ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 24 Νοεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

                        Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 10616/19.11.2015 για τακτική συνεδρίαση (28η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23.11.2015 και ώρα 19:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 11ο, 12ο, 13ο, 15ο της υπ’ αριθ. 10616/19.11.2015 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

 • Το 9ο ,10ο και 14ο θέμα ομόφωνα αναβλήθηκε.

Ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος απουσίαζε και νομίμως αναπληρώθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Ηλία Σταμέλο. Από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 7. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 9. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 10. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 11. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 12. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 13. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 14. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 15. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 2.  Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Η  κ. Πασχάλη Χαραλαμπία προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο  κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση, αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος και επανήλθε μετά την ψήφιση του 7ου θέματος.
 •  Ο  κ. Πατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 11ου θέματος.
 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος.
 • Ο κ. Κοφινάς Φώτιος αποχώρησε με την ψήφιση του 3ου θέματος.
 • Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος και επανήλθε μετά την ψήφιση του 7ου θέματος.
 • Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 8ου θέματος.
 • Ο κ. Μίχας Δημήτριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 8ου θέματος.
 • Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 11ου θέματος.
 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015

 (Γ τρίμηνο 2015). (287/2015 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 258/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 (Γ τρίμηνο 2015) και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

 

Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2016. (3/2015 Α.Ε.Ε.).

Α.Δ.Σ. 259/2015    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2016.

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10596/19.9.2015 αίτησης του Ναυτικού Ομίλου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 260/2015    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.050,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6734 για την επιχορήγηση  του Ναυτικού Ομίλου Σκιάθου.

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10567/19.11.2015 αίτησης του Αθλητικού Συλλόγου «Παλμός» Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 261/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

2.950,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6734 για την επιχορήγηση  του Αθλητικού Συλλόγου «Παλμός» Σκιάθου.

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10600/19.11.2015 αίτησης του Γυμναστικού Συλλόγου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 262/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

4.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6734 για την επιχορήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου Σκιάθου.

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10568/19.11.2015 αίτησης του Αθλητικού Ομίλου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 263/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

4.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6734 για την επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Σκιάθου.

 

Διαγραφή οφειλής της Αναγνώστου Αντωνίας.

Α.Δ.Σ. 264/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαγράφεται το ποσό οφειλής των 1.075,48 ευρώ της Αναγνώστου Αντωνίας από τον υπ' αριθμ.1001/2015 χρηματικό κατάλογο.

 

Έγκριση της 3ης  κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280€ στον Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36700/15  χρηματική εντολή του  Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 265/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280€ στον Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 

Έγκριση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2016 και ψήφιση πίστωσης για κάλυψη της δαπάνης.

Α.Δ.Σ. 266/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις  2016 και ψηφίζει πίστωση ποσού

1.600,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6443.

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού GREEKTOURISMEXPO (ΑΘΗΝΑ) 4-6/12/2015 και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.153,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6432.1 και 1.845,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 267/2015    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού GREEKTOURISMEXPO (ΑΘΗΝΑ) και ψηφίζει πίστωση ποσού

3.153,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6432.1

1.845,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6431

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 268/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση αναψυχής (ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ  στη Σκιάθο, της ΧΑΛΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Γεωργίου  (KAHLUA).

 

Μετακινήσεις.  

 

Α.Δ.Σ. 269/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στην Αθήνα από τις 16/11/201 έως18/11/2015  για συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό κ. Αλεξιάδη.

 

Μετακινήσεις.  

 

Α.Δ.Σ. 270/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στην Αθήνα από τις 19/11/201 έως 20/11/2015  σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης-Σποράδων.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 271/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Διολέττα Παναγιώτη στην Αθήνα από τις 03/12/2015  έως 07/12/2015 για τη διεθνή έκθεση τουρισμού GREEKTOURISMEXPO.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 272/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Κωνσταντόπουλου Γεωργίου στην Αθήνα από στις 01/12/2015 έως 02/12/2015 για συμμετοχή στο 1ο Διαδημοτικό Συνέδριο Πολιτισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή