ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 31 Μαΐου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

40η/31.05.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση και κατάθεση υπομνήματος του Δήμου Σκιάθου, ενώπιον του ΣτΕ (Συμβουλίου της Επικρατείας) (Β’ Τμήμα) στην από 18 Σεπτεμβρίου 2014 αίτηση του Γεωργίου Καραστατήρα του Αντωνίου, κατοίκου Σκιάθου, οδός Προφήτη Ηλία, με αρ. 5, στρεφόμενη κατά της 1) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, νομίμως εκπροσωπουμένης από τη Γενική Γραμματέα αυτής, 2) του ΝΠΠΔ με την επωνυμία Δήμος Σκιάθου Β. Σποράδων του Ν. Μαγνησίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και κατά της 3) της υπ’ αρ. 2804/151781/04.08.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 7ΥΛΤΟΡ10-9Κ9) και της 4) υπ’ αρ. 87/10.04.2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, αρ. Πρακτικού 10/2014 περί καθορισμού τέλους κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου, η οποία αρχικά προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί στις μετά από αναβολή (οίκοθεν) στις 08.06.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ με εισηγητή την Πάρεδρο Χαϊδα Αγγελική».

Α.Ο.Ε 176/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται δικηγόρος ο Αλέξανδρος Τζούμας και καθορίζεται η αμοιβή του στο ποσό των 1.217,68 ευρώ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.264,79 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6661 με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων" και ποσού 2.464,49 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 177/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 3.264,79 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6661 με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων" και ποσού 2.464,49 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων»

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οικονομική προσφορά) του ανοιχτού διαγωνισμού για την οικοδομικών υλικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Α.Ο.Ε 178/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης, για το λόγο αυτό δεν είναι αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αποδοχή οκτώ (8) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, και τον ΟΑΕΔ, κατά το μήνα Δεκέμβριο έτους 2021

Α.Ο.Ε 179/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Αίτημα αποδοχής της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) και της Απόφασης του Περιφερειάρχη που αφορά την 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» για παράταση της υλοποίησης και διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με το αρ.πρωτ.5190/13-12-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Α.Ο.Ε 180/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Tην αποδοχή της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) με τη μεταβολή του π/υ στο ποσό των 160.000,00ευρώ και

  1. Tην αποδοχή της Απόφασης του Περιφερειάρχη με αρ.πρωτ.2397/3-5-2022 που αφορά την 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης   «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» για παράταση της υλοποίησης και διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με το αρ.πρωτ.5190/13-12-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή