ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 8110/22.09.2016 για τακτική συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22.09.2016 και ώρα 19:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 8110/22.09.2016 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

 • Το δεύτερο (2ο) θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή

 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου

 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου

 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου

 7. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

 8. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

 9. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

 10. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

 11. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή

 12. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου

 2. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη

 3. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευάγγελου

 4. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

 5. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

 6. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση.

 • Ο κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε και αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση.

 • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος.

 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος, επανήλθε μετά την ψήφισή του και αποχώρησε οριστικά μετά την ψήφιση του δέκατου έβδομου θέματος.

 • Ο κ. Θεοδώρου Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του δέκατου έκτου θέματος.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Κανονισμός υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 178/2016 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον Κανονισμό υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Σκιάθου.

  Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017. (220/2016 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 179/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017 με τον καθορισμό νέων κατηγοριών.

  Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2017. (221/2016 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 180/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Μη αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2017 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 227/2015 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2017. (222/2016 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 181/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2017 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 229/2015 Α.Δ.Σ.

  Απευθείας εκμίσθωση χώρων για καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) για το έτος 2017. (223/2016 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 182/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Καθορίζει αντίτιμο κλιμακούμενο από 100€ έως 300€ (ανάλογα με την παράσταση-εκδήλωση) για την παραχώρηση του ανοικτού θεάτρου του πολιτιστικού κέντρου Μπούρτζι.

Β. Ορίζει υπεύθυνη την Δημοτική Αστυνομία να εποπτεύει κατά τις εκδηλώσεις.

Γ. Η Επιτροπή Πολιτισμού ορίζεται υπεύθυνη για τη λειτουργία και διαχείριση των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι.

  Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2017. (224/2016 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 183/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης INTERNET για το έτος 2017 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 234/2015 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2017. (225/2016 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 184/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2017 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 230/2015 Α.Δ.Σ.

  Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2017. (226/2016 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 185/2016 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2017, με την αύξηση των τελών από τα 38,00 στα 51,00 ευρώ στις παραλίες Τζανεριά και Αμπελάκια.

 

Αναπροσαρμογή ή μη:

Α) των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2017 και

Β) τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2017. (227/2016 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 186/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2017 και τελών κοινοχρ. χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων έτσι όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα.

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Α) Οδός Παπαδιαμάντη 62.00 € ανά τ.μ.
Β) Ακτή Αντωνίου Ρήγα, Ακτή Ν. Μωραϊτου, οδός Μωραϊτίδου , πλατεία όπισθεν Ι.Ν.Τριών Ιεραρχών 60.00 € ανά τ.μ.
Γ) Λοιπές Πλατείες 34.00 € ανά τ.μ.
Δ) Λοιπές οδοί και περιοχές της Σκιάθου εκτός των ανωτέρω 34.00 € ανά τ.μ.
Ε) Μεγάλη Άμμος 25.00 € ανά τ.μ.
ΣΤ) Ακτή Εθνάρχου Μακαρίου (από την εκβολή της Παπαδιαμάντη και πέρα) 45.00 € ανά τ.μ.
2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΝΤ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Α) Οδός Παπαδιαμάντη 125.00 €ανά τ.μ.
Β) Ακτή Αντωνίου Ρήγα,Μακαρίου, Ακτή Νικ. Μωραϊτου, οδός Μωραϊτίδου, πλατεία όπισθεν Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών 130.00 € ανά τ.μ.
Γ) Λοιπές Πλατείες 70.00 € ανά τ.μ.
Δ) Λοιπές οδοί και περιοχές της Σκιάθου , εκτός των ανωτέρω 40.00 € ανά τ.μ.
Ε) Ακτή Εθνάρχου Μακαρίου (από την εκβολή της Παπαδιαμάντη και πέρα) 105.00 € ανά τ.μ.
3. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ (Καλαμπόκια, Ξηροί καρποί, μαλλί της γριάς) Οδός Παπαδιαμάντη 170.00 € για2 τ.μ.
4. ΛΟΙΠΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ (χειροποίητες κατασκευές ) Οδός Παπαδιαμάντη, 600.00 € για2τ.μ.

5. ΛΟΙΠΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ

(χειροποίητες κατασκευές )

Ακτή Εθν. Μακαρίου (έμπροσθενALPHA BANK), 600.00 € για2τ.μ.

6. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ –ΠΩΛΗΤΕΣ

(Ιχθυοαλιευμάτων,Οπωρολαχανικών)

Στους χώρους που επιτρέπονται 550.00 €
7. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   Μηνιαίο τέλος 50.00 € ανά τ.μ.
8. ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΡΙΚΥΚΛΑ , ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΥ ( ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ) 70.00 € ανά τ.μ.
9. ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΡΙΚΥΚΛΑ , ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΟΙ 40.00 € ανά τ.μ.
10. ΨΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (πλην όσων βρίσκονται εκτός αστικού ιστού) ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 150 € ανά τ.μ.
 

Λήψη απόφασης για:

Α) Καθορισμό του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2017.

Β) Ορισμό κατά τις επιτόπιες συνθήκες, του ορίου της «μικρής

κτηνοτροφίας».

Γ) Καθορισμό των βοσκήσιμων τόπων και ορισμό βοσκών με τον αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν στα δημοτικά βοσκοτόπια.

Δ) Ορισμός τριμελούς επιτροπής για το έτος 2017. (228/2016 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 187/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Μη αναπροσαρμογή του τέλους του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2017 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 232/2015 Α.Δ.Σ.

Β. Οι βοσκήσιμοι τόποι είναι ακριβώς όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 232/2015 Α.Δ.Σ. και οι βοσκές είναι ακριβώς όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 7325/26.08.16 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Γ. Ως επιτροπή για την εξακρίβωση των στοιχείων δηλώσεων των βοσκών ορίζονται οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι:

Θεοδώρου Γ., Τασιόπουλος Π., Κοφινάς Φ.

  Λήψη απόφασης για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016. (1/2016 A.Ε.E.)

Α.Δ.Σ. 188/2016 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2016.

  Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (247/2016 A.O.E.)

Α.Δ.Σ. 189/2016 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 4η αναμόρφωση του

προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

  Έγκριση των οικονομικών χρήσεων 2012, 2013, 2014 και 2015 του κληροδοτήματος Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ. 190/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις οικονομικές χρήσεις 2012 - 2015 του κληροδοτήματος Μωραΐτη.

  Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του κληροδοτήματος Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ. 191/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του κληροδοτήματος Μωραΐτη.

  Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Δράσης αρ.7 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016“ στον άξονα 1, Μέτρο 2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» σύμφωνα με την με ΑΠ 4370/09.09.2016 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΚΩΔ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 1-2016).

Α.Δ.Σ. 192/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Δράσης 7 και προσθέτει στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα τη δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαράς.

  Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης της κοινωνικής σύμπραξης (Κ.Σ.) Μαγνησίας/Σποράδων για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠΙ) επισιτιστικής & βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (TEBA/FEAD).

Α.Δ.Σ. 193/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης της κοινωνικής σύμπραξης (Κ.Σ.) Μαγνησίας/Σποράδων.

  Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTG Incontri (Ρίμινι) 13-15/10/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.960,00 € στον Κ.Α.Ε. 00.6431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 194/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTG Incontri και ψηφίζει πίστωση ποσού

4.960,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών έως 31.12.2016.

Α.Δ.Σ. 195/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπές έως 31.12.2016 για:

παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών

παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών

  Λήψη απόφασης για κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.

Α.Δ.Σ. 196/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Κηρύττει έκπτωτο τον προμηθευτή

ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ Α. – ΚΟΥΤΣΑΒΛΗΣ Γ. Ο.Ε

  Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 197/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε:

 1. πιτσαρία – σνακ μπαρ του ΚΟΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Μενελάου στην οδό ΑΛ. ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ Σκιάθου

 2. εστιατόριο – αναψυκτήριο της ΚΟΥΣΙΟΣ Χ. – Δ. Π. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Ο.Ε. στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ Σκιάθου (ΤΕΝNΙS CLUB)

 3. καφέ – σνακ μπαρ της ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Πέτρου στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ Σκιάθου (ΜΕΛΤΕΜΙ)

 4. οινομαγειρείο του ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ του Σταματίου στην περιοχή ΜΕΣΟΓΕΙΑ Σκιάθου

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 198/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει αναδρομικά τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου, κ. Γιαννίτση, στο Βόλο στις 21.9.2016 για συμμετοχή σε συνάντηση σχετικά με τα προβλήματα των Κέντρων Υγείας.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 199/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Πρεβεζάνου, στο Ρίμινι της Ιταλίας από τις 11.10.2016 - 16.10.2016 για συμμετοχή σε τουριστική έκθεση.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

1.032,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή