ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 25 Οκτωβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

83η/25.10.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση και να εκπροσωπήσει το Ν.Π.Δ.Δ - Ο.Τ.Α, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», με Α.Φ.Μ: 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στην Σκιάθο και που εκπροσωπείται νόμιμα, καταθέτοντας υπόμνημα ενώπιον του ΣτΕ (Β’ Τμήμα) στις 07.12.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε οριστεί η δικάσιμος, με εισηγητή την Πάρεδρο Χαϊδά Αγγελική, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 18 Σεπτεμβρίου 2014 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 152/2014 αίτηση του Γεωργίου Καραστατήρα του Αντωνίου, κατοίκου Σκιάθου, οδός Προφήτη Ηλία, με αρ. 5, όπου παραπέμφθηκε να συζητηθεί ενώπιον του Β’ τμήματος του Σ.τ.Ε δυνάμει της με αρ. 1067/2020 παραπεμπτικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, στρεφόμενη κατά της   1) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, νομίμως εκπροσωπουμένης από τη Γενική Γραμματέα αυτής, 2) του ΝΠΠΔ με την επωνυμία Δήμος Σκιάθου Β. Σποράδων του Ν. Μαγνησίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και κατά της 3) της υπ’ αρ. 2804/151781/04.08.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 7ΥΛΤΟΡ10-9Κ9) και της 4) υπ’ αρ. 87/10.04.2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, αρ. Πρακτικού 10/2014 περί καθορισμού τέλους κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου. Η ανωτέρω αίτηση αρχικά προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις 26.05.2021 και μετά από αναβολή (οίκοθεν) για την 08.06.2022, όπου και πάλι αναβλήθηκε (οίκοθεν) για την 07.12.2022».

Α.Ο.Ε 330/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 1.217,68 ευρώ

2

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα τη δυνατότητα ή μη της εξωδικαστικής επίλυσης μισθωτικών διαφορών

Α.Ο.Ε 331/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 396,80 ευρώ

3

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη αίτησης για: α) την ερμηνεία της διαθήκης του Γεωργίου Πανώρα και β) την επωφελέστερη αξιοποίηση της διατεθείσας περιουσίας. Κατάθεση της αίτησης ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων στη Λάρισα. Κοινοποίηση της αίτησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών. Παράσταση ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων κατά τη συζήτηση της αίτησης. Επίδοση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 2) Σύνταξη και αποστολή εγγράφου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Τμήμα Κοινωφελών Περιουσιών)   ως απάντηση στο υπ’αριθμόν πρωτ. 79679/03.05.2022 έγγραφο.3) Σύνταξη και αποστολή εγγράφου παροχής πληροφοριών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί του ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Σατωβριάνδου αρ. 44, κατόπιν φωτιάς που ξέσπασε εντός αυτού (βλ. την από 18.10.2022 ηλεκτρονική αλληλογραφία Δήμου Αθηναίων).

Α.Ο.Ε 332/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο την Βασιλική Κυριακούλη και καθορίζει την αμοιβή της στο ποσό των 3.000,00 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.179,55 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 30-7135.00 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 333/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 12.179,55 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 30-7135.00 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός»

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.757,70 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 35-6692 με τίτλο «προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια δέντρων που είναι απαραίτητα για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της   πόλης της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 334/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 12.757,70 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 35-6692 με τίτλο «προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα»

3

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τις υπηρεσίες εγκατάστασης και αποξήλωσης Χριστουγεννιάτικου εορταστικού διάκοσμου για την πόλη της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 335/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

4

Αποδοχή απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» ποσού 60.000,00 €.

Α.Ο.Ε 336/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το ποσό των 60.000,00 €, ώστε να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2022, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

5

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης ποδηλάτων και κατακύρωση της δημοπρασίας.

Α.Ο.Ε 337/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του αριθμ. 13878/20-10-2022 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας

  1. Την κατακύρωση της δημοπρασίας για την μίσθωση του ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης ποδηλάτων στον Θεμιστοκλή Κωνσταντινίδηο οποίος προσέφερε το ποσό των 300,00 € ανά μήνα. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι από την υπογραφή του συμφωνητικού και για έξι (6) έτη όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της αριθμ. 12650/21-09-2022 διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου.

6

Έγκριση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 ποσού 10.500,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.63358/28.09.2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Ο.Ε 338/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 ποσού 10.500,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.63358/28.09.2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές

7

Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4132/29-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ) απόφασης του Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ένταξης της πράξης, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΕΧΡΙΑ – Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ.

Α.Ο.Ε 339/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. 1.Την αποδοχή χρηματοδότησης, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4132/29-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ) απόφασης του Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ένταξης της πράξης, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΕΧΡΙΑ – Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ.
  2. 2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για τις περεταίρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται έως την ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης.

8

Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4132/29-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ) απόφασης του Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ένταξης της πράξης, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΕΧΡΙΑ – ΠΥΡΓΙ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού 499.000,00 ευρώ.

Α.Ο.Ε 340/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. 1.Την αποδοχή χρηματοδότησης, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4132/29-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΚΥ4653ΠΓ-ΦΛΙ) απόφασης του Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ένταξης της πράξης, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΕΧΡΙΑ – ΠΥΡΓΙ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού 499.000,00 ευρώ.
  2. 2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για τις περεταίρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται έως την ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης.

9

Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 50109/27-07-2022               (ΑΔΑ: 9Λ7Ι46ΜΤΛ6-Ξ2Ω) πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και         δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση         των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις», ποσού 372.000,00 ευρώ.

Α.Ο.Ε 341/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. 1.Την αποδοχή χρηματοδότησης της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 50109/27-07-2022 (ΑΔΑ: 9Λ7Ι46ΜΤΛ6-Ξ2Ω) πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις», ποσού 372.000,00 ευρώ του Υπουργείου Εσωτερικών.
  2. 2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για τις περεταίρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται έως την ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης.

10

Αποδοχή απόφασης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0», για το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» ποσού 47.206,80 €.

Α.Ο.Ε 342/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το ποσό των 47.206,80 €, ώστε να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2022, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

11

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Α.Ο.Ε 343/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

12

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Α.Ο.Ε 344/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Σεπτεμβρίου 2022 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή