ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 23 Ιουνίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

43η/23.06.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11 Λήψη απόφασης για: α) για άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.28/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου επί της αγωγής της τεχνικής εταιρείας ΄΄ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε΄΄, και β) για συμμόρφωση ή μη του Δήμου Σκιάθου με την προσωρινή εκτελεστότητα επιδικασθέντος κεφαλαίου ποσού 70.000,00 € συν δικαστικών εξόδων (τέλη απογράφου ποσού 2.520,00 € και διάφορα έξοδα 150,00 €) ποσού 2.670,00 € που απορρέουν από την ίδια απόφαση

Α.Ο.Ε 206/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ.28/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου επί της αγωγής της τεχνικής εταιρείας ΄΄ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε΄΄,

β) Την άσκηση της ανακοπής κατά του με αρ. 24/08.06.2021 πρώτου απογράφου

γ) Κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων - αναστολής της επιβληθείσας κατάσχεσης

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για: 1) τη άσκηση έφεσης, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου–Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ 12, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ» και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 090122675 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, κατά της Ανωνύμης Εταιρείας με την επωνυμία ¨ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε¨, που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, νομίμως εκπροσωπουμένης, με Α.Φ.Μ:   095244711/Δ.Ο.Υ Β’ Λάρισας και της υπ’ αρ. 28/2021 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου.

2) άσκηση ανακοπής του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου –Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ 12, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ» και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 090122675 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, (Διαδικασία Ανακοπών κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης) κατά 1) της Ανωνύμης Εταιρείας με την επωνυμία ¨ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε¨, που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, νομίμως εκπροσωπουμένης, με Α.Φ.Μ: 095244711/Δ.Ο.Υ Β’ Λάρισας, κατά 2) του με αρ. 24/08.06.2021 πρώτου απογράφου εκτελεστού για το προσωρινά εκτελεστό των € 70.000,00 της με αρ. 28/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) και της από 08.06.2021 επιταγής προς πληρωμή του προσωρινά εκτελεστού της με αρ. 28/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική Διαδικασία).

3)Να καταθέσει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - αναστολής της επιβληθείσας κατάσχεσης εις χείρας τρίτων με αίτημα προσωρινής διαταγής του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου –Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ 12, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ» και που εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 090122675 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, κατά 1) της Ανωνύμης Εταιρείας με την επωνυμία ¨ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε¨, που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, νομίμως εκπροσωπουμένης, με Α.Φ.Μ: 095244711/Δ.Ο.Υ Β’ Λάρισας 2) του με αρ. 24/08.06.2021 πρώτου απογράφου εκτελεστού της με αρ. 28/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) για το προσωρινά εκτελεστό των € 70.000,00 και 3) της από 08.06.2021 επιταγής προς πληρωμή του προσωρινά εκτελεστού της με αρ. 28/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) και της επιβληθείσης αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, ήτοι των τραπεζικών ιδρυμάτων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ΑLPHA BANK και Τράπεζας Πειραιώς, να παραστεί κατά τη συζήτηση ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η συζήτηση της παρούσης αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων αλλά και η συζήτηση του αιτήματος της προσωρινής διαταγής, καταθέτοντας σημείωμα και αντίστοιχα σχετικό υπόμνημα στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής καταθέτοντας και όλα τα σχετικά έγγραφα

Α.Ο.Ε 207/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 1.736,00 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή