ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 24 Μαΐου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

36η/24.05.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση στις 27.05.2022, ημέρα Παρασκευή ή όποτε μετ’ αναβολή ορισθεί η δικάσιμος, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, (Τακτική Διαδικασία - ΟΚΧΕ), όπου πρόκειται να συζητηθεί μετά από αναβολή η από 26.11.2020 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 288/26.11.2020 ασκηθείσα έφεση των 1.Eike (Αικε) Schwalm (Σβάλμ) του Rainer (Ράϊνερ) και της Gisela, αρχιτέκτονος, κατοίκου Ζυρίχης Ελβετίας, Scheffelstr. 5, 8037 Zuerich Ch, και με Α.Φ.Μ στην Ελλάδα 107889080, ως μοναδικού κληρονόμου της αρχικώς ενάγουσας Gisela Anni Erika χ/α Rainer Schwalm, (Γκιζέλα Άννι Σβάλμ χα Ράϊνερ Σβάλμ, το γένος Otto Rietning, (Ότο Ρίτινγκ), που απεβίωσε την 23.09.2019 στην Φραγκφούρτη Αμ Μαιν Γερμανίας, που μόνιμα κατοικούσε, 2.Pasqual Marquardt του Karl και της Gabriele (Πασκουάλ Μαρκουάρντ του Καρλ και της Γκαμπριέλε), κατοίκου Γερμανίας Schwezerstr. 3 Frankfurt am Nain με Α.Φ.Μ: 160405599. Και Jan Christoph Herbert ty Karl - Heinz και Gabriele, (Γιαν Χριστοφ Χέρμπερτ του Καρλ - Χάιντσς και Γκαμπριέλε), κατοίκου Γερμανίας Schweizerstr 3. Frankfurt am Main, με Α.Φ.Μ: 160405606 κατά 1. του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου και κατά της 2. υπ’ αρ. 138/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτ. Βόλου (Ο.Κ.Χ.Ε).

Α.Ο.Ε 164/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 868,00 ευρώ

Έγκριση της υπ΄αριθμ 30/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα «Πρώτη αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου οικονομικού έτους 2022»

Α.Ο.Ε 165/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ 30/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα «Πρώτη αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου οικονομικού έτους 2022»

Έγκριση της υπ΄αριθμ 31/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα «Έγκριση ψήφισης της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου»

Α.Ο.Ε 166/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ 31/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα «Έγκριση ψήφισης της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου»

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΔ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Α.Ο.Ε 167/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας λόγω της πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου

Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης για ΚΤΕΟ, (τεχνικός έλεγχος οχημάτων, έκδοση παραβόλων, κάρτα καυσαερίων, επανέλεγχος) οχημάτων του Δήμου για το έτος 2022 και διάθεση πίστωσης ύψους 2.200,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Δεκτικός ΚΑΕ για έκδοση εντάλματος προπληρωμής).

Α.Ο.Ε 168/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει υπόλογο τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και   Περιβάλλοντος κ. Τούρλα Παναγιώτη του Αναστασίου, στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, με το ποσό των 2.200,00 ευρώ.

Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού, (Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το Χ.Ε.Π) την 24 Αυγούστου 2022

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 υπηρεσιών καταχώρισης σε έντυπο περιοδικό που κυκλοφορεί στη Μαγνησία με στόχο την προβολή της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 169/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.480,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΤΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή