ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 07 Ιουνίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

44η/07.06.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, αναφορικά με τη με αρ. Καταχώρησης ΑΚ 33/23.04.2021 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΑΔΟΣ ΚSEN-S IKE ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ - SECURITY» και τον διακριτικό τίτλο “ΚΛΑΔΟΣ KSEN-S IKE” με ΑΦΜ: 801091440, που εδρεύει στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 260, στο Γάζι Ηρακλείου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας κατά 1) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), που εδρεύει στην Λεωφ. Θηβών αρ. 196 - 198, Άγιος Ρέντης, τ.κ 18233, νομίμως εκπροσωπουμένου, 2) του εδρεύοντος στη Σκιάθο ΜΑΓΝΗΣΊΑΣ (Οδός Νικοτσάρα με αρ. 12) Ο.Τ.Α α΄βαθμού με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ” (Α.Φ.Μ: 090122534 Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου), νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, για την ακύρωση της 1) υπ’ αρ. 1027/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (7° κλιμάκιο), η οποία εκδόθηκε στις 03.09.2020 και δη κατά το μέρος που με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η από 07.07.2020 με ΓΑΚ ΑΕΠΠ/866/07.07.2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΕΠΕ” και τον διακριτικό τίτλο “Bayline Services Ναυαγοσωστική Ακαδημία Ελλάδος” κατά της ως άνω υπ άρ’ αρ. 173/25.06.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής και απορρίφθηκε η παρέμβαση της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΑΔΟΣ ΚSEN-S IKE ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ - SECURITY» και τον διακριτικό τίτλο “ΚΛΑΔΟΣ KSEN-S IKE” κατά της ως άνω Προδικαστικής Πορσφυγής, κατά 2) της υπ’ αρ. 260/04.09.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής, με την οποία κατ’ επίκληση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με την ανωτέρω απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (7° κλιμάκιο) ακύρωσε τη με αρ. 173/2020 προηγούμενη απόφασή της κατά το μέρος αυτής που έκανε αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΚΛΑΔΟΣ ΚSEN-S IKE ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ - SECURITY» και τον διακριτικό τίτλο “ΚΛΑΔΟΣ KSEN-S IKE” και ανέδειξε αυτή προσωρινή ανάδοχο της οικείας σύμβασης με την εταιρεία “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΕΠΕ” και τον διακριτικό τίτλο “Bayline Services Ναυαγοσωστική Ακαδημία Ελλάδος” κια 3) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης του Δήμου Σκιάθου και της ΑΕΠΠ

Α.Ο.Ε 183/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, αναφορικά με τη με την από 25.02.2021 και με αρ. Καταχώρησης ΑΚ 22/2021 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (ακυρωτικού τμήματος) των 1. Αικατερινής Αποστολίδου του Νικολάου και της Χυτούς, κατοίκου Κατερινής, οδός Α΄πάροδος Φιλίππου 8, κατόχου του ΑΦΜ: 043169179 της Δ.Ο.Υ Κατερίνης, 2) Ευριδίκης Μανιάτη του Αναστασίου και της Αικατερίνης, κατοίκου Κατερίνης, οδός Ανδρέα Μιαούλη 71, κατόχου του ΑΦΜ: 123229814 της Δ.Ο.Υ Κατερίνης κατά 1) του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εδρεύει στην Σθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Υπουργό Οικονομικών, 2) Του Υπουργού Περιβάλλοντος κια Ενέργειας, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 3) του ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος Σκιάθου, νομίμως εκπροσωπουμένου, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 1) της με αρ. πρωτ. 923/19/29.09.2020 απόφασης ανάκλησης δήλωσης υπαγωγής αυθαρέτων κτισμάτων στη ρύθμιση του Ν. 4014/2011 του Ν. 4178/2013 και του Ν. 4495/2017 της Προϊσταμένης της υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Σκιάθου, λόγω παρέλευσης τριμήνου από την κατάθεσή της και 3) κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης»

Α.Ο.Ε 184/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος και παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας στις 15.06.2022, ημέρα Τετάρτη του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, αναφορικά με τη με αρ. Καταχώρησης ΑΚ 33/23.04.2021 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΑΔΟΣ ΚSEN-S IKE ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ - SECURITY» και τον διακριτικό τίτλο “ΚΛΑΔΟΣ KSEN-S IKE” με ΑΦΜ: 801091440, που εδρεύει στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 260, στο Γάζι Ηρακλείου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας κατά 1) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), που εδρεύει στην Λεωφ. Θηβών αρ. 196 - 198, Άγιος Ρέντης, τ.κ 18233, νομίμως εκπροσωπουμένου, 2) του εδρεύοντος στη Σκιάθο ΜΑΓΝΗΣΊΑΣ (Οδός Νικοτσάρα με αρ. 12) Ο.Τ.Α α΄βαθμού με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ” (Α.Φ.Μ: 090122534 Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου), νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, για την ακύρωση της 1) υπ’ αρ. 1027/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (7° κλιμάκιο), η οποία εκδόθηκε στις 03.09.2020 και δη κατά το μέρος που με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η από 07.07.2020 με ΓΑΚ ΑΕΠΠ/866/07.07.2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΕΠΕ” και τον διακριτικό τίτλο “Bayline Services Ναυαγοσωστική Ακαδημία Ελλάδος” κατά της ως άνω υπ άρ’ αρ. 173/25.06.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής και απορρίφθηκε η παρέμβαση της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΑΔΟΣ ΚSEN-S IKE ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ - SECURITY» και τον διακριτικό τίτλο “ΚΛΑΔΟΣ KSEN-S IKE” κατά της ως άνω Προδικαστικής Πορσφυγής, κατά 2) της υπ’ αρ. 260/04.09.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής, με την οποία κατ’ επίκληση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με την ανωτέρω απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (7° κλιμάκιο) ακύρωσε τη με αρ. 173/2020 προηγούμενη απόφασή της κατά το μέρος αυτής που έκανε αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΚΛΑΔΟΣ ΚSEN-S IKE ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ - SECURITY» και τον διακριτικό τίτλο “ΚΛΑΔΟΣ KSEN-S IKE” και ανέδειξε αυτή προσωρινή ανάδοχο της οικείας σύμβασης με την εταιρεία “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΕΠΕ” και τον διακριτικό τίτλο “Bayline Services Ναυαγοσωστική Ακαδημία Ελλάδος” κια 3) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης του Δήμου Σκιάθου και της ΑΕΠΠ

Α.Ο.Ε 185/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη, κατάθεση υπομνήματος και παράστασης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας στις 15.06.2022, ημέρα Τετάρτη του ΝΠΔΔ – ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Σκιάθου», που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12 και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090122675/Δ.Ο.Υ Βόλου, αναφορικά   με την από 25.02.2021 και με αρ. Καταχώρησης ΑΚ 22/2021 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (ακυρωτικού τμήματος) των 1. Αικατερινής Αποστολίδου του Νικολάου και της Χυτούς, κατοίκου Κατερινής, οδός Α΄πάροδος Φιλίππου 8, κατόχου του ΑΦΜ: 043169179 της Δ.Ο.Υ Κατερίνης, 2) Ευριδίκης Μανιάτη του Αναστασίου και της Αικατερίνης, κατοίκου Κατερίνης, οδός Ανδρέα Μιαούλη 71, κατόχου του ΑΦΜ: 123229814 της Δ.Ο.Υ Κατερίνης κατά 1) του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εδρεύει στην Σθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Υπουργό Οικονομικών, 2) Του Υπουργού Περιβάλλοντος κια Ενέργειας, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 3) του ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος Σκιάθου, νομίμως εκπροσωπουμένου, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 1) της με αρ. πρωτ. 923/19/29.09.2020 απόφασης ανάκλησης δήλωσης υπαγωγής αυθαρέτων κτισμάτων στη ρύθμιση του Ν. 4014/2011 του Ν. 4178/2013 και του Ν. 4495/2017 της Προϊσταμένης της υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Σκιάθου, λόγω παρέλευσης τριμήνου από την κατάθεσή της και 3) κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης

Α.Ο.Ε 186/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αποδοχή της 7425/03-06-2022 Βεβαίωσης Πιστοληπτικής Ικανότητας

Α.Ο.Ε 187/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την 7425/03-06-2022 Βεβαίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας

Έγκριση της 2ης   κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 ποσού 18.190,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.29765/10.05.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Ο.Ε 188/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η   κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 ποσού 18.190,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.29765/10.05.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις   Σχολικές Επιτροπές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή