ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος   29  Ιουνίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 14 / 2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 28ης Ιουνίου  2011  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

1

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Σχετική η αριθ. 4699/10-6-2011 εισήγηση της υπεύθυνης του Μουσείου Παπαδιαμάντη

Α.Ο.Ε. 96/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

  • - Τιμή εισόδου: 1,50 € για

     όλους τους επισκέπτες εκτός

     από τους μαθητές, φοιτητές και

     εκπαιδευτικούς που συμβολικά

     η είσοδος είναι ελεύθερη.

     Επίσης η 18-5-που έχει οριστεί  

    ως Παγκόσμια ημέρα Μουσείων

    η είσοδος είναι ελεύθερη

  • - Για την πώληση των

    βιβλίων ποσοστό 35% επί της

    τιμής αγοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) σε

    στρογγυλοποίηση στα

    πλησιέστερα 0,50 €

  • - Για ψηφιακούς συμπαγείς

δίσκους (CD), DVD και κασέτες τιμή πώλησης επί της

    τιμής αγοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) σε

    στρογγυλοποίηση στα

    πλησιέστερα 0,50 €

  • - Για τις φωτογραφίες,

     κάρτες, τιμή πώλησης 100% επί

     της τιμής αγοράς (χωρίς

     Φ.Π.Α.) σε στρογγυλοποίηση

     στα πλησιέστερα 0,50 €

  • - Για τα μολύβια,

     σελιδοδείκτες, που εντάσσονται

     στον κωδικό αναλώσιμα, τμή

     πώλησης 100% επί της

     τιμής αγοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) σε

     στρογγυλοποίηση στα

     πλησιέστερα 0,50 €

 

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2011

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας  48/647/28-01-2011

Ποσό :  11.685,00 €

Κ.Α. 10.6142.00

 

Α.Ο.Ε. 97/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση μειοψήφησε η κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώ

 

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας  49/648/28-01-2011

Ποσό :  11.685,00 €

Κ.Α. 10.6142.00

Α.Ο.Ε. 98/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση μειοψήφησε η κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώ

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας της προμήθειας:

26/618/28-01-2011

Γνωμοδότηση της Επιτροπής

910/09-02-2011

Κ.Α. 20.6671.03 ποσό: 2.000,00 €

Κ.Α. 30.6671.03 ποσό  3.000,00 €

Α.Ο.Ε. 99/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας της προμήθειας:

307/4689/10-06-2011

Γνωμοδότηση της Επιτροπής

4912/16-06-2011

Κ.Α. 30.6495  ποσό: 2.584,00 €

Α.Ο.Ε. 100/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 2967 FORD

 

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας της προμήθειας:

305/4638/10-06-2011

Γνωμοδότηση της Επιτροπής

4677/10-06-2011

Κ.Α. 35.6672  ποσό: 837,00 €

 

Α.Ο.Ε. 101/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ η κ. Φιλαρέτου Αναστασία, διότι δεν είχε το χρόνο να ενημερωθεί επί του θέματος και να αποφανθεί σχετικά λόγω της κοινοποίησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης απογευματινής ώρας της Παρασκευής 24-6-2011

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας της προμήθειας:

36/628/28-01-2011

Γνωμοδότηση της Επιτροπής

924/09-02-2011

Κ.Α. 00.6495  ποσό: 120,00 €

 

Α.Ο.Ε. 102/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

8

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Αρχική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η αριθ. 64/2011 με ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 €

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα δαπανών το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 7.489,52 €

Προκύπτει διαφορά 1.489,52 € που πρέπει να ψηφίσουμε στον Κ.Α. 70.01.6263

 

Α.Ο.Ε. 103/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ροδανάκη - Κανταράκια Μαριγώ και Φιλαρέτου Αναστασία

Διότι το ποσό που έχει δαπανηθεί για επισκευή των λεωφορείων και τον έλεγχο ΚΤΕΟ είναι υπερβολικό

9

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΕΟ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας της προμήθειας:

311/4970/17-09-2011

Γνωμοδότηση της Επιτροπής

4971/17-06-2011

Κ.Α. 00.6495  ποσό: 3.480,00 €

Α.Ο.Ε. 104/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας της προμήθειας:

241/616/28-01-2011

Κ.Α. 10.6613.01  ποσό   8.000,00 €

Κ.Α. 10.6613.02  ποσό 20.000,00 €

 

Α.Ο.Ε. 105/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Για τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους εγγυητική επιστολή εφ' όσον αυτή δεν είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.

Η διακήρυξη να δημοσιευθεί στον τύπο.

Κατά τα λοιπά ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του

    άρθρου 209 του Ν.

    3463/2006.

β) Τα άρθρα 240-242 του Ν.

    3463/2006.

γ) Τις τεχνικές προδιαγραφές

    και τον ενδεικτικό

    προϋπολογισμό της  

    προμήθειας

δ) Τις διατάξεις της παρ. 4 του

    άρθρου 4 και των παρ. 4, 5

    και 6 του άρθρου 23 της 

    αριθμ. 11389/1993

    απόφασης του Υπουργού

    Εσωτερικών, Δημόσιας

    Διοίκησης και Αποκέντρωσης

    (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ε) Την περίπτωση γ΄ της παρ.

    12 του άρθρου 2 του Ν.

    2286/1995.

 

11

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 37/2011 Α.Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ

11/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σκιάθου σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Σκιάθου οφείλει στον ενάγοντα Μιχαήλ Σπανοδήμο του Κων/νου το ποσό των 1.786,51 € Κ.Α. 00.6492

 

Α.Ο.Ε. 106/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ η δημοτική σύμβουλος κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώ διότι δεν γνωρίζει το θέμα

 

12

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Της ΑΡΙΘ. 39/2011 Α.Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ

63/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, επί αγωγής του Νικολάου Γκόγκα του Ιωάννη, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Σκιάθου οφείλει στον ενάγοντα το ποσό των 24.976,00 € συν των δικαστικά εξοδα που ανέρχονται στο ποσό των 750,00 €

Κ.Α. 00.6492

Α.Ο.Ε. 107/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ η δημοτική σύμβουλος κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώ διότι δεν γνωρίζει το θέμα

 

13

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Της ΑΡΙΘ. 38/2011 Α.Δ.Σ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ «Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

278 & 279/2010 απόφαση Πρωτοδικείου Βόλου

 

ποσό                    105.518,04

Δικαστικά έξοδα      10.938,01

Συνολικό ποσό   116.456,05 €

στον Κ.Α. 00.6492 

 

Α.Ο.Ε. 108/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ροδανάκη - Κανταράκια Μαριγώ και Φιλαρέτου Αναστασία

 

14

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Α.Δ.Σ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ «Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

22/2010 απόφαση Ειρηνοδικείου Σκιάθου

 

ποσό                       9.761,01

Δικαστικά έξοδα          307,0

Συνολικό ποσό      10.068,01€

στον Κ.Α. 00.6492 

 

 

Α.Ο.Ε. 109/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ροδανάκη - Κανταράκια Μαριγώ και Φιλαρέτου Αναστασία

 

15

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Α.Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ

 

40/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σκιάθου, επί αγωγής της Τσιφλίδου Μαρίας-Κυρισκής του Ιωάννη, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Σκιάθου οφείλει στην ενάγουσα το ποσό των 2.765,00 €

Κ.Α. 00.6492

Α.Ο.Ε. 110/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ η δημοτική σύμβουλος κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώ διότι δεν γνωρίζει το θέμα

 

16

ΨΗΦΙΣΗ ΧΡΕΩΝ Π.Ο.Ε.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΧΡΙ 2009

Κ.Α.          ΠΟΣΟ

8111     10.228,90 €

8112     32.374,29 €

8113   384.130,49 €

8114      9.606,37 €

8115   407.331,17 €

8116   149.123,35 €

8117     61.797,24 €

8121     26.919,87 €

8122   281.878,57 €

8123     40.051,50                      

       1.403.441,75 €

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010

8111      37.146,04 €

8112    379.432,49 €  

8113    112.699,28 €

8114 1.169.695,96 €

8115    219.549,02 €

8116     139.116,13 €

8117       46.376,80 €

8121       29.143,42 €

8122     255.877,24 €

8123       55.674,95 €

         2.444.711,33 €

Α.Ο.Ε. 111/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ η δημοτική σύμβουλος κ. Φιλαρέτου Αναστασία και καταψήφισε η κ. κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώ

17

ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. Α/29/2011 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

Α.Ο.Ε. 112/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Γίνεται αποδεκτό το αίτημα του Υπολόγου του αριθ. Α/29/2011 Χ.Ε. προπληρωμής για 20ήμερη παράταση απόδοσης λογαριασμού.

18

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

 

Α.Ο.Ε. 113/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρακτικά της  άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση δυο (2) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στους αιγιαλούς

ΜΥΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΟΣ

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή