ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 10 Μαΐου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 3495/10.5.2016 για έκτακτη συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10.5.2016 και ώρα 14:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 8. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 9. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 10. Πατσάς Ιωάννης τους Αποστόλου
 11. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 12. Μίχας Δημήτριοςτου Παναγιώτη
 13. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 2. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 4. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 5. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 •  Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Η κ. Πασχάλη Χαραλαμπία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. Εγκρίνει την παράτασης της περαιτέρω μεταβίβασης του Δικαιώματος της Απλής Χρήσης Αιγιαλού –Παραλίας  από το Δήμο Σκιάθου προς Τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/2001 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού»
 2. Καθορίζει τον τρόπο Διαχείρισης και τους όρους χρήσης των αιγιαλών του Δήμου Σκιάθου από Τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν2971/2001 και της ΚΥΑ  ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β)
 3. Προσδιορίζει τους αιγιαλούς που θα παραχωρηθούν για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
 4.  Καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων-τροχήλατων καντινών αυτοκινούμενων ή μη προς παραχώρηση στους έχοντες το δικαίωμα ανευ δημοπρασίας (όμοροι) με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.
  1. Καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων
  2. Εγκρίνει τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν οι όροι της οποίας θα καταρτιστούν από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την  επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Τη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ:

1) Έγκριση της παράτασης της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας από το Δήμο Σκιάθου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2971/2001 και την Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού», σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4384/16 (ΦΕΚ 78/26.4.2016 τεύχος Α΄).

2) Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

3) Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων– τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων – θαλασσίων  μέσων αναψυχής

α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) &

β) στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης  αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (Σχετ. 108/2016 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 110/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων-τροχήλατων καντινών αυτοκινούμενων ή μη-θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης  έναντι ανταλλάγματος στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία.

 

2.

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 111/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει αναδρομικάτη μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Πρεβεζάνου στη Λάρισα στις 14.4.2016 – 15.4.2016, για να συμμετέχει σε διημερίδα της ΚΕΔΕ.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

290,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

3.

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 112/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση  του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Σταματά Ιωάννη για συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο στη Σαντορίνη στις 13.5.2016 – 15.5.2016.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή