ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος   22 Μαρτίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 06 / 2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 21 Μαρτίου 2011  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

 

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

 

1

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟ: 4.500,00

Κ.Α. 00.6117

Α.Ο.Ε. 51/2011 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

 

Κ.Α.               ΠΟΣΟ

10.6634      10.052,89 €

20.6634            21,38 €

20.6635          235,49 €

45.6635        3.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ      13.309,76 €

 

Α.Ο.Ε. 52/2011 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

3

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

 

Κ.Α.               ΠΟΣΟ

10.6634       7.500,00 €

20.6634       5.000,00 €

20.6635          700,00 €

ΣΥΝΟΛΟ      13.500,00 €

 

Α.Ο.Ε. 53/2011 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Κ.Α.               ΠΟΣΟ

20.6412       1.500,00 €

30.6412       5.000,00 €

20.6414       1.500,00 €

30.6414       2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ    10.000,00 €

 

Α.Ο.Ε. 54/2011 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

 

Κ.Α.               ΠΟΣΟ

20.6063.2    10.000,00 €

30.6063       5.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ    15.000,00 €

 

Α.Ο.Ε. 55/2011 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 60.192,00 € ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6712 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ»

Κ.Α.               ΠΟΣΟ

00.6712    60.192,00 €

 

Α.Ο.Ε. 56/2011 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 6.898,58 € ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6715.3 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑ

Κ.Α.               ΠΟΣΟ

00.6715.3    6.898,58 €

 

Α.Ο.Ε. 57/2011 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

8

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

2.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

3.ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

4.ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

5.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

6.ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

 

6.ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α.Ο.Ε. 58/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν

η κ. Ροδανάκη – Κανταράκια Μαριγώ Διότι θεωρεί ότι η συνολική δαπάνη όλων των Κ.Α. του προϋπολογισμού που αφορούν υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Δήμου Σκιάθου είναι υπερβολή και πρέπει να γίνει μείωση κατά  50% και να μην μπει στον προϋπολογισμό δαπάνη για υπερωρίες υπηρεσιών που ενδεχομένως δεν θα γίνουν. Αν παραστεί ανάγκη θα αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό.

Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία είπε ότι θέτει όρο όταν δίνονται υπερωρίες σε υπαλλήλους να καταγράφονται οι ώρες και οι μέρες και εξέφρασε επιφύλαξη για τις υπηρεσίες που συμπεριλήφθηκαν στην εισήγηση της υπηρεσίας.

9

ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Α) Να μεταβεί στη Βοστόνη ΗΠΑ και να συνεργαστεί με τον δικηγόρο ΗΠΑ Δημήτριο Ιωαννίδη για τη προετοιμασία και τη διεξαγωγή της δίκης στις  4 , 5 & 6 Απριλίου 2011.

Β) Ενόψει της από το νόμο προσφερόμενης πάντοτε δυνατότητας για εξώδικο συμβιβασμό να διαπραγματευτεί σχέδιο συμβιβασμού μέσα στα πλαίσια των συνδυαζόμενων διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Α.Ν.2039/1939. Ειδικά για την περίπτωση που υπάρξει συζήτηση για εξώδικο συμβιβασμό, η αποδοχή ενός σχεδίου συμφωνίας συμβιβασμού, η οποία θα καταρτιστεί σύμφωνα με τον τύπο του δικαίου της Κοινοπολιτείας της Μασαχουσέτης, προϋποθέτει

 

1. να παραιτηθούν οι αντίδικοι από την αξίωση τους για ακύρωση των διαθηκών του εκλιπόντος Κων/νου Π. Γαλάτη (Charles P. Galatis) και να τις αναγνωρίσουν ως έγκυρες,

2. να αναλάβει ο Δήμος Σκιάθου τη μοναδική υποχρέωση να αποζημιώσει τους αντιδίκους για τη δικαστική δαπάνη τους μέχρι σήμερα στην υπόθεση, με το ισόποσο προς τα οφειλόμενα μισθώματα του κληροδοτήματος των προηγούμενων ετών και των μισθωμάτων που θα δικαιούται να εισπράξει στο μέλλον, ύστερα από αναπροσαρμογή του συμφωνηθέντος μισθώματος ή τη σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται το μίσθωμα στην πραγματική αξία των μισθίων και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που θα εγκριθεί ο εξώδικος συμβιβασμός από τον ελεγκτή νομιμότητας της αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

3. να αναλάβει ο Δήμος Σκιάθου την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κατά νόμο ενέργειες για την εκτέλεση της συμφωνίας και δη για την είσπραξη των παραπάνω ποσών και την απόδοση τους εν συνεχεία στους αντιδίκους καθ' ο χρόνο αυτά θα εισπράττονται, αφαιρουμένων των εξόδων των ενεργειών που θα αναλάβει και

4. να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο επί του σχεδίου εξώδικου συμβιβασμού και εν συνεχεία να εγκριθεί αυτός από τον ελεγκτή νομιμότητας της αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.

Γ) Ενημερώσει το Δήμο Σκιάθου. 

 

Α.Ο.Ε. 59/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την απόφαση αυτή καταψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι

κ. Ροδανάκη – Κανταράκια Μαριγώ διότι θεωρεί ότι αυτό είναι πρόταση συμβιβασμού που πρώτα πρέπει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι αρνητική ως προς τον συμβιβασμό  και η κ. Φιλαρέτου Αναστασία λόγω του έννομου συμφέροντος που έχει

διότι αναφέρεται στην διαθήκη, αλλά εμμένει ότι αυτό είναι πρόταση συμβιβασμού και

πριν εξουσιοδοτηθεί δικηγόρος πρέπει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                          ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή