ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 03 Μαΐου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

28η/03.05.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εισήγηση για παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης.

Α.Ο.Ε 127/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξάμηνη παράταση της αριθμ. 16840/23-11-2021 (ΑΔΑ: 6710Ω13-6Τ0, ΑΔΑΜ: 21SYMV009591457) Σύμβασης προμήθειας οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων θέτοντας νέα ημερομηνία λήξης την 22-11-2022. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ήδη καθορισμένοι όροι της αρχικής σύμβασης.

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σκιάθου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Α.Ο.Ε 128/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σ.Α.Π.
  2. Δεσμεύεται η Οικονομική Επιτροπή για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί.
  3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.340,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 με τίτλο "Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τις υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας του Παιδικού Σταθμού Δήμου.

Α.Ο.Ε 129/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.340,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 με τίτλο "Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.993,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την διαμόρφωση, επικαιροποίηση και διαχείριση λογαριασμών «Social Media» του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 130/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 6.993,60 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο " Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.424,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την δημιουργία και εκτύπωση έντυπου οδηγού με στόχο την ανάδειξη της Σκιάθου ως γαστρονομικού προορισμού, αλλά και τον εμπλουτισμό του ψηφιακού οδηγού.

Α.Ο.Ε 131/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 9.424,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο " Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 225,68 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6495 «Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και λοιπών, για τις ανάγκες του Γραφείου Προστασίας Ηλικιωμένων – Φυσικοθεραπευτηρίου – ΚΕΠ Υγείας.

Α.Ο.Ε 132/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 225,68 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6495 «Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως»

Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Α.Ο.Ε 133/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει υπόλογο τον υπάλληλο του Δήμου μας   Νικήτα Χατζή, στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, με το ποσό των 1.500,00 ευρώ.

Ορίζει ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού, (Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής, και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το Χ.Ε.Π) την 03 Αυγούστου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή