ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος, 2 Νοεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 9919/26.10.2015 για τακτική συνεδρίαση (27η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30.10.2015 και ώρα 19:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 21ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 32ο της υπ’ αριθ. 9919/26.10.2015 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

 • Το 20ο θέμα ομόφωνα αναβλήθηκε.

 • Το 31ο θέμα ομόφωνα αναβλήθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή

 2. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου

 5. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου

 6. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου

 8. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου

 9. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου

 10. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη

 11. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

 12. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

 13. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

 14. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

 15. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου

 16. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

 2. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

 3. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση, αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος.

 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος, αποχώρησε μετά την ψήφιση του 3ου θέματος, επανήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος.

 • Η κ. Πασχάλη Χαραλαμπία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος, επανήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 16ου θέματος.

 • Ο κ. Πασχάλης Απόστολος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος, επανήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος, αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος.

 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος.

 • Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος.

 • Ο κ. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 16ου θέματος.

 • Ο κ. Διολέττας Παναγιώτης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 17ου θέματος.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 8574/11.2.2015 και της 8575/11.9.2015 αίτησης του Ναυτικού Ομίλου Σκιάθου. (Εξ αναβολής).

Α.Δ.Σ. 225/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις σχετικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου και εξοπλισμού.

 

Απευθείας εκμίσθωση χώρων για καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. (Αντίτιμο για παραχώρηση Μπούρτζι).

Α.Δ.Σ. 226/2015 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει το ύψος του αντιτίμου

 1. Για παραστάσεις διασκέδασης παιδιών σε 100€.

 2. Για θεατρικές παραστάσεις σε 300€.

 3. Για ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις σε 600€.

 

Αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2016 (275/2015 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 227/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 275/2015 Α.Ο.Ε.

 

Αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2016 (276/2015 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 228/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 276/2015 Α.Ο.Ε.

 

Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2016 (277/2015 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 229/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 277/2015 Α.Ο.Ε.

 

Αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2016 (278/2015 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 230/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 278/2015 Α.Ο.Ε.

 

Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για έτος 2016 (279/2015 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 231/2015 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για έτος 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 279/2015 Α.Ο.Ε. και τη μείωση των τελών στις παραλίες Αχλαδιές, Μάραθα και Αμπελάκια από τα 51,00 στα 38,00 ευρώ.

 

Αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015. Καθορισμός των βοσκήσιμων τόπων και ορισμός βοσκών με τον αριθμό των ζώων, που δικαιούνται να βόσκουν στα δημοτικά βοσκοτόπια. Ορισμός Επιτροπής για το έτος 2016 (280/2015 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 232/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την μη αναπροσαρμογή του τέλους του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2016,

Β. Οι βοσκήσιμοι τόποι είναι ακριβώς όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 214/2013 Α.Δ.Σ. και οι βοσκές είναι ακριβώς όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 9170/1.10.2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Γ. Ως επιτροπή για την εξακρίβωση των στοιχείων δηλώσεων των βοσκών ορίζονται οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι:

Κωνσταντόπουλος Γ. με αναπληρωτή τον Σταματά Ι.

Τασιόπουλος Π. με αναπληρωτή τον Ζλατούδη Α.

 

Αναπροσαρμογή τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2015 και τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2016 (281/2015 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 233/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2016.

Ορίζεται η τμηματική καταβολή των 3 ισόποσων δόσεων ως εξής:

1] 30% με τη χορήγηση της άδειας

2] 1η δόση μέχρι την 20η Ιουνίου

3] 2η δόση μέχρι την 20η Ιουλίου

4] 3η δόση μέχρι την 20η Αυγούστου

Την μη αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2016.

Ορίζεται η τμηματική καταβολή τριών ισόποσων δόσεων για τις πρώτες τρεις κατηγορίες περιπτέρων

 

Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2016 (282/2015 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 234/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης INTERNET για το έτος 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 282/2015 Α.Ο.Ε.

 

Έγκριση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων.

Α.Δ.Σ. 235/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων.

 

Λήψη απόφασης για ανάθεση σε εταιρεία marketing σχετικά με την τουριστική προβολή της Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 236/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανάθεση σε εταιρεία marketing σχετικά με την τουριστική προβολή της Σκιάθου 2016.

 

Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2016.

Α.Δ.Σ. 237/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2016

 

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.369,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00.6431 για διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο siteGREEKTRAVELPAGES και στο έντυπο «Ξεναγός Θεσσαλονίκης».

Α.Δ.Σ. 238/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού

1.369,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00.6431

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 12-15/11/2015 και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.130,60€ στον Κ.Α.Ε. 00.6432.1 και 258,30€ στον Κ.Α.Ε. 00.6431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 239/2015 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) και ψηφίζει πίστωση ποσού

3.130,60€ στον Κ.Α.Ε. 00.6432.1,

258,30€ στον Κ.Α.Ε. 00.6431

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου έτους 2015.

Α.Δ.Σ. 240/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

 

Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 241/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

 

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου οικονομικού έτους 2015.

Α.Δ.Σ. 242/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 243/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης και Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013

 

Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 244/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης και Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014

 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προμήθειας ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ. 2,5m3 από το ελεύθερο εμπόριο, αποδοχής της υπ’ αριθμ. 11/2015 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ. 2,5m3» προϋπολογισμού 43.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%., και του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, με πρόχειρο διαγωνισμό.

Α.Δ.Σ. 245/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος προϋπολογισμού 43.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας, με πρόχειρο διαγωνισμό.

 

Ακύρωση της 219/2015 ΑΔΣ περί αποδοχής της υπ' αριθμ. 8/2015 μελέτης και λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ' αριθμ. 10/2015 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΙΟΣ - ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ» προϋπολογισμού 69.000,00€.

Α.Δ.Σ. 246/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ακυρώνει την 219/2015 ΑΔΣ περί αποδοχής της υπ' αριθμ. 8/2015 μελέτης, αποδέχεται την υπ' αριθμ. 10/2015 μελέτη και καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΙΟΣ - ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ» προϋπολογισμού 69.000,00€.

 

Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (270/2015 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 247/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 

Ίδρυση κοινωνικού φροντιστηρίου Δήμου Σκιάθου & κανονισμός λειτουργίας του.

Α.Δ.Σ. 248/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η ίδρυση κοινωνικού φροντιστηρίου.

 

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε (Ε.Α.Π. Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α.

Α.Δ.Σ. 249/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε (Ε.Α.Π. Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α.

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 9338/7.10.2015 αίτησης του μη κερδοσκοπικού φιλοζωϊκού συλλόγου Σκιάθου «Η Ευημερία του Σκύλου».

Α.Δ.Σ. 250/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Γίνεται δεκτή η αίτηση του συλλόγου.

 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.

Α.Δ.Σ. 251/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.

 

Διαγραφή χρηματικών καταλόγων για επανέκδοση νέων χρηματικών καταλόγων που αφορούν δημοτικά τέλη και πρόστιμα της εταιρείας ΣΙΑΦΑΚΑΣ Α.Ε..

Α.Δ.Σ. 252/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή χρηματικών καταλόγων.

 

Εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 253/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εγγραφή νηπίου.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 254/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Κωνσταντόπουλου Γεωργίου στον Βόλο από τις 29/10/2015 έως 30/10/2015.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

170,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00.6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 255/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Διολέττα Παναγιώτη στη Θεσσαλονίκη από τις 11/11/2015 έως 16/11/2015.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

570,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00.6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 256/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Σταμέλου Ηλία στη Θεσσαλονίκη από τις 11/11/2015 έως 16/11/2015.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00.6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 257/2015 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στο Βερολίνο από τις 03/11/2015 έως 08/11/2015.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

600,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή