ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  31 Αυγούστου  2011
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ


Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 18 / 2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 30ης Αυγούστου  2011  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

                          ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

1 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός  UPS ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥΛΝΤΑ ΑΔ 498/7633/29-08-2011
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 7634/29-08-2011
ΠΟΣΟ 377,60
Κ.Α. 20.7335,2

Α.Ο.Ε. 168/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ


Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την προμήθεια του UPS
2 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Ο.Ε. 169/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ


Α/Α


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

3 ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Α) Να μεταβεί στη Βοστόνη ΗΠΑ και να συνεργαστεί με τον δικηγόρο ΗΠΑ Δημήτριο Ιωαννίδη για τη προετοιμασία και τη διεξαγωγή της δίκης στις  26, 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2011.
Β) Ενόψει της από το νόμο προσφερόμενης πάντοτε δυνατότητας για εξώδικο συμβιβασμό,  να μεταφέρει τις προτάσεις του σχεδίου συμβιβασμού μέσα στα πλαίσια των συνδυαζόμενων διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Α.Ν.2039/1939. Ειδικά για την περίπτωση που υπάρξει συζήτηση για εξώδικο συμβιβασμό, να ενημερώσει το Δήμο Σκιάθου, και
η αποδοχή του σχεδίου συμφωνίας συμβιβασμού, η οποία θα καταρτιστεί σύμφωνα με τον τύπο του δικαίου της Κοινοπολιτείας της Μασαχουσέτης, θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη λήψη σχετικής απόφασης  επί του σχεδίου εξώδικου συμβιβασμού και εν συνεχεία να εγκριθεί από τον ελεγκτή νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.

Α.Ο.Ε. 170/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Αποφασίσθηκε να ανατεθούν οι νομικές υπηρεσίες σχετικά με το κληροδότημα Γαλάτη στην Αμερική,  στο δικηγόρου κ. Αρμαμέντο Παναγιώτη, εφόσον από την αρχή της δίκης συνεργάζεται με τον δικηγόρο στην Αμερική κ. Ιωαννίδη Δημήτριο, πρέπει να συνεχίζουν μαζί μέχρι το τέλος.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ροδανάκη - Κανταράκια Μαριγώ και Φιλαρέτου Αναστασία
4 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΩΣ 4ο ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΩΣ 12ο  ΣΤΟ ΑΡΙΘ. 7572/26-08-2011 ΠΙΝΑΚΙΟ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΟΔΗΓΟ

Α.Ο.Ε. 171/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ


Αποφασίσθηκε να μην γίνει η διαφημιστική καταχώρηση στο ΧΡΥΣΟ ΟΔΗΓΟ
                                           ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
                                 Α] ΠΑΣΧΑΛΗΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
                                 Β] ΤΣΟΛΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΤΗΝ 6, 7, 8/12/2010 Με την υπ' αριθ. 355/2008 Α.Δ.Ε. έγινε αποδοχή της προσυμφωνηθείσας αμοιβής του Δικηγόρου  της Αμερικής για το κληροδότημα ΓΑΛΑΤΗ κ. Ιωαννίδη Δημητρίου. Στην προσυμφωνηθείσα αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα της υπόθεσης, τα οποία θα προκύπτουν σύμφωνα πάντα με κατάσταση του δικηγόρου κ. Ιωαννίδη Δημητρίου και θα καταβάλλονται ακολούθως. Οι δαπάνες αυτές μέχρι τον 12ο του 2010 ανέρχονται στο ποσό των $14.182,01 $ ισοτιμία με ευρώ τον 12ο του 2010 10.751,20 €. σύμφωνα με την κατάσταση και τις αποδείξεις δαπάνης που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία

Α.Ο.Ε. 172/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Αποδέχτηκαν τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική για την προετοιμασία και πραγματοποίηση της δίκης την 6η, 7η και 8η/12/2010 όπως φαίνονται  στην κατάσταση του δικηγόρου κ. Ιωαννίδη Δημητρίου με τα επισυναπτόμενα παραστατικά

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ροδανάκη - Κανταράκια Μαριγώ και Φιλαρέτου Αναστασία
6 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. Α/29/2011 ΧΕΠ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΑΛΘΕΝ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΎ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 107/15-03-2011 Ε.Α.Δ. ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.50/2011 Α.Ο.Ε. Σχετικό το αριθ. 7512/25-8-2011 έγγραφο του  υπολόγου κ. Πατσογιάννη Νικολάου.
Χ.Ε. προπληρωμής  Α/29/2011 με ποσό 6.000,00 €. Συμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν εκκαθαρίσθηκε το ποσό των 4.352,09 € το αδιάθετο υπόλοιπο ποσό  των 1.647,91 € κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου. Το ποσό αυτό θα αποδεσμευτεί από την αριθ. 107/15-03-2011 Ε.Α.Δ

Α.Ο.Ε. 173/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Απαλλάσσεται ο υπόλογος του αριθ. Α/29/2011 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής κ. Πατσογιάννης Νικόλαος, κατόπιν της απόδοσης λογαριασμού που κατέθεσε και αποδεσμεύεται το υπόλοιπο ποσό που βαρύνει την  107/15-03-2011 Ε.Α.Δ.
7 ΑΝΑΘΕΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ.Α. 00.6117
ΠΟΣΟ: 3.321,00 €

Α.Ο.Ε. 174/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε τεχνικό ασφαλείας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιθεώρησης εργασίας.
8 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ της 332/2010 Α.Δ.Ε. ΠΕΡΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ Κ.Α. 10.6262.00
ΠΟΣΟ: 4.999,60

Α.Ο.Ε. 175/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης του υπολοίπου ποσού της αριθ. 332/2010 Α.Δ.Ε. και αφορά την αποξύλωση του Χριστουγεννιάτικού διάκοσμου που πραγματοποιήθηκε στο έτος 2011 και βαρύνει το προϋπολογισμό αυτού

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ροδανάκη - Κανταράκια Μαριγώ και Φιλαρέτου Αναστασία
6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Ήταν άγονη η διαδικασία της φανερής και προφορικής δημοπρασίας επειδή δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Α.Ο.Ε. 176/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίθηκε το πρακτικό της εκτιμητικής επιτροπής για την μίσθωση κτηρίου του Πυροσβεστικού κλιμακίου με την διαδικασία της φανερής και προφορικής δημοπρασίας που ήταν άγονη λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2.τροποποιείται η αριθ. 70/2011 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης όρων δημοπράτησης ως προς το Άρθρο 5ο: Καθορισμός ορίου πρώτης προσφοράς
που καθορίζει το ποσό των 6,00 €/τ.μ. και το Άρθρο 4ο: Διάρκεια της σύμβασης
που καθορίζει διάρκεια της μίσθωσης τα 3 έτη
7 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ server ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 489/7495/24-08-11
Γνωμοδότηση: 7539/25-08-2011
Κ.Α. 10.7134
ΠΟΣΟ: 3.000,00

Α.Ο.Ε. 177/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την προμήθεια server και λειτουργικού συστήματος
8 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ Η/Υ Α.Δ. διενέργειας:
490/7496/24-08-11
Γνωμοδότηση: 7540/25-08-2011
Κ.Α. 10.7134
ΠΟΣΟ: 1.535,60

Α.Ο.Ε. 178/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την προμήθεια πολυμηχανήματος, εκτυπωτών και ενός Η/Υ
Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η Δημοτική σύμβουλος κ.Φιλαρέτου Αναστασία
9 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΔΙΖΑ  ΥΨΟΥΣ 1.200,00 € Κ.Α. 10.6111 ΜΕ ΠΟΣΟ 1.065,00 €
Κ.Α. 00.6495  ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 135,00 €

Α.Ο.Ε. 179/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ


Αποφασίσθηκε να ορισθεί νέος υπόλογος ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου κ. ΜΠΟΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ και να εκδοθεί εκ νέου ένταλμα προπληρωμής για την κάλυψη συμβολαιογραφικών εξόδων και εξόδων μεταφοράς απορ/ρου οχήματος που παραχωρήθηκε η χρήση του δωρεάν από το ΣΥΔΙΖΑ
10 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ Α.Δ. διενέργειας:
494/7535/25-08-11
10.6261.0  με το ποσό των 2.000,00 €
10.6265  με το ποσό των 3.000,00

Α.Ο.Ε. 180/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για διάφορες ξυλοκατασκευές σε δημοτικά κτήρια του δήμου

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ροδανάκη - Κανταράκια Μαριγώ και Φιλαρέτου Αναστασία
11 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. 00.6421 ποσό 5.000,00 €
Κ.Α. 00.6423 ποσό 5.000,00 €

Α.Ο.Ε. 181/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης στους Κ.Α. 00.6421 και 00.6423 για τα έξοδα μετακίνησης του δημάρχου και του Δικηγόρου στην Αμερική για την πραγματοποίησης της δίκης σχετικά με το κληροδότημα ΓΑΛΑΤΗ την 26η, 27η, 28η/09/2011 και ορίσθηκε υπόλογος ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου κ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ροδανάκη - Κανταράκια Μαριγώ και Φιλαρέτου Αναστασία


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή