ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος   12  Μαΐου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 09 / 2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 10ης Μαΐου  2011  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

1

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 66/2011 Α.Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ  ΒΟΣΚΗΣ

Σχετ. το αριθ. 516/20557 έγγραφο της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α.Ο.Ε. 68/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 66/2011 Α.Δ.Σ. και προτείνει για τα μικρά ζώα το ποσό των 0,35 € και τα μεγάλα ζώα το ποσό των 0,53 €

2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Ναυαγοσωστική κάλυψη  ΠολύΣΥΧΝΑΣΤΩΝ         

ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δήμου Σκιάθου  ΕΤΟΥΣ 2011»

Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό το προαναφερόμενο ναυαγοσωστικό έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του.

 

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου αφορούν:

 

-την κάλυψη δύο ναυαγοσωστικών

  βάθρων  στην παραλία  των

  Κουκουναριών.

-την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού   

  βάθρου στην παραλία της Μεγάλη

  Άμμου.

-την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού

  βάθρου  στην παραλία  Αχλαδιάς.

-την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού

 βάθρου   στην παραλία του

 Βρωμόλιμνου.

-την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού

 βάθρου  στην παραλία της Αγίας

 Παρασκευής.

-την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού

  βάθρου  στην παραλία του 

  Τρούλος.

-την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού

  βάθρου στην παραλία της

  Μπανάνας.

 

Συνολικά 8 βάθρα.

 

Τα βάθρα αυτά θα επανδρωθούν με κατ’ επάγγελμα ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα κατέχουν πτυχίο σχολής αναγνωρισμένης από το ΥΕΝ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό που αναφέρεται αναλυτικά στην Συγγραφή Υποχρεώσεων και στο Π.Δ. 23/2000. Τα βάθρα θα λειτουργούν καθημερινά από 10:30πμ έως 5:30μμ. και κάθε ναυαγοσώστης θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου.

 

Η διάρκεια του εκτελούμενου ναυαγοσωστικού έργου θα είναι για τρεις (3) μήνες από 1ης Ιουνίου έως και 31ης Αυγούστου του τρέχοντος (2011).

 

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του ναυαγοσωστικού έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 00.6142.01 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Σκιάθου του οικονομικού έτους 2011.

 

Η ανάθεση του ναυαγοσωστικού έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικο-οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2011

Α.Ο.Ε. 69/2011

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3463/2006

3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρο 94 παρ. 42 «παραχωρείται η δυνατότητα στους δήμους να καταβάλουν μίσθωμα προς κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας».

Με την αριθ. 162/2011 Α.Δ.Σ. αποφασίσθηκε η μίσθωση κτιρίου για την στέγαση του Πυροσβεστικού κλιμακίου στη Σκιάθο.

Οι όροι της δημοπρασίας θα καταρτιστούν με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής και με γνώμονα έγγραφο του Πυροσβεστικού κλιμακίου Σκιάθου, στο οποίο αναφέρονται οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τη στέγαση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, έτσι όπως έχει οριστεί με την αριθμ. 17/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ του 271/80, έτσι όπως ορίσθηκε με την αριθ. 162/2011 Α.Δ.Σ.

 Η Επιτροπή μετά από επιτόπιο έλεγχο των ακινήτων θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερόμενων για μίσθωση ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Η επιλογή του καταλληλότερου και οικονομικότερου για μίσθωση ακινήτου θα γίνει μετά τη διενέργεια φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α.Ο.Ε. 70/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του κτηρίου για την στέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου της Σκιάθου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη στέγαση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Πυροσβεστικού κλιμακίου Σκιάθου, στο οποίο αναφέρονται οι προδιαγραφές, πλην του όρου για στεγασμένο χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Πυροσβεστικού Κλιμακίου, που θα αντικατασταθεί με τον όρο «Να υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης των 7 οχημάτων του Πυροσβεστικού Κλιμακίου

 

4

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, δίνεται αρμοδιότητα στην Οικονομική  Επιτροπή να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημοσίους υπαλλήλους, ή ειδικούς επιστήμονες,  για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών.

Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε μία επιτροπή για την διεξαγωγή  και αξιολόγηση  προσφορών δημοπρασίας  μίσθωσης ακινήτων και  παροχής υπηρεσιών  με ανοικτό διαγωνισμό , που θα διεξαχθούν κατά το τρέχον έτος 2010.                           

Α.Ο.Ε. 71/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή που θα διεξάγει  και θα αξιολογεί τις προσφορές δημοπρασιών για μίσθωση ακινήτων και  παροχή υπηρεσιών  με ανοικτό διαγωνισμό, που θα διεξαχθούν κατά το τρέχον έτος 2011, που θα αποτελείται από τους:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΠΑΣΧΑΛΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ως Πρόεδρο,

   τακτικό μέλος Οικονομικής

    Επιτροπής

2.ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ ,  

   αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής

   Επιτροπής

3.ΜΑΣΟΥΡΟ ΧΡΗΣΤΟ τακτικό μέλος

   Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τακτικό μέλος

   Οικονομικής Επιτροπής

2. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

    αναπληρωματικό μέλος

    Οικονομικής Επιτροπής

3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τακτικό

    μέλος Οικονομικής  Επιτροπής

5

ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΑΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το υπ' αριθ. 1032/08-02-2010 υπόμνημα–αίτηση του Κων/νου Γκαρά του Ιωάννη, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ιωάννη Πρεβεζάνου σύμφωνα με το οποίο αιτείται να εισηγηθεί το αρμόδιο Συλλογικό όργανο του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του για εξώδικη επίλυση της διαφοράς σε αγωγή κατά του Δήμου Σκιάθου, η οποία εκδικάζεται στις 17-05-2011 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου για να καταστεί κτηματολογικά κύριος του ακινήτου του που ως σήμερα φαίνεται ο Δήμος Σκιάθου.

Γνωμοδοτικό σημείωμα του δικηγόρου του Δήμου κ. Στέφανου Καραγεώργου.

Α.Ο.Ε. 72/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

1]Αποδέχεται την υπ' αριθ. το υπ' αριθ. 1032/08-02-2010 υπόμνημα – αίτηση του Κων/νου Γκαρά  του Ιωάννη, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ιωάννη Πρεβεζάνου σύμφωνα με το οποίο αιτείται να εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή της για εξώδικη επίλυση της διαφοράς σε αγωγή κατά του Δήμου Σκιάθου, η οποία εκδικάζεται στις 17-05-2011 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου για να καταστεί κτηματολογικά κύριος του ακινήτου του που ως σήμερα φαίνεται ο Δήμος Σκιάθου.

2]εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης που θα αφορά εξώδικη επίλυση της διαφοράς σε αγωγή κατά του Δήμου Σκιάθου, η οποία εκδικάζεται στις 17-05-2011 στο

Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου, για να καταστεί κτηματολογικά κύριος του ακινήτου του που ως

σήμερα φαίνεται ο Δήμος Σκιάθου και  εμπεριέχεται στους

ΚΑΕΚ  350712105091,

ΚΑΕΚ 350712105012 και

ΚΑΕΚ 35071ΕΚ00974

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                  ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧ

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή