ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 1 Νοεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 9221/27.10.2016 για τακτική συνεδρίαση (19η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31.10.2016 και ώρα 19:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 2ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 8ο, 9ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο της υπ’ αριθ. 9221/27.10.2016 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 7. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 12. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 5. Πασχάλης  Απόστολος του Γεωργίου
 6. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ.Πασχάλης Εμμανουήλ προσήλθε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση και αποχώρησε μετά την ψήφιση του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 • Ο κ.Αναγνώστου Νικόλαοςπροσήλθε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση, αποχώρησε μετά την ψήφιση του δεύτερου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και επανήλθε κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 • Ο κ.Κωνσταντόπουλος Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 • Ο κ.Γιολδάσης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 • Ο κ.Θεοδώρου Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά την ψήφιση του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για αποδοχή υλοποίησης του έργου

«Οικοτουριστικές διαδρομές Δήμου Σκιάθου»

Α.Δ.Σ. 203/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υλοποίηση του έργου.

  Λήψη απόφασης σχετικά με τον οδικό άξονα Ε-65.

Α.Δ.Σ. 204/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ολοκλήρωση κατασκευής του οδικού άξονα Ε-65.

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2017. (2/2016 Α.Ε.Ε.).

Α.Δ.Σ. 205/2016   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2017.

  Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2017.

Α.Δ.Σ. 206/2016   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2017.

  Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη των προτάσεων της αριθμ. 3ης/2016, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 207/2016   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποδέχεται τις προτάσεις της  υπ’ αριθμ.  3ης /2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

  Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του κληροδοτήματος Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ. 208/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του κληροδοτήματος Μωραΐτη.

 

Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 129/2015 ΑΔΣ:

α. Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή του προϊόντος εκκαθάρισης και λοιπών στοιχείων αυτής

β. Ορισμό ορκωτών ελεγκτών για τη σύνταξη έκθεσης έγκρισης της πράξης εκκαθάρισης

γ. Εξουσιοδότηση στην εταιρεία «Π. Βαλασσόπουλος και Συνεργάτες Α.Ε.» και συγκεκριμένα στον Παναγιώτη Βαλασσόπουλο του Γεωργίου για υποβολή διακοπής λυθείσας εταιρείας στη Δ.Ο.Υ., παύση εργασίας επιτηδεύματος και αναγγελία λήξης, υποβολή στη Δ.Ο.Υ. βιβλίων και στοιχείων.

Α.Δ.Σ. 209/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί – συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 129/2015 ΑΔΣ

α. συστήνοντας επιτροπή για την παραλαβή του προϊόντος εκκαθάρισης και λοιπών στοιχείων

β. Ορίζοντας ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 78/2011 ΑΔΣ

γ. Εξουσιοδοτώντας  την εταιρεία «Π. Βαλασσόπουλος και Συνεργάτες Α.Ε.» και συγκεκριμένα τον Παναγιώτη Βαλασσόπουλο του Γεωργίου για υποβολή διακοπής λυθείσας εταιρείας στη Δ.Ο.Υ., παύση εργασίας επιτηδεύματος και αναγγελία λήξης, υποβολή στη Δ.Ο.Υ. βιβλίων και στοιχείων.

δ. Αναστέλλοντας την πληρωμή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

  Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική Μελέτη Αδειοδότησης μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 210/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η παράταση περαίωσης της μελέτης.

  Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2016) (257/2016 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 211/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 (Γ τρίμηνο 2016) και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

 

Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών

(Σταυρίτη, Φαναριώτου, Καβούρη).

Α.Δ.Σ. 212/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών.

 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ

(Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου).

Α.Δ.Σ. 213/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ.

  Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας.

Α.Δ.Σ. 214/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο μηνών.

  Λήψη απόφασης για επέκταση και μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ.

Α.Δ.Σ. 215/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επέκταση και μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ.

  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού World Travel Market (Λονδίνο) 07-09/11/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.984,25€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 216/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού World Travel Market και ψηφίζει πίστωση ποσού

5.984,25€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02.

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.200,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6431 για την κάλυψη της δαπάνης διαφημιστικής προώθησης και προβολής της Σκιάθου στην Ιταλία.

Α.Δ.Σ. 217/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.200,00στον Κ.Α. 00-6431.

 

Λήψη απόφασης για:

Α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia (Θεσσαλονίκη) 18-20/11/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.441,60€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Β) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού Greek Tourism Expo (Αθήνα) 25-27/11/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.976,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 218/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού Philoxenia και GREEK TOURISM EXPO και ψηφίζει πίστωση ποσού

και ποσού

 

Λήψη απόφασης για:

Α) Ψήφιση πίστωσης 6.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 για παροχή υπηρεσίας δημιουργίας τουριστικού περιπτέρου στην έκθεση «Philοxenia» στη Θεσσαλονίκη

Β) Ψήφιση πίστωσης 3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 για παροχή υπηρεσίας δημιουργία τουριστικού περιπτέρου στην έκθεση «Greek Tourism Expo» στην Αθήνα.

Α.Δ.Σ. 219/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

και ποσού

  Λήψη απόφασης για έγκριση αθλητικών προγραμμάτων χειμερινής περιόδου 2016-2017.

Α.Δ.Σ. 220/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα αθλητικά προγράμματα χειμερινής περιόδου 2016-2017

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 340,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 για τη φιλοξενία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και του φορέα «Χαμόγελο του παιδιού» για το πρόγραμμα πρόληψης στοματικής υγείας.

Α.Δ.Σ. 221/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

340,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6433

  Εγγραφές - διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 222/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εγγραφές – διαγραφές

νηπίων

  Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 223/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια -Ζαχαροπλαστείο) με ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ στην περιοχή  ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ, θέση ΣΤΑΥΡΟΣ στη Σκιάθο, του ΚΑΒΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 224/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει αναδρομικά τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου, κ. Γιαννίτση, στο Βόλο στις 26.10.2016 στη συνεδρίαση του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α..

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 225/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου, κ. Σταμέλου, στο Βόλο από τις 1.11.2016 -3.11.2016 για παράσταση σε δίκη.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

320,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 226/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου, κ. Γιαννίτση, στο Βόλο στις 2.11.2016 για να παραστεί στη συνεδρίαση του τμήματος πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

110,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 227/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Πρεβεζάνου, στη Θεσσαλονίκη από τις 17.11.2016 - 21.11.2016 για συμμετοχή σε έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

590,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 228/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Διολέττα, στο Λονδίνο από τις 5.11.2016 - 11.11.2016 για συμμετοχή σε έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

1.990,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 229/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Διολέττα, στη Θεσσαλονίκη από τις 17.11.2016 - 21.11.2016 για συμμετοχή σε έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

590,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 230/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Διολέττα, στην Αθήνα από τις 24.11.2016 - 28.11.2016 για συμμετοχή σε έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

590,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

                                                                                                                                                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Θ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή