ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 17 Μαΐου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

33η/17.05.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση και κατάθεση προτάσεων καθώς και προσθήκη - αντίκρουση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία - ΟΚΧΕ - Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998), του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου στην από 01.12.2021 αγωγή (άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 - Διόρθωση Ανακριβούς Αρχικής Εγγραφής) και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 17/22 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΑΕ”, που εδρεύει στο Δήμο Σκιάθου του Νομού Μαγνησίας, με ΑΦΜ: 094238282, νομίμως εκπροσωπουμένης κατά 1) του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει μέσα μέχρι και την 23η Μαΐου 2022 να καταθέσει τις προτάσεις του καθώς και προσθήκη - αντίκρουση (μέχρι και την 7η Ιουνίου 2022) και όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 237 του Κ.Πολ.Δ με σκοπό την απόρριψη της ασκηθείσας αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου).

Α.Ο.Ε 154/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1511/10-2-2022 αίτησης με θέμα «Χορήγησης Άδειας για τοποθέτηση καθρέπτη οδού στην τοποθεσία Βίγλες».

Α.Ο.Ε 155/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση χορήγησης άδειας για τοποθέτηση καθρέπτη οδού στην τοποθεσία Βίγλες και ειδικότερα στο σημείο, όπως αυτό αποτυπώνεται στο κάτωθι απόσπασμα που συνοδεύει την αναφερόμενη αίτηση.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 31.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για δράσεις τουριστικής προβολής στην Ιταλία με στόχο την ανάδειξη και προβολή της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 156/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 31.000,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για δράσεις τουριστικής προβολής στην Ιταλία με στόχο την ανάδειξη και προβολή της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 157/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 12.400,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Αποδοχή τεσσάρων (4) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά το μήνα Νοέμβριο έτους 2021

Α.Ο.Ε 158/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Αποδοχή απόφασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στην Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Δήμου Σκιάθου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» ποσού 741.608,80 €.

Α.Ο.Ε 159/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το ποσό των 741.608,80 €, ώστε να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2022, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (KOLIBA COCKTAIL BAR E.E.)

Α.Ο.Ε 160/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της KOLIBA COCKTAIL BAR E.E., με αρίθμ. γνωστοποίησης 1105027/9.4.2019 που λειτουργεί ως ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ,στην οδό Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο με παράταση ωραρίου μουσικής ως εξής:

εντός του καταστήματος έως 03:00 π.μ. και

εκτός του καταστήματος έως 02:00 π.μ.

με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων και να τηρούνται κάθε φορά οι ισχύουσες Δημοτικές - Υγειονομικές -   Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Α.Ο.Ε 161/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Απριλίου 2022 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή