ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Σκιάθος, 27/06/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 5774/22-6-2018 για τακτική συνεδρίαση (11η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/6/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο εκτός ημερησίας, 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο ,18ο,19ο  της υπ’ αριθ. πρωτ. 5774/22-6-2018 πρόσκλησης.

Το 20ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 6. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 8. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 9. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 10. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 11. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 12. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 2. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 3. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 4. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 5. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 1. Η κ Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου προσήλθε πριν την συζήτηση του 1ου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος
 2. Ο κ. Κοφινάς  Φώτιος του Ιωάννη αποχώρησε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση
 3. Ο κ. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση
 4. Ο κ. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση
 5. Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης
 6. Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου αποχώρησε μετά  την ψήφιση του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης
 7. Ο κ. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίουαποχώρησε μετά  την ψήφιση του 15ου θέματος ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

«Πρώτη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου»

Α.Δ.Σ.  110 /2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση π/υ οικ. έτους 2018 του ΔΛΤ Σκιάθου

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2 Ορισμός  Δ. Σ. του νέου ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Δ.Σ. 111  /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ως εξής :

1.Ο Δήμαρχος , Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος,  Πρόεδρος

2.Μίχας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γιαννίτση Κωνσταντίνο, δημ. σύμβουλοι πλειοψηφίας

3.Θεοδώρου Γεώργιος , μέλος, με αναπληρωματικό τον Τρακόσα Θεοδόσιο, δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας

4.Αναγνώστου Νικόλαος , μέλος, με αναπληρωματικό τον Σταματά Ιωάννη ,δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας

5.Διολέττας Παναγιώτης , μέλος, με αναπληρωματικό τον Σταμέλο Ηλία, δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας

8.Πρεβεζάνος Ηλίας  του Ιωάννη, μέλος με αναπληρωματικό τον Ασβέστη Ποθητό του Κων/νου, δημότες

9.Αδάμ Αγησίλαος του Κων/νου  με αναπληρωματικό τον Μωρούλη Δημήτριο του Νικολάου, δημότες

10.Μιτζέλος Ιωάννης του Σταματίου με αναπληρωματικό τον Περήφανο Δημήτριο του Φωτίου, δημότες

11.Συκιώτου Δήμητρα του Αγγελή με αναπληρωματική  την Μαστοράκη Νίνα του Κων/νου, δημότες

Η  θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ  «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  και  ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»    ορίζεται ίση με την θητεία  της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής.

3 «Λήψη απόφασης σχετικά με την μη  τήρηση όρων συμφωνητικού παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού από πλευράς χρήστη της KUPRIIANCHUK OLGA ΤΟΥ VOLODYMYR στη θέση ¨Τσουγκριάς¨   .

Α.Δ.Σ.    112/2018  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγήθηκε αναβολή μέχρι την 3/7/2018 που θα συζητηθεί η προσφυγή της ενδιαφερομένης από την Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006

4 Τροποποίηση της αρ. 68/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου μετά την έκδοση της αρ. 66/20-06-2018 απόφασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 Ν3463/2006 με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα αναστολής εκτέλεσης κατά της αρ.πρωτ. 1133/65345/23-05-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Α.Δ.Σ.        113 /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της  υπ΄αριθμ. 68/2018  ΑΔΣ :

Εγκρίνει την παράταση ισχύος των συμφωνητικών  μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και των Αραρά Ηλία, Καρβέλη Χρήστου και  Τσιφλίδη Ιωάννη ως εξής :

1. ως προς το χρονικό διάστημα ισχύος των συμφωνητικών  μέχρι την 31/08/2018 και πάντως μέχρι της  συνεδριάσεως της  Επιτροπής του άρθρου 152 Ν3463/2006  και δημοσίευσης της απόφασής της

2. ως προς το ποσό ,  αφαιρουμένου του ποσού των 2.000,00€ από το τελικώς διαμορφωθέν ( υπολογιζόμενης της προσαυξήσεως 15% : 37.937,12 €)  ήτοι 35.937.12 €

3. ως προς τον τρόπο καταβολής του ανωτέρω ποσού

  - 40% με την υπογραφή της σύμβασης

  - 30%  μέχρι την 15/07/2018

  - 30%  μέχρι την 15/08/2018

5

Έγκριση συμμετοχής (υποβολή αιτήματος ένταξης) στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» και αποδοχή χρηματοδότησης του εν λόγω προγράμματος με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».  

Α.Δ.Σ.    114 /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ
 1. Αποδέχεται  τους όρους της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5132/23-02-2018 Πρόσκλησης Ι (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, προκειμένου να ενταχθούν οι Δήμοι στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
 2. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος και αποδέχεται την 6χρηματοδότηση για το Πρόγραμμα με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» του Δήμου Σκιάθου.
 3. Αποδέχεται τη δυνατότητα κάλυψης με ιδίους πόρους του ποσού που τυχόν θα προκύψει πάνω από το ανώτατο όριο χρηματοδότησης (δικαιούμενο ποσό) μετά την σύνταξη της σχετικής μελέτης προμήθειας.
 4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια υποβολής του αιτήματος ένταξης και υπογραφής των απαιτούμενων συνημμένων συνοδευτικών εγγράφων.
6 ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ  ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ  ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ        ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  2019-2022  ΔΗΜΟΥ  ΣΚΙΑΘΟΥ. 

Α.Δ.Σ.       115/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους Πίνακες εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 Δήμου Σκιάθου.

7 Εισηγητική  Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας , για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018  Δήμου Σκιάθου  ( ΑΟΕ  206/2018)

Α.Δ.Σ.    116/2018   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

8

Πρόσληψη πυροφυλάκων για το έτος 2018

Α.Δ.Σ.    117/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη 10 πυροφυλάκων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για το έτος 2018.

9 Εισήγηση για σύμφωνη γνώμη του Δήμου για  παρέκκλιση  από  τους  όρους  δόμησης  για  κατασκευή  ισόγειας αγροτικής αποθήκης  σε  ιδιόκτητο  αγροτεμάχιο   στην  εκτός  σχεδίου  κτηματική  περιφέρεια της νήσου Σκιάθου στο  Δήμο  Σκιάθου στη περιοχή Βίγλες.

Α.Δ.Σ.    118/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΔΕΝ  εγκρίνει το αίτημα για  την παρέκκλιση  από  τους  όρους  δόμησης  για  κατασκευή  ισόγειας αγροτικής αποθήκης  σε  ιδιόκτητο  αγροτεμάχιο   στην  εκτός  σχεδίου  κτηματική  περιφέρεια της νήσου Σκιάθου στο  Δήμο  Σκιάθου στη περιοχή Βίγλες.
10 Εξέταση αίτησης περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου

Α.Δ.Σ.     119/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αίτηση περί επέκτασης δικτύου δημοτικού

φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου,

στην  περιοχή Αχλαδιές-Κατσαρού.

11

Έγκριση της διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σκιάθου στο έντυπο περιοδικό «PLEFSI» στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου και

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.490,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο έντυπο  περιοδικό  «PLEFSI»

Α.Δ.Σ.      120/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαφημιστική καταχώριση  του Δήμου

Σκιάθου στο έντυπο περιοδικό PLEFSI       και

Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.490,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την διαφημιστική καταχώριση.
12 Λήψη απόφασης για την ανάληψη  από το Δήμο Σκιάθου της μικροσυγκοινωνίας  της λεωφορειακής γραμμής «ΣΚΙΑΘΟΣ-ΑΣΕΛΗΝΟΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΞΑΝΕΜΟΣ-ΚΑΛΥΒΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Α.Δ.Σ.      121/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανάληψη από το Δήμο Σκιάθου της μικροσυγκοινωνίας της λεωφορειακής γραμμής «ΣΚΙΑΘΟΣ-ΑΣΕΛΗΝΟΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΞΑΝΕΜΟΣ-ΚΑΛΥΒΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

13 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΟΚAΙΡΙΝΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1000€ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 15-6471 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.  

Α.Δ.Σ.      122/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την καλοκαιρινή ψυχαγωγική εκδήλωση του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου          και

Ψηφίζει πίστωση ποσού 1000,00 € στον ΚΑΕ 15-6471 του

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

14 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 69/2017 απόφασης της ΔΕΥΑΣ σχετικά με σύσταση ειδικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 5.3 του Ν.1069/1980, ως όργανο για την οριστική παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.

Α.Δ.Σ.      123/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αριθμ. 69/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ:

«Σύσταση ειδικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 5.3 του Ν.1069/1980, ως όργανο για την οριστική παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016» .
15 Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στους δικαιούχους ιατρούς που θα υπηρετήσουν στο Κ.Υ. Σκιάθου για το διάστημα από 1/7/2018-10/8/2018   σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017. 

Α.Δ.Σ.        124/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στους ιατρούς που θα υπηρετήσουν στο Κ.Υ. Σκιάθου για το διάστημα από 1/7/2018 - 10/8/2018 σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 6.000,00 €, που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 15-6481.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

Η διάθεση  πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης  διαμονής του άρθρου  32 του ν. 4483/2017 θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή  και η  ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

16 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 73/2018  Δ. Σ. ΔΗΜΟΥ  ΣΚΙΑΘΟΥ (μετρητές ρεύματος Γυμνασίου-Λυκείου).   

                              Α.Δ.Σ.   125 /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την αριθμ. 73/2018 ΑΔΣ

απορρίπτοντας  το αίτημα της σχολικής Επιτροπής

Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου  για εξαίρεση της αρ. 40110633

01  παροχής ΔΕΗ και άρα η ανωτέρω παροχή   παραμένει ως

έχει.

17 Έγκριση καλοκαιρινών  προγραμμάτων << κολύμβησης >>  του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ.       126 /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα καλοκαιρινά προγράμματα κολύμβησης του Δήμου Σκιάθου που θα πραγματοποιηθούν στην παραλία Μικρός Βασιλιάς από 2-27/7/2018.

18 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

                         Α.Δ.Σ.    127 /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει  και  τα  13 πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής

19 Χορήγηση άδειας συστέγασης επιχείρησης εκμισθουμένων μοτοποδηλάτων & ποδηλάτων κάτω των 50cc εντός  επιχείρησης εκμισθουμένων  μοτοσικλετών τρίτροχων & τετράτροχων οχημάτων άνω των 50cc χωρίς οδηγό (αδειοδοτημένης από ΠΥΤ Θεσσαλίας).   

                  Α.Δ.Σ.    128/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια  συστέγασης καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδήλατων (μέχρι 50 cc) στον Τρίχα Ιωάννη στην περιοχή «Γούρνες» Σκιάθου.

20 Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής

Α.Δ.Σ.    129/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στα κ.υ.ε. σύμφωνα με  την  αρ. 5703/20-6-2018  εισήγηση  της  Υπηρεσίας.

21 Μετακινήσεις

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή