ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 1Φεβρουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

                        Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 533/25.01.2016 για τακτική συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29.1.2016 και ώρα 19:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 2ο εκτός ημερήσιας, 3ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο,10ο, 11ο, 12ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 24ο της υπ’ αριθ. 553/25.01.2016 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

 • Το 13ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.
 • Το 18ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.
 • Το 23ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 6. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 7. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 9. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 10. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 11. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Πατσάς Ιωάννης τους Αποστόλου
 2. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 4. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 5. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 6. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 7. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 8. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο κ. Μίχας Δημήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος.
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για την ένταξη της νήσου Σκιάθου στο «Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2016.

Α.Δ.Σ. 1/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ένταξη της νήσου Σκιάθου στο «Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2016».

 

Λήψη απόφασης για δημιουργία Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτών στο Δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας

Α.Δ.Σ. 2/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δημιουργία ενός  ∆ηµοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) στο ∆ήµο µας.

 

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Σκιάθου για το έτος 2016.

Α.Δ.Σ. 3/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τoν προγραμματισμό προσλήψεων

τακτικού προσωπικού.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2015.

Α.Δ.Σ. 4/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2015.

 

Λήψη απόφασης για ακύρωση ενταλμάτων 2015 που υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31.12.2015.

Α.Δ.Σ. 5/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ακύρωση ενταλμάτων 2015 που υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31.12.2015.

 

Λήψη απόφασης για ακύρωση ενταλμάτων 2015 που δεν υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31.12.2015.

Α.Δ.Σ. 6/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ακύρωση ενταλμάτων 2015 που δεν υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31.12.’15.

 

Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων στη θέση  Άγιος Αντώνιος στη Σκιάθο (Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81).

Α.Δ.Σ. 7/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκμίσθωση ακινήτων στη θέση 

Άγιος Αντώνιος.

 

Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2016.

Α.Δ.Σ. 8/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη  διενέργεια προμηθειών έτους 2016.

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου  έτους 2016.

Α.Δ.Σ. 9/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2016.

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού BITMILAN (Μιλάνο) 11-13/02/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 10/2016    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού BITMILANκαι ψηφίζει πίστωση ποσού

5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.2.

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού GreklandPanorama (Στοκχόλμη) 12-14/02/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 11/2016    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού Greklandpanorama και ψηφίζει πίστωση ποσού

4.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.2.

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB 2016 (Βερολίνο) 09-13/03/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.200,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 12/2016    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB 2016 και ψηφίζει πίστωση ποσού

3.200,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.2.

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTR (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ) 25-28/02/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 13/2016    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTR και ψηφίζει πίστωση ποσού

3.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.2.

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού INTERNATIONALFAIROFTOURISM (Βελιγράδι) 18-21/02/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.700,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 14/2016    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού INTERNATIONALFAIROFTOURISMκαι ψηφίζει πίστωση ποσού

2.700,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.2.

 

Λήψη απόφασης για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο on board περιοδικό «BLUE» της AEGEAN & OLYMPIC AIRLINES και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.067,00€ στον Κ.Α. 00-6431.

Α.Δ.Σ. 15/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαφημιστική καταχώρηση στο on board περιοδικό «BLUE» και ψηφίζει πίστωση 10.067,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000€ στον Κ.Α. 00-6432.2 των εξόδων του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου για την κάλυψη εξόδων και αναγκών των τουριστικών εκθέσεων που θα συμμετάσχει ο Δήμος Σκιάθου για το έτος 2016.

Α.Δ.Σ. 16/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

20.000€ στον Κ.Α. 00-6432.2.

 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».

Α.Δ.Σ. 17/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.

 

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή για συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων.

Α.Δ.Σ. 18/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τον Πασχάλη Απόστολο με αναπληρωτή τον Κωνσταντόπουλο Γεώργιο, ως μέλος της επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων .

 

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2016 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.

Α.Δ.Σ. 19/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Για τη συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ορίζονται ως μέλη

α) από τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1.Κωνσταντόπουλος Γεώργιος με αναπληρωτή Θεοδώρου Γεώργιο

2.Πασχάλης Εμμανουήλ με αναπληρωτή Ζλατούδη Αθανάσιο

β) από τους δημότες:

Φεγγερός Νικόλαος με αναπληρωτή

Κανταράκια Φιλίτσα

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.399,47 στον Κ.Α.Ε. 15-6471 για τη διοργάνωση της εκδήλωσης – αφιέρωμα στον Αλ. Παπαδιαμάντη.

Α.Δ.Σ. 20/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.399,47 στον Κ.Α.Ε. 15-6471.

 

Τροποποίηση της συγκρότησης Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου (σχετ. 137/2014 Α.Δ.Σ.).

Α.Δ.Σ. 21/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανασυγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου.

 

Εγγραφές – Διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 22/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εγγραφή νηπίου.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 23/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση μαζικής εστίασης (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) στην οδό ΑΝΤ/ΧΟΥ ΛΑΣΚΟΥ-ΝΗΦΩΝΟΣ στη Σκιάθο, της ΓΙΑΤΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑΣ του Ιωάννη.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 24/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση μαζικής εστίασης – αναψυχής (ΚΑΦΕ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην οδό ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ  στη Σκιάθο, τηςΤΣΑΓΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ & ΙΩΑΝΝΗ  Ο.Ε..

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 25/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση

αναψυχής (ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ) στην οδό ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (πρώην joker) στη Σκιάθο, της ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του Παναγιώτη.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 26/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει αναδρομικάτην κατεπείγουσα μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Πρεβεζάνου, στην Αθήνα στις 7.1.2016 – 9.1.2016, για να συμμετέχει στις 8.1.2016 στην ημερίδα θέμα «Καινοτόμες Δημοτικές δράσεις για την εξυπηρέτηση των πολιτών».

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

331,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00.6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 27/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει αναδρομικάτην κατεπείγουσα δικαιολογημένη μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Πρεβεζάνου, στην Αθήνα στις 24.1.2016 για ανταλλαγή  απόψεων με την OLYMPIC για τη συνέχεια της εξυπηρέτησης των αερογραμμών. Και στη Λάρισα στις 26.1.2016 – 27.1.2016 στη ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

380,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00.6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 28/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Πρεβεζάνου, στο Μιλάνο στις 9.2.2016 – 14.2.2016, για συμμετοχή στην έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

750,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 29/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

1)

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Διολέττα Παναγιώτη στη Στοκχόλμη Σουηδίας από τις 10.2.2016 -16.2.2016 για συμμετοχή στην έκθεση τουρισμού.

Β) Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

700,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00.6421.

2)

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Διολέττα Παναγιώτη στο Βελιγράδι Σερβίας στις 16.2.2016 -  23.2.2016 για συμμετοχή στην έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

620,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00.6421.

3)

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Διολέττα Παναγιώτη στο Βουκουρέστι Ρουμανίας στις 23.2.2016 -  02.03.2016 για συμμετοχή στην έκθεση τουρισμού.

Β.Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

670,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00.6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή