ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 31/7/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 6833/26-7-2018 για τακτική συνεδρίαση (13η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/7/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερησίας, 2o εκτός ημερησίας , 3o εκτός ημερησίας , 4o εκτός ημερησίας, 5o εκτός ημερησίας, 6o εκτός ημερησίας, 7o εκτός ημερησίας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο και 16ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 6833/26-7-2018 πρόσκλησης.

-Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης ομόφωνα αποσύρθηκε.

-Μετά το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση διακόπηκε λόγω παρέλευσης του ωραρίου(άρθρο 10 του Κανονισμού).

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Στ. Καραγεώργος.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 7. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 8. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 9. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 10. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 11. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 12. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 2. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 3. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου προσήλθε πριν από την έναρξη της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή προσήλθε κατά την έναρξη της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη αποχώρησε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου αποχώρησε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου αποχώρηση μετά το πέρας της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Λήψη απόφασης για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού

             ΑΔΣ 132/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ, ο οποίος θα έχει έδρα στην ΣΚΙΑΘΟ, κατηγορία σταθμού: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, με δυναμικότητα έως εξήντα πέντε (65) νήπια, από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο), στον οποίο θα λειτουργούν τα εξής τμήματα: τρία(3) τμήματα νηπιακά και ωράριο λειτουργίας του, 7:30-16:00. Στο χώρο στέγασης του σταθμού υπάρχει δυνατότητα και επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 59902/30-7-2018 τεχνική έκθεση του διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου.

Β. Σκοπός του Σταθμού είναι:

- Να παρέχει προσχολική αγωγή και εκπαίδευση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

- Να βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

- Να ευαισθητοποιεί τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.

- Να βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.

- Να παρέχει ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

- Να διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς.

2 Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας(   δοπαν) περί ψήφισης του Π/Υ του ΝΠΔΔ.

             ΑΔΣ 133/2018   ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την απόφαση 1/2018 του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΝ που αφορά στην ψήφιση του π/υ του, έτους 2018.

3 Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης της πυρπόλησης της Σκιάθου από τα γερμανικά στρατεύματα με συνδιοργανώτρια την ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και κατανομής ποσού 10.100,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6443 με τίτλο « δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

             ΑΔΣ 134/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης της πυρπόλησης της Σκιάθου από τα γερμανικά στρατεύματα με συνδιοργανώτρια την ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ η οποία διαθέτει το ποσό των 3000,00 ευρώ σύμφωνα με το πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Θεσσαλίας με ΑΔΑ: ΨΩΖΙΟΚΖ4-Χ1Δ και το αρ. πρωτ. 477/3-5-2018 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Το ανωτέρω ποσό   θα καταβληθεί στο ταμείο του Δήμου Σκιάθου προσκομίζοντας στην ΠΕΔ Θεσσαλίας αντίγραφα των τιμολογίων της ανωτέρω εκδήλωσης.

Β) Κατανέμει την εξειδικευμένη πίστωση ποσού 10.100,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6443 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την ανωτέρω εκδήλωση σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

Η διάθεση της πίστωσης ποσού 10.100,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6443 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης, η ανάθεση των επιμέρους εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών για την υλοποίηση των εκδηλώσεων θα γίνει από τον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

4

Αναδρομική Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Πρεβεζάνου Δημήτριου στην Αθήνα στις 21/6/2018 για να συναντηθεί με την υπουργό τουρισμού κα.

Κουντουρά   για να μιλήσουν για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Σκιάθο και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών του προορισμού και να επιστρέψει στην Σκιάθο αυθημερόν

              ΑΔΣ     135/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει αναδρομικά τη με χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την παρακάτω δικαιολογημένη μετακίνηση του Δημάρχου Σκιάθου κ. Πρεβεζάνου Δημήτριου στην Aθήνα στις 21/6/2018   για να συναντηθεί με την υπουργό τουρισμού κ.α. Κουντουρά για να μιλήσουν για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Σκιάθο και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών του προορισμού και να επιστρέψει στην Σκιάθο αυθημερόν.

Η διάθεση της πίστωσης ποσού 225,89 Ευρώ στον 00.6421 για μετακινήσεις   αιρετών , του π/υ του οικ. έτους 2018 θα γίνει από τον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018.

5 Αναδρομική Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Πρεβεζάνου Δημήτριου στην Λάρισα στις 2/7/2018 ύστερα από την αριθ.πρωτ. 69/27-6-2018 πρόσκληση της επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 για να παραβρεθεί στην συνεδρίαση που θα γίνει στις 3/7/2018 στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με το πρώτο θέμα συζήτησης η προσφυγή με αριθμ. Πρωτ.61/1-6-2018 του Δήμου μας κατά της 1133/65345/23-5-2018 απόφασης του συντονιστή Αποκεντρωμένης και υπέρ της 68/2018 ΑΔΣ του Δήμου Σκιάθου και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 3/7/2018.

               ΑΔΣ   136/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει αναδρομικά τη με χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την παρακάτω δικαιολογημένη μετακίνηση του Δημάρχου Σκιάθου κ. Πρεβεζάνου Δημήτριου στην Λάρισα στις 2/7/2018 ύστερα από την αριθ.πρωτ. 69/27-6-2018 πρόσκληση της επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 για να παραβρεθεί στην συνεδρίαση   που θα γίνει στις 3/7/2018 στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με το πρώτο θέμα συζήτησης η προσφυγή με αριθμ. Πρωτ.61/1-6-2018 του Δήμου μας κατά της 1133/65345/23-5-2018 απόφασης του συντονιστή Αποκεντρωμένης και υπέρ της 68/2018 ΑΔΣ του Δήμου Σκιάθου και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 3/7/2018.

Η διάθεση της πίστωσης ποσού 146,50 Ευρώ   στον 00.6421 για μετακινήσεις   αιρετών , του π/υ του οικ. έτους 2018 θα γίνει από τον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018.

6 Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 18.600,00 στον κωδικό εξόδου 00-6142.02 με τίτλο « αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του π/υ οικ. Έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας στο Δήμο Σκιάθου.

             ΑΔΣ 137/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη για την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας στο Δήμο Σκιάθου, την εξειδίκευση και την κατανομή της πίστωσης   ποσού 18.600,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6142.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με τίτλο « αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του π/υ οικ. Έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για τις ανωτέρω εργασίες.

Η διάθεση της πίστωσης ποσού 18.600,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6142.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την ανάθεση των υπηρεσιών για την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας στο Δήμο Σκιάθου σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 θα γίνει από τον Δήμαρχο.

7

Επιστροφή   ποσού των 1.199,95 ευρώ στον Κοφινά Φώτιο του Ιωάννη (Α.Φ.Μ: 021993240) ως αχρεωστήτως καταβληθέν

Το ποσό των 1.199,95 ευρώ θα επιστραφεί εντός του προϋπολογισμού έτους 2018, και θα επιβαρύνει τον κωδικό εξόδων ''00.8261.01'' και η διάθεση της πίστωσης θα γίνει από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

                 ΑΔΣ   138/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να επιστραφεί στον Κοφινά Φώτιο του Ιωάννη (Α.Φ.Μ: 021993240) ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό των 1.199,95 € που καταβλήθηκε εκ παραδρομής από τον προαναφερόμενο και εισπράχθηκε από το Δήμο Σκιάθου.

Το ποσό των 1.199,95 ευρώ θα επιστραφεί εντός του προϋπολογισμού έτους 2018, και θα επιβαρύνει τον κωδικό εξόδων ''00.8261.01'' και η διάθεση της πίστωσης θα γίνει από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ      και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

8 Λήψη αποφασης για μελέτη και κατασκευή τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

       ΑΔΣ     139/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατασκευή 4 αιθουσών διδασκαλίας στο 2ο Δημ. Σχολείο.

9 Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (B’ τρίμηνο 2018)         (229/2018 Α.Ο.Ε.)  

         ΑΔΣ     140/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (B’ τρίμηνο 2018) (229/2018   Α.Ο.Ε.)  

10 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους αρ. 970/2018 - 965/2018 και 964/2018 χρηματικούς καταλόγους έπειτα από ανάκληση παραχωρητηρίων απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού επιχειρήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης ανταλλάγματος κατόπιν του με αρ. πρωτ. 33751/4-5-18 εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας, και της αρ. 172/2018 ΑΟΕ, σχετικά με την ανάκληση των παραχωρητηρίων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης συμφωνημένου ανταλλάγματος  

       ΑΔΣ     141/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών από τους 970/2018 - 965/2018 και 964/2018 χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με τον πίνακα και την αριθμ. 6804/25-7-2018 εισήγηση της Ταμειακής υπηρεσίας

11 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων έπειτα από ανάκληση παραχωρητηρίων απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού επιχειρήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης ανταλλάγματος κατόπιν του με αρ. πρωτ. 33751/4-5-18 εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας, και της αρ. 172/2018 ΑΟΕ, σχετικά με την ανάκληση των παραχωρητηρίων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης συμφωνημένου ανταλλάγματος

         ΑΔΣ     142/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών , σύμφωνα με την αριθμ. 6805/25-7-2018 εισήγηση της Ταμειακής υπηρεσίας και τον συνημμένο σε αυτήν πίνακα .

Η διάθεση της πίστωσης των αναφερόμενων στον πίνακα ποσών που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.8261.01 του π/υ οικ. έτους 2018, θα γίνει από τον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

12

Αποδοχή ή μη των προτάσεων της αριθ. 3ης /2018, συνεδρίασης της Επιτροπής   Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου των υπ΄ αριθ. 3 & 4/2018 αποφάσεων της 3ης/2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών

Διαφορών και Αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και των:

-QIRJO JANI TOY ANDREA Α.Φ.Μ. ( 106845951 ) και

-ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε.» Α.Φ.Μ. ( 099581903 ).

               ΑΔΣ 143/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις προτάσεις των αριθμ. 3 & 4 αποφάσεων της 3ης /2018, συνεδρίασης της Επιτροπής   Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου για μείωση του προστίμου κατά 50% των προσφευγόντων

13

Λήψη απόφασης σχετικά με:

Α)Τρόπος έγκρισης αιτήσεων και μοριοδότηση αιτήσεων.

Β)Δυναμικότητα και λειτουργία τμημάτων Παιδικού Σταθμού για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

             ΑΔΣ 144/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει

Α. Δικαίωμα εγγραφής   να έχουν τα νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση κατά σειρά προτεραιότητας με βάση των πίνακα μοριοδότησης που έχει ορίσει η επιτροπή εγγραφών και η οικονομική συμμετοχή (τροφεία) των γονέων για τη φιλοξενία των παιδιών τους στον Παιδικό Σταθμό για το σχολικό έτος 2018 -2019 θα παραμείνει ως έχει σύμφωνα με τον αριθμό απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 173/2012.

Β. Για το σχολικό έτος 2018 – 2019 θα λειτουργήσουν τρία (3) τμήματα νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο.

-το πρώτο τμήμα με είκοσι τρία (23) νήπια,

-το δεύτερο τμήμα με δεκαπέντε (15) νήπια       και

-το τρίτο τμήμα με δεκαπέντε (15) νήπια.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο η επιτροπή εγγραφών του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σκιάθου με δυναμικότητα 60 νηπίων και προσαύξηση 20% για το σχολικό έτος 2018 – 2019 μπορεί να εγγράψει μέχρι 53 νήπια με το υπάρχον παιδαγωγικό προσωπικό.

14 Έγκριση απόφασης 38/2018 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

           Αποσύρθηκε       ΟΜΟΦΩΝΑ

15 Έγκριση απόφασης 39/2018 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

         ΑΔΣ   145/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   την υπ’ αριθμ. 39/2018 απόφαση Δ.Σ.   της ΔΕΥΑΣ η οποία καθορίζει τη χρέωση του νερού το οποίο θα προμηθεύονται οι καταναλωτές από ειδικά σημεία υδροληψίας που θα δημιουργηθούν στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, ως εξής:

-δύο ευρώ ανά κυβικό μέτρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή