ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 21 Ιουνίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

51η/21.06.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση και κατάθεση προτάσεων και τα σχετικά έγγραφα καθώς και προσθήκη - αντίκρουση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία - ΟΚΧΕ - Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 - Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) εκπροσωπόντας τον Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δημάρχο Σκιάθου στην από 28.02.2022 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου αγωγή ΤΜ 43 /22 των 1) Κυριάκου Καραστατήρα του Αναστασίου, κατοίκου Σκιάθου, με Α.Φ.Μ: 029149139 και 2) Γεωργίου Καραστατήρα του Αναστασίου, κατοίκου ομοίως, με Α.Φ.Μ: 029149115 κατά του 1) Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, 2 της Κυριακής Κουμιώτη, το γένος Ευσταθόυ Αθανασίου, κατοίκου Σκιάθου, 3) Γιαννούλας Άννη, το γένος Εμμανουήλ Ελευθερίου, κατοίκου ομοίως, 4) Αναστασίου Αργυρόπουλου του Αθανασίου, κατοίκου ομοίως, 5) Ευσταθίου Αργυρόπουλου του Αθανασίου, κατοίκου Γλώσσας Σκοπέλου και κατά της 6) Όρσας Τόδη, το γένος Αθανασίου Αργυγόπουλου, κατοίκου Γουμένισσας Κιλκίς, οδός Δημητρίου Κακαβού, με αρ. 44. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει μέχρι την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 να καταθέσει τις προτάσεις - και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 237 του Κ.Πολ.Δ με σκοπό την απόρριψη της ασκηθείσας αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 197/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς) του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2022.

Α.Ο.Ε 198/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του αριθμ. 7961/15-06-2022 πρακτικού ΙΙ.
  2. Την έγκριση του αριθμ. 8206/20-06-2022 πρακτικού ΙΙΙ.
  3. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε, καθώς η πρόσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και βαθμολογήθηκε επαρκώς .

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (MEGARIDE IKE – Εστιατόριο – Πιτσαρία - BAR)

Α.Ο.Ε 199/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της MEGARIDE IKE, με αρίθμ. γνωστοποίησης 1213370/20.5.2022 που λειτουργεί ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-BAR, στην οδό Αλεξάνδρου Μωραϊτίδου στη Σκιάθο με παράταση ωραρίου μουσικής

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Παράταση συμβάσεων στην παραλία των Κουκουναριών Σκιάθου και τροποποίηση οικονομικών όρων στα μισθώματα των θαλασσίων μέσων αναψυχής-σπορ.

Α.Ο.Ε 200/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού των μισθωτών της παραλίας των Κουκουναριών του Δήμου Σκιάθου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, και συγκεκριμένα τις εκμεταλλεύσεις αναψυκτηρίων-περιπτέρων στις θέσεις Α1, Α2, Α3, με τους ίδιους όρους που απορρέουν από τα αρχικά συμφωνητικά, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2023.

Την παράταση των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού των μισθωτών της παραλίας των Κουκουναριών του Δήμου Σκιάθου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, και συγκεκριμένα τις εκμεταλλεύσεις ομπρελοκαθισμάτων στις θέσεις Ο1, Ο2, Ο3, Ο4, Ο5, με τους ίδιους όρους που απορρέουν από τα αρχικά συμφωνητικά, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2023.

Την παράταση των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού των μισθωτών της παραλίας των Κουκουναριών του Δήμου Σκιάθου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, και συγκεκριμένα τις εκμεταλλεύσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής-σπορ στις θέσεις Θ1, Θ2, Θ3, με τους ίδιους όρους που απορρέουν από τα αρχικά συμφωνητικά, και επιπλέον την τροποποίηση του ετήσιου μισθώματος αυτών-τροποποίηση όρων οικονομικού αντικειμένου, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2023.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 5.619,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6735 με τίτλο "Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την επιχορήγηση του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.

Α.Ο.Ε 201/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 5.619,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6735 με τίτλο "Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 8.146,77 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6735 με τίτλο "Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την επιχορήγηση του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.

Α.Ο.Ε 202/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 8.146,77 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6735 με τίτλο "Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία"

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (SUNSET SUNRISE Ε.Ε.)

Α.Ο.Ε 203/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της SUNSET SUNRISE E.E., με αρίθμ. γνωστοποίησης 1246248/14.6.2022 που λειτουργεί ως ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, στην οδό Συνταγματάρχου Ρήγα στη Σκιάθο με παράταση ωραρίου μουσικής ως εξής:

εντός του καταστήματος έως 03:00 π.μ. και

εκτός του καταστήματος έως 02:00 π.μ.

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (Βασιλειάδου Δέσποινα – περιοχή «Βασιλιάς»)

Α.Ο.Ε 204/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Βασιλειάδου Δέσποινα, με αρίθμ. γνωστοποίησης 5091/6.6.2017 που λειτουργεί ως Εστιατόριο, στην περιοχή Βασιλιάς στη Σκιάθο με παράταση ωραρίου μουσικής ως εξής:

εντός του καταστήματος έως 03:00 π.μ. και

εκτός του καταστήματος έως 02:00 π.μ.

με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων και να τηρούνται κάθε φορά οι ισχύουσες Δημοτικές - Υγειονομικές - Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (Βασιλειάδου Δέσποινα – περιοχή «Κατσαρού»)

Α.Ο.Ε 205/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Βασιλειάδου Δέσποινα, με αρίθμ. γνωστοποίησης 5091/6.6.2017 που λειτουργεί ως Εστιατόριο, στην περιοχή Κατσαρού στη Σκιάθο με παράταση ωραρίου μουσικής ως εξής:

εντός του καταστήματος έως 03:00 π.μ. και

εκτός του καταστήματος έως 02:00 π.μ.

με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων και να τηρούνται κάθε φορά οι ισχύουσες Δημοτικές - Υγειονομικές - Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (Μαθηνός Αδαμάντιος – περιοχή «Κολιός»)

Α.Ο.Ε 206/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΜΑΘΗΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, με αρίθμ. γνωστοποίησης 1194007/1.4.2021 που λειτουργεί ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, στην περιοχή Κολιός στη Σκιάθο με παράταση ωραρίου μουσικής ως εξής:

εντός του καταστήματος έως 03:00 π.μ. και

εκτός του καταστήματος έως 02:00 π.μ.

με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων και να τηρούνται κάθε φορά οι ισχύουσες Δημοτικές - Υγειονομικές - Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή