ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος, 05 Ιουλίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                     Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

56η/05.07.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης των οχημάτων ΚΗΗ 9539, ΚΗΗ 6087 και ο ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης ύψους 1.200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 με τίτλο " Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση εντάλματος προπληρωμής)"

Α.Ο.Ε 217/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει υπόλογο τον υπάλληλο του Τμήματος Καθαριότητας κ Σταγάκη Ιωάννη, με ειδικότητα οδηγός, στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, με το ποσό των 1.200,00 ευρώ.

Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού, (Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το Χ.Ε.Π) την 05 Οκτωβρίου 2022

 

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023.

Α.Ο.Ε 218/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2023 για τον Δήμο, ανά κλάδο /ειδικότητα κατά σειρά προτεραιότητας

Εγκρίνεται ο ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2023 για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ανά κλάδο /ειδικότητα κατά σειρά προτεραιότητας

Εγκρίνεται ο ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2023 για τον Δημοτικό Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας, ανά κλάδο /ειδικότητα κατά σειρά προτεραιότητας

 
  • Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου αναφορικά με τη με αρ. Κατάθεσης 65/21.06.2022 προσφυγή του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΣΣΟΥ κατά της 95790/23.05.2022 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και κατά της 119/2022 απόφασης ΟΕ Δ. Σκιάθου, ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006».

Α.Ο.Ε 219/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 297,60 ευρώ

 

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (Νικολαΐδης ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)

Α.Ο.Ε 220/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Νικολαΐδης Γεώργιος, με αρίθμ. γνωστοποίησης 1239187/18.04.2022που λειτουργεί ως ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, στην συμβολή των οδών Πολυτεχνείου με Μπότσαρη στη Σκιάθο με παράταση ωραρίου μουσικής

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Επικύρωση Πρακτικού IV (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) και κατακύρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

Α.Ο.Ε 221/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αριθμ. 8720/29-06-2022 πρακτικού IV (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)

2. Την κατακύρωση της προμήθειας ως εξής :

Α) για το τμήμα Α (σίδηρος) στην «ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης

Β) για τα τμήματα Β (οικοδομικά υλικά) και Δ (υδραυλικά υλικά) στην «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΦΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Γ) για το τμήμα Γ (χρώματα, υλικά βαφής) στην «ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε.» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

3. Να κηρυχτεί ο διαγωνισμός άγονος ως προς το τμήμα Ε (ασφαλτόμειγμα) για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο αριθμ. 5719/09-05-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι το οποίο εγκρίθηκε από την αριθμ. 140/2022 (Ψ8ΒΣΩ13-ΡΘΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.969,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6142.02 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 222/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ
  • Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 9.969,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6142.02 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου»
 

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2555,52 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο " Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την διοργάνωση εκδήλωσης για την λήξη της σχολικής χρονιάς του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 223/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2555,52 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο " Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων"

 

Απόδοση λογαριασμού για την κάλυψη δαπάνης τελών κυκλοφορίας του οχήματος ΚΗΗ9547

Α.Ο.Ε 224/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου Βασίλειο Ταμπάκη

Απαλλάσσει τον Βασίλειο Ταμπάκη από υπόλογο του ποσού των 650,00 ευρώ, στο όνομα της οποίου εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή