ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος, 23 Μαρτίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2019/18.03.2016 για τακτική συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22.3.2016 και ώρα 19:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο,10ο, 11ο, 12ο,13ο, 14ο, 15ο, 16οτης υπ’ αριθ. 2019/18.02.2016 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή

 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου

 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

 4. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

 5. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου

 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου

 7. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου

 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου

 9. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

 10. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη

 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 1. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

 2. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

 3. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Ο κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Ο κ. Θεοδώρου Γεώργιος αποχώρησε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ αποχώρησε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση κατασκευής προσωρινού στεγάστρου για τα πυροσβεστικά οχήματα στο Ο.Τ. 268Α.

Α.Δ.Σ. 54/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατασκευή προσωρινού στεγάστρου.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Εισηγητική Έκθεση προς την οικονομική επιτροπή για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2015) (12/2016 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 55/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 (Δ’ τρίμηνο 2015)

 

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Σκιάθου για το έτος 2016.

Α.Δ.Σ. 56/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τoν προγραμματισμό προσλήψεων

τακτικού προσωπικού.

 

Λήψη απόφασης για την άμεση πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου.

Α.Δ.Σ. 57/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις προσλήψεις

προσωπικού ορισμένου χρόνου.

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 29.2.2016 αίτησης της ΔΕΥΑΣ.

Α.Δ.Σ. 58/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΒΒΕ 868 δικύκλου στην ΔΕΥΑΣ.

 

Λήψη απόφασης για:

Α. Έγκριση της δαπάνης για την αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία του ιστοτόπου «skiathos.gr» και της αριθμ. 1084/2016 τεχνικής έκθεση της υπηρεσίας.

Β. Διάθεση πίστωσης ποσού 9.507,90 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6431 του προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.

Α.Δ.Σ. 59/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη δαπάνη και

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

9.507,90 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

 

Λήψη απόφασης για:

Α. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού «ΤΑΞΙΔΙ 2016» (Λευκωσία) 15-17.4.2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.275,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6432.2.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 246,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 για κατασκευή μακέτας για το περίπτερο του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 60/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού «ΤΑΞΙΔΙ 2016» και ψηφίζει πίστωση ποσού

2.275,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6432.2.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

246,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.533,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον Κ.Α. 00-6431 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στα περιοδικά«Agenzia di viaggi», «Marcopolo» και «Ταξίδια».

Α.Δ.Σ. 61/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

4.533,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2015 μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας «ΧΥΤΑ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Α.Δ.Σ. 62/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 15/2015 μελέτη για την εργασία «Χ.Υ.Τ.Α.» και ο τρόπος εκτέλεσης καθορίζεται με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80.

 

Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης άδειας για πρόσβαση – διέλευση, τοποθέτηση υπαίθριου κατανεμητή οπτικού δικτύου (τηλεπικοινωνιακή καμπίνα), κατασκευή φρεατίου υποδοχής τηλεφωνικού παρόχου και χάνδακα σύνδεσης επί της οδού Παπαδιαμάντη στην «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δ.τ. «HELLAS ONLINE AE».

Α.Δ.Σ. 63/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγείται η άδειαπρόσβασης – διέλευσης, τοποθέτησης υπαίθριου κατανεμητή οπτικού δικτύου, κατασκευής φρεατίου και χάνδακα σύνδεσης επί της οδού Παπαδιαμάντη στην «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δ.τ. «HELLAS ONLINE AE».

 

Διαγραφές οφειλών.

Α.Δ.Σ. 64/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών

 • της επιχείρησης του Δημητριάδη Χρήστου,

 • του Βαθιωτάκη Χαράλαμπου,

 • του Παπαδιαμάντη Γεωργίου.

 

Έγκριση της 1ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00 € στον Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1915/2016 χρηματική εντολή του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 65/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€.

 

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβήςέργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».

Α.Δ.Σ. 66/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή ως εξής:

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος με αναπληρωτή τον Μίχα Δημήτριο

 2. Καρυοφύλλης Ευστάθιος με αναπληρώτρια τη Σάχου Αικατερίνη

 3. Σαρρής Ιωάννης με αναπληρωτή τον Μιτζέλο Κωνσταντίνο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβήςέργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».

Α.Δ.Σ. 67/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή ως εξής:

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος με αναπληρωτή τον Μίχα Δημήτριο

 2. Μιτζέλος Κωνσταντίνος με αναπληρώτρια τη Σάχου Αικατερίνη

 3. Σαρρής Ιωάννης με αναπληρωτή τον Καρυοφύλλη Ευστάθιο

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 68/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (εργαστήριο δερματοστιξίας (ΤΑΤΤΟΟ)) στην οδό Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο, του ΣΤΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 69/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση αναψυχής (ΚΑΦΕ –WINEBAR) στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (πρώην ESCOBAR)στη Σκιάθο, του ΧΑΛΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 70/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση αποθήκευσης – διανομείς – μεταφορείς (αποθήκη γαλακτοκομικών – αλλαντικών – ειδών διατροφής) στην περιοχή ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥστη Σκιάθο, του ΓΑΛΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΣΟΦΟΚΛΗ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 71/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση αναψυχής (αναψυκτήριο – καφέ – μπαρ) στην οδό Μητρ. Ανανίου στη Σκιάθο, του ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (εκπροσώπου της υπό σύσταση εταιρείας: ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.- ΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΗ Π. Ο.Ε.).

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 72/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση μαζικής εστίασης – αναψυχής (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ –ΚΑΦΕ) στην οδό Πολυτεχνείουστη Σκιάθο (ΜΠΟΡΖΟΪ), της ΚΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 73/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (περιποίησης χεριών – ποδιών «μανικιούρ – πεντικιούρ») στην οδό Παπαδιαμάντη 67,στη Σκιάθο της ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΡΕΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 74/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση μαζικής εστίασης (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην περιοχή τέρμα Ανατολικής παραλίας (έναντι 1ου Δημ. Σχολείου)στη Σκιάθο, του ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΠΥΡΟΥ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 75/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση αναψυχής (καφέ –bar) στην οδό Ευαγγελιστρίας στη Σκιάθο, του ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΣΗΦ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 76/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε:

 1. επιχείρηση καφετέρια – μπαρ της ΠΑΡ. ΖΥΓΟΥΡΑ-ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗ Ο.Ε. στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ Σκιάθου (GOLDFISH),

 2. επιχείρηση καφετέρια – μπαρ του ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στην οδό 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Σκιάθου (ΚΙΡΚΗ bar),

 3. καφετέρια –μπαρ του BUTLERDANIEL του PAUL στην οδό Πολυτεχνείου Σκιάθου (ΤΟΤΕΜ).

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 77/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Πρεβεζάνου, στην Κρακοβία από τις 22.4.2016 - 28.4.2016 για συμμετοχή στην έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

1.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 78/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Ζλατούδη Αθανάσιου στην Κύπρο από τις 13.4.2016 - 18.4.2016 για συμμετοχή στην έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

650,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 79/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Πρεβεζάνου, στην Αθήνα από τις 23.3.2016 - 24.3.2016 για συνάντηση με φορείς του Υπουργείου Τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

190,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 80/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση της Καραστατήρα Άννας στον Βόλο στις 14.4.2016 – 16.4.2016, για να παραστεί ως μάρτυρας σε δικαστήριο.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

270,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6423.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 81/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση της Ιωάννου Φαίδρας στη Λάρισα στις 16.5.2016 – 19.5.2016, για να παραστεί ως μάρτυρας σε δικαστήριο.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

365,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6423.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 82/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση της Ιωάννου Φαίδρας στον Βόλο στις 14.4.2016 – 16.4.2016, για να παραστεί ως μάρτυρας σε δικαστήριο.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

270,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6423.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή