ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 27/9/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                    

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 8411/21-9-2018 για τακτική συνεδρίαση (15η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/9/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο εκτός ημερησίας,2ο εκτός ημερησίας , 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο,19ο,20ο,21ο,22ο,23ο,24ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 8411/21-9-2018 πρόσκλησης.

Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 5. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 6. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 8. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 12. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 2. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 3. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 4. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 5. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 6. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 7. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου προσήλθε πριν την έναρξη της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου αποχώρησε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου αποχώρησε μετά το πέρας του 6ου θέματος της ημερησίας διάταξης

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου αποχώρησε μετά το πέρας του 14ου θέματος της ημερησίας διάταξης

Ο κ. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου αποχώρησε μετά το πέρας του 14ου θέματος της ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών λόγω ανάκλησης μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού τα οποία συνάφθηκαν από την Κτηματική Υπηρεσία (171/2018 ΑΟΕ)

ΑΔΣ   160/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών από τον Χ.Κ. 970/2018 στην:

-ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (1.900,00€)   και

-ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (765,00€)

σύμφωνα με την εισήγηση της αρ. 171/2018 ΑΟΕ.

2 Λήψη απόφασης για τα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών κατά τη χειμερινή περίοδο.

ΑΔΣ   161/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνεται η κατάθεση πρότασης στις αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν τα χειμερινά (5) δρομολόγια Αθήνα –Σκιάθος ,να πραγματοποιούνται σε πέντε ισάριθμες ημέρες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις κατάλληλες ενέργειες προς το σκοπό αυτό.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ      και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3 Έγκριση π/υ 2018 του ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΝ)

ΑΔΣ   162/2018 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται μεν ο Π/Υ του ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΝ) οικ. έτους 2018, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία δε που την καθιστά ανίσχυρη.

4 Έγκριση απόφασης ΔΕΥΑ Σκιάθου (αρ. 1/2018   «Απόφαση για χρέωση της χρήσης αποχέτευσης του αεροδρομίου Σκιάθου» -σχ. η 103/2018 ΑΔΣ-απόρριψη από ΑΔΘΣτΕ).  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

5 Έγκριση απόφασης ΔΕΥΑ Σκιάθου (αρ. 38/2018   «Καθορισμός χρέωσης για την μεταφορά λυμάτων με το βυτιοφόρο όχημα της υπηρεσίας» ).

ΑΔΣ   163 /2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αρ. 38/2018 απ. Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σκιάθου (Καθορισμός χρέωσης για τη μεταφορά λυμάτων με το βυτιοφόρο όχημα της υπηρεσίας)

6 Λήψη απόφασης για την καταγγελία ή μη της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και παραχωρησιούχου σχετικά με την τοποθέτηση αυτοκινούμενου τροχήλατου ή μη αναψυκτηρίου στη θέση Τσουγκριάς   Λαλαριάς, κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας. Κήρυξης αυτού έκπτωτου λόγω μη τήρησης της προθεσμίας των εβδομήντα ημερών και τριάντα αντίστοιχα σύμφωνα με το αρ.πρωτ.4805/31-5-2018 συμφωνητικό παραχώρησης.   (ΜΠΟΜΠΑΪ ΚΛΕΒΙΣ)

ΑΔΣ     164 /2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Κηρύσσει έκπτωτο, λόγω μη τήρησης της προθεσμίας των εβδομήντα ημερών και τριάντα αντίστοιχα σύμφωνα με το αρ.πρωτ.4805/31-5-2018 συμφωνητικό παραχώρησης , τον παραχωρησιούχο στη θέση Τσουγκριάς - Λαλαριάς Σκιάθου.

7 Λήψη απόφασης για την καταγγελία σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και παραχωρησιούχου σχετικά με την τοποθέτηση αυτοκινούμενου τροχήλατου ή μη αναψυκτηρίου στη θέση Τσουγκριάς κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας. Κήρυξης αυτής έκπτωτης λόγω μη τήρησης όρων συμφωνητικού παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού από πλευράς της, σύμφωνα με το αρ. 75252/29-8-2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας (KUPRIIANCHUK OLGA)

ΑΔΣ   165 /2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Κηρύσσει έκπτωτη , λόγω μη τήρησης όρων συμφωνητικού παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού από πλευράς της και σύμφωνα με το αρ. 75252/29-8-2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας, της παραχωρησιούχου στη θέση Τσουγκριάς Σκιάθου.

8 Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 73/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της Εταιρείας «Αφοι Χ. Διολέττα ΑΕ», κατά του Δήμου Σκιάθου με αριθμό κατάθεσης ΤΜ 220/19-12-2016   στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου.(σχετική η αριθμ. 276/2018 ΑΟΕ.)     (σχετική η αρ. 282/2018 ΑΟΕ).

ΑΔΣ   166 /2018 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει να χωρήσει στην ένδικη υπόθεση εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση δίκης, (αντικειμένου που υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 ευρώ), χωρίς άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως και με καταβολή του επιδικασθέντος ποσού, μετά από συμφωνία με την ενάγουσα εταιρεία η οποία παραιτείται από την αξίωσή της για καταβολή των επιδικασθέντων νομίμων τόκων και δικαστικών εξόδων, περιορίζοντας την απαίτησή της.

9 Αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2018. (σχ. η αρ. 281/2018 ΑΟΕ)  

ΑΔΣ   167 /2018  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2018, σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α' της υπ΄ αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ.

10 Έγκριση της 3ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 15.770,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την   υπ’αριθμ. 43897/24-8-2018 απόφαση του   Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.  

ΑΔΣ   168 /2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 15.770,00 € στο Δήμο Σκιάθου για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

Σχολική Επιτροπή Α’/ βάθμιας Εκπαίδευσης 10.392,58 € (66%)

Σχολική Επιτροπή Β’ /βάθμιας Εκπαίδευσης     5.353,76 € (34%)

11 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνης απασχόλησης)

ΑΔΣ     169 /2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη έξι ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.

Από την ανωτέρω θα επιβαρυνθούν οι Κ.Α.Ε. του Π/Υ του 2018 ως εξής :

20-6041 με 14.300,00 € &   20-6054 με 4.200,00 € αντίστοιχα.

12 Λήψη απόφασης περί αποδοχής της ειδικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνέχεια της έγκρισης ένταξης μελετών του Δήμου Σκιάθου στο πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ».  

ΑΔΣ     170 /2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1.Την προσχώρηση του Δήμου Σκιάθου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Α’ Φάση.

2.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σκιάθου κ. Δημητρίου Νικ. Πρεβεζάνου να υπογράψει την δήλωση προσχώρησης.

3.Τον ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του δεσμευμένου λογαριασμού και χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που συμφωνούνται με τη σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού.

4.Την συναίνεση του Δήμου Σκιάθου ότι το ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ίσο με το κόστος των επιχορηγούμενων υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του Τ.Π. και Δανείων από την επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης των έργων, στα οποία αφορούν οι επιχορηγούμενες μελέτες.

13 Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στην διεθνή έκθεση τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2018» (05-07/11/2018) στo Λονδίνο της Μ. Βρετανίας, συνολικής δαπάνης 5.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

ΑΔΣ     171/2018 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου στην διεθνή έκθεση τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2018» (05-07/11/2018) στo Λονδίνο της Μ. Βρετανίας, συνολικής δαπάνης 5.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του Π/Υ οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

14 Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στην διεθνή έκθεση τουρισμού TTG TRAVEL EXPERIENCE 2018» (10-12/10/2018) στo Ρίμινι της Ιταλίας, συνολικής δαπάνης 11.400,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018. ΑΔΣ   172/2018 ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου στην διεθνή έκθεση τουρισμού TTG TRAVEL EXPERIENCE 2018» (10-12/10/2018) στo Ρίμινι της Ιταλίας, συνολικής δαπάνης 11.400,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού» του Π/Υ οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

15 Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940 και κατανομής ποσού 550,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

ΑΔΣ   173/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διοργάνωση εκδήλωσης για την εθνική

εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940 και κατανομής ποσού 550,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του Π/Υ οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203

του ν. 4555/2018.

16

Εξειδίκευση πίστωσης ύψους   2.235,00 ευρώ του γενικού καε 10-7135 με τίτλο

« λοιπός εξοπλισμός» του π/υ οικ. Έτους 2018 για την προμήθεια φορητού απινιδωτή σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

ΑΔΣ   174 /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προμήθεια   τελικά δύο (2) φορητών απινιδωτών (κατόπιν πρότασης του Δημάρχου) και

Εξειδικεύει την πίστωση ύψους     4.470,00 ευρώ του γενικού καε   10-7135 με τίτλο « λοιπός εξοπλισμός» του π/υ οικ. Έτους 2018 , σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

17 Εξειδίκευση πίστωσης 4.030,00 ευρώ του γενικού καε 35-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του π/υ οικ. Έτους 2018 για τη δαπάνη   παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εφαρμογή των νόμων 4042/2012 , 4496/2017 και του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο Σκιάθου σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

ΑΔΣ   175 /2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει την πίστωση ύψους 4.030,00 ευρώ του γενικού καε 35-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του π/υ οικ. Έτους 2018 για τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εφαρμογή των νόμων 4042/2012 , 4496/2017 και του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο Σκιάθου σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

18 Εξειδίκευση πίστωσης 23.932,00 ευρώ του γενικού καε 20-6142.03 με τίτλο « αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του π/υ οικ. Έτους 2018 για τη δαπάνη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ωρίμανση της ενεργειακής αναβάθμισης , αυτοματοποίησης και διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Σκιάθου σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

ΑΔΣ     176 /2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει την πίστωση 23.932,00 ευρώ του γενικού καε 20-6142.03 με τίτλο « αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του π/υ οικ. Έτους 2018 για τη δαπάνη   παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την ωρίμανση της ενεργειακής αναβάθμισης , αυτοματοποίησης και διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Σκιάθου   σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

19 Διαγραφή οφειλής (ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 2018) από τον αρ. 1038/2018 Χρ. Κατ. ποσού 80,00€ της ΛΕΤΣΙΟΥ Ε. & ΛΕΤΣΙΟΣ Ν. Ο.Ε. (ΑΦΜ 997450083)

ΑΔΣ   177 /2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή οφειλής (ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 2018) από τον αρ. 1038/2018 Χρ. Κατ. ποσού 80,00€  της ΛΕΤΣΙΟΥ Ε. & ΛΕΤΣΙΟΣ Ν. Ο.Ε.

20 Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ από τον αρ. 1017/2018 Χρ. Κατ. ποσού 36,24€ της ΛΕΤΣΙΟΥ Ε. & ΛΕΤΣΙΟΣ Ν. Ο.Ε. .      

ΑΔΣ   178 /2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή οφειλής ΤΑΠ από τον αρ. 1017/2018 Χρ. Κατ. ποσού 36,24€ της ΛΕΤΣΙΟΥ Ε. & ΛΕΤΣΙΟΣ Ν. Ο.Ε. .      

21 Διαγραφή οφειλής (Εισφοράς σε Χρήμα και Γης σε χρήμα) από τον αρ. 830/2018 Χρ. Κατ. ποσού 2.083,18€ του Ροδανάκη Κων/νου του Εμμ. .    

ΑΔΣ   179 /2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή οφειλής (Εισφοράς σε Χρήμα και Γης σε χρήμα) από τον αρ. 830/2018 Χρ. Κατ. ποσού 2.083,18€ του Ροδανάκη Κων/νου του Εμμ. .    

22 Δωρεά τέλους τριετούς ταφής.    

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

23 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 2019.

ΑΔΣ     180/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα προγράμματα Αθλητισμού Χειμερινής περιόδου 2018-2019 στο Δήμο Σκιάθου.

1) Γυμναστική για γυναίκες 2) Γυμναστική στην τρίτη ηλικία 3)Ρυθμική Γυμναστική 4) Ενόργανη Γυμναστική 5) Μπαλέτο 6) Μοντέρνος Χορός 7) Κινητική Αγωγή και Ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία 8) Άθληση στη φύση για μικρούς και μεγάλους.

24 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

ΑΔΣ 181 /2018 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τα υποβληθέντα (27) πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

25

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κ.υ.ε.

ΑΔΣ   182/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κ.υ.ε.:

ΛΕΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (BORZOI) στην οδό Πολυτεχνείου Σκιάθου.

26

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κ.υ.ε.

ΑΔΣ   183 /2018 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κ.υ.ε.:

ΚΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (JAGUAR) στο Παλιό Λιμάνι Σκιάθου

27

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ:

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στην τουριστική έκθεση ΤTG Travel Experience και κατανομής ποσού 1.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

                 ΑΔΣ   /2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου στην τουριστική έκθεση TTG Travel Experience που θα πραγματοποιηθεί στο Ρίμινι Ιταλίας από τις 10/10/2018 έως και 12/10/2018 και θα μετακινηθεί ο Δήμαρχος από τις 09/10 έως τις 12/10.

(Ημέρες μετακίνησης 4 – ημέρες διαμονής 3)

και κατανομής ποσού 1.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

28

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ:

Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημήτριου Μίχα ύστερα από πρόσκληση της ΠΕΔ Θεσσαλίας για την Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας στις 29/09 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «PORTARIA HOTEL» το οποίο βρίσκεται στον οικισμό της Πορταριάς του Δήμου Βόλου και κατανομής ποσού 300,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημ. Συμβούλου κ. Μίχα Δημητρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Πορταριά του Δήμου Βόλου από τις 28/9/2018 έως 29/9/2018 (Ημέρες μετακίνησης 2 – ημέρες διαμονής 1)

και κατανομής ποσού 300,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή