ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 10 Μαΐου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

30η/10.05.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση για τη συζήτηση της από 20.01.2020 και με αρ. Κατάθεσης 04/27.01.2020 δικογράφου ασκηθείσας αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, (διαδικασία εργατικών διαφορών) στις 13.05.2022 του Ιωάννη Μακρυγιάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σκιάθου, περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», νομίμως εκπροσωπουμένου, η οποία επαναφέρεται με την από 08.09.2021 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου κλήση 41/08.09.2021. Να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση και όλα τα σχετικά έγγραφα και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και την ευόδωση της υπόθεσης υπέρ του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 138/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση του δικηγόρου πρωτοδικείου Βόλου Αλέξανδρου Ι. Τζούμα, με (ΑΜ ΔΣΒ: 789) για τη συζήτηση της από 10.10.2021 και με αρ. Κατάθεσης 47/12.10.2021 δικογράφου ασκηθείσας αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, (διαδικασία εργατικών διαφορών) όπου πρόκειται να συζητηθεί στις 13.05.2022 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, των 1) Νικολάου Τζούμα του Ελευθερίου, 2) Ιωάννη Κουτέφεσης του Αθανασίου, 3) Παναγιώτη Μαραγκού του Μιχαήλ, 4) Νεκτάριου Καραδήμου του Σπυρίδωνα και του Ανδρέα Μπουλιανίνη του Στυλιανού, απάντων κατοίκων Σκιάθου κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», νομίμως εκπροσωπουμένου. Να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση και όλα τα σχετικά έγγραφα και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και την ευόδωση της υπόθεσης υπέρ του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 139/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.

Α.Ο.Ε 140/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση του αριθμ 5719/09-05-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

Β) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε», ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’), λόγω παράλειψης προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής κατά τα άρθρα 2.2.2.1 και 2.4.2.5 της διακήρυξης καθώς και δεν αναρτήθηκε έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2022 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Α.Ο.Ε 141/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του Α΄ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, όπως εμφανίζονται στους παρακάτω συνημμένους πίνακες και υποβάλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της υπ'αριθμ 21/2022 Απόφαση του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα: Δεύτερη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.Ν. οικονομικού έτους 2022

Α.Ο.Ε 142/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ'αριθμ 21/2022 Απόφαση του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα: Δεύτερη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.Ν. οικονομικού έτους 2022

Έγκριση της υπ'αριθμ 22/2022 Απόφαση του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα: Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου έτους 2022

Α.Ο.Ε 143/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ'αριθμ 22/2022 Απόφαση του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου με θέμα: Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου έτους 2022

Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας

Α.Ο.Ε 144/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   την πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ   Πυροφυλάκων, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με έναρξη τον Ιούνιο του 2022.

Α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/19.04.2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και

Β) Λήψη εκ νέου απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για τροποποίηση της 24/2021 ΑΔΣ όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, μετά την έκδοση του Ν. 4916/22 (ΦΕΚ 65/28.03.2022 τεύχος Α’) και της ΚΥΑ 49552 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 1952/19.04.2022 τεύχος Β΄) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.        

Α.Ο.Ε 145/2022

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/19.04.2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,

Τροποποίηση της αριθμ. 24/2021 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, μετά την έκδοση του Ν. 4916/22 (ΦΕΚ 65/28.03.2022 τεύχος Α’) έκτακτες ρυθμίσεις για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εξαιρέθηκε η επιχείρηση ELIVI HOTELS MON A.E.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 5.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο " Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τη διοργάνωση εκδήλωσης με στόχο την προβολή της Σκιάθου στο εξωτερικό.

Α.Ο.Ε 146/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 5.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο " Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων"

Αποδοχή εννέα (9) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον ΟΑΕΔ, και την ΕΕΤΑΑ, κατά το μήνα Οκτώβριο έτους 2021

Α.Ο.Ε 147/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Αποδοχή απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για το έργο «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σκιάθου» ποσού 2.738.080,00 €.

Α.Ο.Ε 148/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το ποσό των 2.738.080,00 €, ώστε να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2022, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

 

Αποδοχή απόφασης της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» ποσού 49.916,20 €.

Α.Ο.Ε 149/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το ποσό των 49.916,20 €, ώστε να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2022, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (Μπούρα Σταματία)

Α.Ο.Ε 150/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του προβλεπόμενου από την 3/1996 Αστυνομική Διάταξη ωραρίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή