ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος 29 Ιουλίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ


Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 16 / 2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 27ης Ιουλίου  2011  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

ΠΟΣΟ: 275,00 €

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

 

Σχετική η αριθ. 6150/18-7-2011 εισήγηση της υπηρεσίας

Α.Ο.Ε. 143/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτεται το αίτημα για μείωση των τετραγωνικών μέτρων που αιτείται  με την υπ΄αριθ. 6035/14-7-2011 αίτηση.

2

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Α.Ε.

 

Σχετική η αριθ. 6021/13-7-2011 εισήγηση της υπηρεσίας

 

Α.Ο.Ε. 144/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν γίνεται δεκτή η αριθ. 4382/7-6-2011  δήλωση της εταιρίας  ότι δεν επιθυμεί για το 2011 να κάνει χρήση στο όμορο τμήμα της παραλίας Βασιλιάς για την τοποθέτηση αντηλιακών ομπρελών, διότι η εν λόγω επιχείρηση είχε ζητήσει με την αριθ. 1823/14-3-2011 αίτηση ότι επιθυμεί για το 2011 να κάνει χρήση της παραλίας ως όμορη ξεν/κή επιχείρηση.

3

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

 

Σχετική η αριθ. 6151/18-7-2011 εισήγηση της υπηρεσίας

 

Α.Ο.Ε. 145/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν γίνεται δεκτή η αριθ. 6134/19-7-2011  δήλωση της εταιρίας  ότι δεν κάνει χρήση  το 2011 στο όμορο τμήμα της παραλίας Μεγάλη Άμμος για την τοποθέτηση αντηλιακών ομπρελών λκόγω λύση της εταιρείας, διότι η εν λόγω επιχείρηση είχε ζητήσει με την αριθ. 2466/8-4-2011 αίτηση ότι επιθυμεί για το 2011 να κάνει χρήση της παραλίας ως όμορη επιχείρηση.

4

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΩΣ 4ο ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΩΣ 14ο ΣΤΟ ΑΡΙΘ. 6393/22-7-2011 ΠΙΝΑΚΙΟ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ

1.  Την  από 18/05/2011 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  της κ. Καλογιάννη  Ιωάννας του Δημητρίου»

 

2. Η από 20 -5- 2011 εξώδικη απάντηση του Δήμου Σκιάθου»

3. Το υπ' αριθ. 5419/2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Προϊσταμένης Δ/κών υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου

4. Το υπ' αριθ. 5780/2011 Έγγραφο της Διευθύντριας  του Δήμου Σκιάθου

5.  Το υπ' αριθ. 5820/7-7-2011 έγγραφη εντολή για κλήση σε απολογία

6.            Την υπ' αριθ. 5902/11-07-2011 Απόφαση Δημάρχου για  κλήση σε απολογία της υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  για τα αποδιδόμενα σ' αυτήν πειθαρχικά παραπτώματα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ' αριθ. 5820/7-7-2011 έγγραφη εντολή

7.         Την από 12-07-2011 αίτηση της υπαλλήλου  του Δήμου Σκιάθου ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό πρωτοκόλλου 5958/2011,  σύμφωνα με την οποία αιτείται την αποστολή σε fax των προαναφερομένων υπ'  αριθ.  5902/11-7-2011 και 5820/7-7-2011  εγγράφων συνοδευόμενη με το από 12/07/2011 αποδεικτικό αποστολής από το υπ΄αριθ. 24270 21460  fax του Δήμου Σκιάθου

8.         Την διήμερη παράταση προθεσμίας για κατάθεση της απολογίας της

9.         Την από 16-07-2011 υποβληθείσα απολογία της παραπάνω υπαλλήλου  που  κατατέθηκε την 20-07-2011 και   φέρει αριθμό εμπιστευτικού πρωτοκόλλου 26/20-07-2011

10.       Την  υπ' αριθ.  2547/1990 απόφαση του ΣτΕ

11.       Το άρθρο  46  του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (ερμηνευτικές σημειώσεις στο άρθρο) από Χρ. Λάμπρου Β έκδοση των εκδόσεων ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ

12.       Τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων άρθρο 111 παρ. 1 περ. δ. και άρθρο 113 παρ. 2  περ. στ

13.       Τις διατάξεις των άρθρων 111, 113, 120, 121, 142, 144 και του Ν.3584/2007 «Κώδικας   Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο από μονομελή  πειθαρχικό όργανο,

14.       Το άρθρο 122 Ν. 3584/07 (αρμοδιότητες πειθαρχικώς προϊσταμένων

Α.Ο.Ε. 146/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραπεμφθεί το θέμα της πειθαρχικής διαδικασίας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Στην απόφαση αυτή δήλωσαν ΠΑΡΟΥΣΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ροδανάκη Κανταράκια Μαριγώ και Φιλαρέτου Αναστασία διότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αναρμόδιο όργανο  ως πειθαρχικώς προϊστάμενος

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΟΣΟ:19.550,00 €

Κ.Α. 00.6113.2

Α.Ο.Ε. 147/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΣΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 6ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΕΝ ΠΑΡΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/07/2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:30 ΠΡΩΙΝΗ

29/07/2011

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 27-07-2011 ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

 

Σύμφωνα με:

α) τις παρ.2 και 3 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006

β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

ο Δήμαρχος μπορεί να εγκρίνει τη μίσθωση κινητών πραγμάτων, για χρονικό διάστημα έως τριών (3) το πολύ μηνών. Οι ακτές που είναι χαρακτηρισμένες με γαλάζια σημαία είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν και χημικές τουαλέτες. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε τη μίσθωση δυο χημικών τουαλετών με διάρκεια μίσθωσης δυο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δημιουργία νέου κωδικού αριθμού έγινε με την υπ' αριθμ. 229/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΠΟΣΟ: 8.000,00 €

Κ.Α. 20.6235

 

Α.Ο.Ε. 148/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η Αντιπρόεδρος κ. Ροδανάκη - Κανταράκια Μαριγώ

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η κ. ΡΟΔΑΝΑΚΗ - ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΓΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κ. ΤΡΑΚΟΣΑ  ΘΕΟΔΟΣΙΟ

7

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ 16.566,89  ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 20.7335.1 ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 68/2001 ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.32/2011 Α.Ο.Ε.

Είχε ψηφιστεί στον 20.7335.01 το  ποσό των 30.000,00 € για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για το διάστημα που απαιτείται μέχρι την ανάθεση  νέου προμηθευτή, που θα αναδειχθεί μετά από νέο  διαγωνισμό. Επειδή το ποσό δεν απορροφήθηκε μέχρι την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού και πρέπει να προβούμε σε νέα ανάθεση είναι αναγκαία η αποδέσμευση του ποσού των 16.566,89 € από τον Κ.Α. 20.7335.1

Α.Ο.Ε. 149/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ Κ.Α.

ΠΟΣΟ: 15.000,00 €

Κ.Α. 20.7335.01

Α.Ο.Ε. 150/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 "Για ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες γίνεται δημοπρασία. Αν η δημοπρασία που διεξήχθη δεν απέφερε αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου τους, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του"

Α.Ο.Ε. 151/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει το από 5/7/2011 με αριθ. πρωτ.: 5733 πρακτικό της φανερής και προφορικής δημοπρασίας και επειδή δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος και ήταν άγονη η δημοπρασία, αποφασίζεται η επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους δημοπράτησης

10

ΕΞ'  ΑΝΑΒΟΛΗΣ

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΔΕ 123/2008 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 10.000,00 € Κ.Α. 30.7421.03

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ Γ ΤΟΜΕΑ

Α.Δ.Ε. 222/08 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 10.000,00 € Κ.Α. 006117

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Δ.Ε. 177/08 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 3.332,00 Κ.Α. 006117

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Δ.Ε. 178/08 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 3.332,00 € Κ.Α. 6117

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Ο.Ε. 152/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Από την συζήτηση και την ψηφοφορία της υπ' 123/2008 Α.Δ.Ε. απείχε η κ. Φιλαρέτου λόγω έννομου συμφέροντος

 

Α.Ο.Ε. 153/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Στις Α.Δ.Ε. 222/2008, 177/2008 και 178/2008 μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φιλαρέτου Αναστασία και Τρακόσας Θεοδόσιος

11

ΕΞ'  ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30

Πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση αυτοτελούς διατηρητέου (ΦΕΚ 13 Δ/1988) ακινήτου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 30 στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας με τα προσκτίσματα τ.μ. 494, με ισόγειο επιφάνειας  τ.μ. 134, Α΄ όροφο τ.μ.145, Β' όροφο τ.μ.122 και Γ' όροφο τ.μ. 93. εκ κληρονομίας Νικολάου Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ.  /2011 πενταετής διάρκεια της μίσθωσης

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

12

ΕΞ'  ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 - 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

 

Α.Ο.Ε. 154/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Στην απόφαση αυτή δήλωσαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Φιλαρέτου Αναστασία και Τρακόσας Θεοδόσιος

13

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 10ΗΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σχετικό το αριθ. 6228/

19-7-2011 έγγραφο του υπολόγου

Α.Ο.Ε. 155/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

13

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ

Α] ΕΛΠΙΔΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ Β] ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟ

Σχετική η 233/2010 αγωγή κατά του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 156/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εξώδικη επίλυση διαφοράς στην αγωγή των Α] ΕΛΠΙΔΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ Β] ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ κατά του Δήμου Σκιάθου.

 

Στην απόφαση αυτή δήλωσαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Φιλαρέτου Αναστασία και Τρακόσας Θεοδόσιος

14

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ:

Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Β] ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γ] ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΝΕΙΩΝ -ΤΟΚΩΝ ΔΕΥΑΣ

Α] Κ.Α. 00.6712 «Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπια-κούς σταθμούς» με το ποσό των 60.192,00 € για την καταβολή τακτικών αποδοχών

Β] Κ.Α. 00.6715.3 «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Σκιάθου» με το ποσό των 14.194,08 € για την καταβολή δόσεων ρύθμισης ασφαλιστικού φορέα

Γ] Κ.Α. 00.6824 «Καταβολή δανείων - τόκων ΔΕΥΑΣ» με το ποσό των 112.455,78 € για την καταβολή τόκων δανείων ΔΕΥΑΣ

 

Α.Ο.Ε. 157/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή δήλωσαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Φιλαρέτου Αναστασία και Τρακόσας Θεοδόσιος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή