ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 27 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

76η/27.09.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ανάκληση της με αρ. 111/2022 απόφασης της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 307/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάκληση της με αρ. 111/2022 απόφασης της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου περί της νομιμοποίησης - ορισμού του δικηγόρου του Πρωτοδικείου Βόλου, Αλέξανδρου Ι. Τζούμα, με (ΑΜ ΔΣΒ: 789), να εμφανιστεί ενώπιων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σκοπέλου κατά την δικάσιμο της 07ης Απριλίου του 2022 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να εκδικαστεί η από 03.08.2018 έγκληση (ΑΒΜ: Ε18-198, ΑΒΩ: ΜΜ19-116) του κ. Κωνσταντίνου Γιαννίτση του Σπυρίδωνα και της Σταυρούλας, αντιδημάρχου, για λογαριασμό του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμαρχο Σκιάθου, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, δυνάμει της με αρ. 218/2018 απόφασης της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, κατά του Χρήστου Τσιότρα του Γεωργίου, κατοίκου Σκιάθου, όπου παραπέμπεται να δικαστεί για την τέλεση του αδικήματος της διασποράς ψευδών ειδήσεων, (άρθρα 1, 14, 16, 17, 18, 26 παρ. 1, 27, 51, 53, 79, 191 παρ. 1 ΠΚ)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης για ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου για το έτος 2022 και διάθεση πίστωσης ύψους 1.100,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση εντάλματος προπληρωμής).

Α.Ο.Ε 308/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει υπόλογο τον υπάλληλο του Τμήματος Καθαριότητας κ Περιβάλλοντος κ Τούρλας Παναγιώτης, στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, με το ποσό των 1.100,00 ευρώ.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Πρόσκληση 4559/28-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» για την πράξη «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 309/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. 1.Την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Σκιάθου», στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
  2. 2.Την αποδοχή των όρων της με αριθ. Πρωτ.: 4559/28-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν)πρόσκλησης, με Κωδικό Ε.Σ. 2021, του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθώς και των όρων του Οδηγού Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.
  3. 3.Τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022 και την εγγραφή της πρότασης σε κωδικό εσόδων και εξόδων, εφόσον αυτή ενταχθεί προς χρηματοδότηση.
  4. 4.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου” στην από 30.03.2022 και με ημερ. Έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 84/31.03.2022 αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας - διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής σε κτηματολογικό βιβλίο - άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998 όπως ισχύει, της Μαγδαληνής, συζύγου Ιωάννη Βόντζου, το γένος Αναστασίου Λάζου, κατοίκου Σκιάθου, με ΑΦΜ: 064366256/ΔΟΥ Βόλου κατά του Δήμου Σκιάθου κατά του πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, που εδρεύει στη Σκιάθου, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, με ΑΦΜ” 090122675/ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ, νομίμως εκπροσωπουμένου και κατά λοιπών 6. Να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου, Να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις μέχρι την 17η.10.2022 (Εξαιρέθηκε το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 έως την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022 λόγω της περιόδου αναστολής δικαστικών διακοπών - συνολικά 77 ημέρες, η προθεσμία συνεχίζει από την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022) και προσθήκη αντίκρουση μέχρι την 01η.11.2022 με σκοπό την απόρριψη της αγωγής της αντιδίκου και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου».

Α.Ο.Ε 310/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

Έγκριση της 3ης   κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 ποσού 21.000,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.55904/29.08.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Ο.Ε 311/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 ποσού 21.000,00 €   στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.55904/29.08.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (Αναστάσιος Αντώναρος)

Α.Ο.Ε 312/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ, με αρίθμ. γνωστοποίησης 1163962/30.06.2022 που λειτουργεί ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ BAR, στην περιοχή «Αμμουδιά» στη Σκιάθο με παράταση ωραρίου μουσικής

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Α.Ο.Ε 313/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Αυγούστου 2022 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή