή  προσήλθε πριν την έναρξη συζήτησης του 1ου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου αποχώρησε μετά το πέρας του 1ου θέματος της  ημερησίας διάταξης

Ο κ. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου αποχώρησε μετά το πέρας του 10ου θέματος της  ημερησίας διάταξης

Ο κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα αποχώρησε μετά το πέρας του 12ου θέματος της  ημερησίας διάταξης

Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου αποχώρησε μετά το πέρας του 16ου θέματος της  ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εισηγητική έκθεση  Γ΄ τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Σκιάθου (301/2018 AOE)

ΑΔΣ  190/2018  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (Γ’ τρίμηνο 2018)  (301/2018  Α.Ο.Ε.)   

2

Τροποποίηση  της αρ.146/13-8-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΔΣ  191/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της 146/2018 ΑΔΣ (ως προς την χρονική διάρκεια της σύμβασης : «από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2019 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της»

3 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (22 ατόμων) με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

ΑΔΣ  192/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την θεομηνία της 30ης /9/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ      και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

4 Έγκριση Π/Υ  ΔΟΠΑΝ  2018

          ΑΔΣ  193/2018  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται   ο Π/Υ του ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΝ) οικ. έτους 2018

5

Αναπροσαρμογή ή μη :

Α)τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση  της χρήσης για το  έτος 2019

Β)τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων   σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του  άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2019                και

Γ)καθορισμός ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης για αντικείμενα που αφαιρούνται   από    συνεργείο του Δήμου.  (290/2018 AOE)  

    ΑΔΣ   194/2018   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Τη μη αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2019 και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 168/2017 Α.Δ.Σ,  με την  μοναδική αλλαγή ως προς Τμηματική καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για το έτος 2019

Καθορίζει:

Ειδικό πρόστιμο για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης για αντικείμενα που αφαιρούνται   από    συνεργείο του Δήμου

1) για έξοδα μεταφοράς  ποσό 100 €

2) για την φύλαξη των αντικειμένων διάρκειας έως και 3 μήνες, ποσό 20 € ημερησίως .

6 Αναπροσαρμογή ή μη των  τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού  νεκροταφείου για το έτος   2019.    (291/2018 AOE)

ΑΔΣ   195/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2019 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 169/2017 Α.Δ.Σ., ήτοι:

-το δικαίωμα διατήρησης οικογενειακού τάφου στο ποσό των 200,00 Ευρώ,

-το δικαίωμα τριετούς ταφής στο ποσό των 100,00 Ευρώ,

-το δικαίωμα παράτασης της ταφής σε 50,00 Ευρώ.

7 Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις  για το έτος 2019. (292/2018  AOE). 

ΑΔΣ   196/2018   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για έτος 2019 και να και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 174/2017 Α.Δ.Σ..

8

Αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους  χρήσης  ΙΝΤΕRΝΕΤ  για το  έτος  2019. (293/2018  ΑΟΕ).

ΑΔΣ   197/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2019 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 173/2017  Α.Δ.Σ, ήτοι:

Α) τέλος εμφάνισης της σελίδας  80 ευρώ ετησίως

Β) τέλος εμφάνισης ως διαφημιστικό banner 480 ευρώ ετησίως.

9 Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019 (294/2018 ΑΟΕ).

ΑΔΣ   198/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019 και να παραμείνει το τέλος αυτό ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 171/2017 Α.Δ.Σ., δηλαδή

στο ποσό των 0,12€ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους στεγασμένους χώρους, και

στο ποσό των 0,06€ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους μη στεγασμένους χώρους.

10 Αναπροσαρμογή ή μη των  συντελεστών των ισχυόντων  τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019  (295/2018  ΑΟΕ)

ΑΔΣ   199/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  μη αναπροσαρμογή των  συντελεστών των

ισχυόντων  τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 και να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 176/2017 Α.Δ.Σ. , με την  μοναδική  αλλαγή  ότι θα προστεθούν στους στεγασμένους  χώρους  τα  συνεργεία αυτοκινήτων  με τιμή  2,14 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, όπως αναφέρεται στην  295/2018 AOE.

11 Αναπροσαρμογή ή μη  του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος  2019. (296/2018  ΑΟΕ). 

ΑΔΣ   200/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2019 και να παραμείνει

ως έχει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 175/2017 Α.Δ.Σ., ήτοι 90 ευρώ για κάθε τελούμενο από το Δήμο

Σκιάθου πολιτικό γάμο στο χώρο του Μπούρτζι.

12 Έγκριση προγράμματος Τουριστικής προβολής Δήμου Σκιάθου  για το έτος 2019

ΑΔΣ   201/2018   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται το πρόγραμμα της Τουριστικής προβολής έτους 2019.

13 Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 7.300,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων εσωτερικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην 34η διεθνή έκθεση τουρισμού «Philoxenia» (09-11/11/2018) στη Θεσσαλονίκη.     

ΑΔΣ   202/2018   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει  και κατανέμει ποσό 7.300,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01  του Π/Υ οικ. έτους 2018 «δαπάνες εκθέσεων εσωτερικού»,  σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018, για την συμμετοχή του Δήμου 34η διεθνή έκθεση τουρισμού «Philoxenia»

 (09-11/11/2018) στη Θεσσαλονίκη.     

14 Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για τη διοργάνωση workshop που θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη

ΑΔΣ   203/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει  και κατανέμει ποσό  4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431  του Π/Υ οικ. έτους 2018 «έξοδα ενημέρωσης και προβολής», σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018, για τη διοργάνωση workshop που θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη.

15 Έκφραση γνώμης για:  Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος –θέση «Στήλες»)

ΑΔΣ   204/2018   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν  παρέχει την  σύμφωνη γνώμη του για την

εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος –θέση «Στήλες» σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου  Σκιάθου.

16 Λήψη  απόφασης  για προγραμματική σύμβαση  μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Σκιάθου για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΔΣ   205/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης, χρονικής διάρκειας τριάντα (30) μηνών σύμφωνα µε τους όρους που περιλαμβάνονται και περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο με τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας – Δήμου Σκιάθου για το έργο ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΚΙΑΘΟΥ’»,

Β. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Σκιάθου, ως μέλος της επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 6, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μίχα Δημήτριο με αναπληρωτή του  τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μιτζέλο Γεώργιο,

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου κ. Δημήτριο  Νικ. Πρεβεζάνο να υπογράψει την σύμβαση.

17 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΔΣ   206/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την από κοινού με το Επιμελητήριο Μαγνησίας, υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»                 και

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου κ. Δημήτριο  Νικ. Πρεβεζάνο για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στη δράση.

18 Αποδοχή η μη των προτάσεων της αριθ.  4ης /2018, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου  της  υπ΄ αριθ. 5/2018 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του προσφεύγοντα κ. Τσαπρούνη Παναγιώτη του Ηλία ( 038007020 ).

ΑΔΣ   207/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την απόφαση 5/2018 της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου  για μείωση του προστίμου κατά 50% (αναλογούν Πρόστιμο ποσού 2.055,55  Ευρώ) στον προσφεύγοντα.

19 Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χρήσης 2017

ΑΔΣ   208/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ., Σχολική Επι-

τροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  Σκιάθου 

«Χρήστος Χειμώνας», οικ. χρήσης  έτους 2017.

20 Συγκρότηση Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου

ΑΔΣ   209/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», ως εξής:

1. κ. Γιολδάσης Δημήτρης δημοτικός σύμβουλος.

2. κ. Μίχας Δημήτριος  δημ. σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Διολέττα Παναγιώτη  δημ. σύμβουλο.

3. κ. Μιτζέλος Γεώργιος δημ.  σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Σταματά Ιωάννη  δημ. σύμβουλο.

4. κ. Πασχάλης Εμμανουήλ  δημ. σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Τασιόπουλο Παύλο  δημ. σύμβουλο.

5. κ. Πασχάλη Χαραλαμπία  δημ. σύμβουλος, αναπληρούμενη  από τον κ. Ζλατούδη Αθανάσιο  δημ. σύμβουλο.

6. κ. Τζαβαλιάς Λεωνίδας,  Διευθυντής Λυκείου Σκιάθου.

7. κ. Καραγιαννοπούλου Μαρία,  Διευθύντρια Γυμνασίου Σκιάθου.

8. κ. Πλωμαρίτη Κυριακή - Μαρία, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Σκιάθου  αναπληρούμενη από την Κονάρη Μαρία

9. κ. Καζή Φλώρα, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Σκιάθου αναπληρούμενη από τον  Ξυλοπόδαρο Δημήτριο.

10. Ζυμαρικοπούλου Αικατερίνη-Κερασία, εκπρόσωπος Μαθητικών Κοινοτήτων Γενικού Λυκείου Σκιά-

θου, αναπληρούμενη από τον Καψάλα Αλέξανδρο.

11. Πασχάλη Νικολέττα, εκπρόσωπος Μαθητικών Κοινοτήτων Γυμνασίου Σκιάθου, αναπληρούμενη από

την Κανταράκη Δήμητρα.

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Μίχας Δημήτριος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για την περίοδο από 1/1/2019 και λήγει με τη λήξη της θητείας του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου.

21 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

       ΑΔΣ  210/2018   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τα υποβληθέντα (10)  πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής  υπηρεσιών

22

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κ.υ.ε. 

ΑΔΣ   211/2018   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί  παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κ.υ.ε.:

JAGUAR του ΚΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Παλιό Λιμάνι.

23

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ:

Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου  και  Προέδρου της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σκιάθου κ.  Διολέττα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου στις 3/11/2018  από Σκιάθο για Αθήνα και στις 4/11/2018 θα ταξιδέψει για Λονδίνο για την τουριστική έκθεση και θα επιστρέψει στην Αθήνα στις 8/11/2018 και στις 9/11/2018 θα μετακινηθεί στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση  «Philoxenia»    και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 12/11/2018. 2) Κατανομή ποσού 2.400,00  ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

ΑΔΣ   212/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημ. Συμβούλου κ. Διολέττα Παναγιώτη που θα πραγματοποιηθεί στις 3/11/2018 από Σκιάθο για Αθήνα, στις 4/11/2018 θα ταξιδέψει για Λονδίνο  και θα επιστρέψει στην Αθήνα στις 8/11/2018 και στις 9/11/2018 θα μετακινηθεί στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση  «Philoxenia»   και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 12/11/2018  και κατανέμει  ποσό 2.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή