ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 09 Ιουνίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

39η/09.06.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

«Αποδοχή και έγκριση της μελέτης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

Α.Ο.Ε 186/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και έγκριση της μελέτη εφαρμογής με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ   ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», προϋπολογισμού   δαπάνης 347.882,00 € μαζί   με την αξία   του Φ. Π.   Α.  

Αποδοχή και έγκριση της μελέτης «Δράσεις δημοσιότητας της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

Α.Ο.Ε 187/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και έγκριση της μελέτη εφαρμογής με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»», προϋπολογισμού δαπάνης   33.480,00 € μαζί με   την αξία του   Φ. Π. Α.    

Έγκριση: i) Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών της αρμόδιας επιτροπής,     ii) Έγκρισης της 24/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σκιάθου, iii) ορισμός υπευθύνου πράξης, iv) εξουσιοδότηση, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης» στo πλαίσιo της Πρόσκλησης ΑΤ04 που δημοσίευσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

Α.Ο.Ε 188/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 73/2021 (ΑΔΑ: ΩΓ6ΖΩ13-ΛΘΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την διερεύνηση τιμών.
  2. Την έγκριση της μελέτης 24/2021 της Τεχνικής Υπηρεσίας για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης».
  3. Την υποβολή προς ένταξη για χρηματοδότηση, πρότασης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης», και αποδοχή της χρηματοδότησης.
  4. Την δέσμευση για την ένταξη της πράξης «Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2020-2023.
  5. Τον ορισμό του Προϊστάμενου Καθαριότητας και Περιβάλλοντος κ. Βασίλειου Ταμπάκη, ως υπευθύνου της συγκεκριμένης Πράξης
  6. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση και να υλοποιηθεί η εν λόγω Πράξη.

Απόφαση κάλυψη από τον Δήμο Σκιάθου της μη επιλέξιμης δαπάνης του κινητού εξοπλισμού στο πλαίσιο της υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στην ΑΤ07 Πρόσκληση «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων», στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Α.Ο.Ε 189/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την κάλυψη από τον Δήμο Σκιάθου της μη επιλέξιμης δαπάνης του κινητού εξοπλισμού στο πλαίσιο της υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στην ΑΤ07 Πρόσκληση «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων», στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», όπως αυτός αναλύεται στην «Τεχνική Έκθεση Κινητού Εξοπλισμού» που συνέταξε και υπέβαλε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου

Αποδοχή και έγκριση της μελέτης «Αξιοποίηση του παλαιού κέντρου υγείας Σκιάθου για την μεταστέγαση Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου»

Α.Ο.Ε 190/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και έγκριση της μελέτη εφαρμογής με τίτλο «Αξιοποίηση του παλαιού κέντρου υγείας Σκιάθου για την μεταστέγαση Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου», προϋπολογισμού δαπάνης   1.950.000,00 € μαζί με   την αξία του   Φ. Π. Α.    

Αποδοχή συμμετοχής και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σκιάθου στην Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Προγράμματος   Ανάπτυξης   και Αλληλεγγύης για την   Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» / Άξονας Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια»

Α.Ο.Ε 191/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Αποδέχεται το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθμ. 14577/24-07-2020 Πρόσκλησης ΑΤ09 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».
  2. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ09 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».
  3. Αποδέχεται ο Δήμος Σκιάθου με τη ΔΕΥΑ Σκιάθου μετά τη δημοπράτηση για την ανάδειξη αναδόχων, θα καλύψουν με ιδίους πόρους την υπερβάλλουσα συνολική αξία των μελετών πέραν της μέγιστης χρηματοδότησης των   620.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,

Αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Αποδοχή και έγκριση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ»

Α.Ο.Ε 192/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Βεβαιώνει σύμφωνα με τα ανωτέρω τη σκοπιμότητα εκπόνησης των ανωτέρω μελετών και ειδικότερα την αδυναμία σύνταξης τους από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκρίνει το Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ»

Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Β84/2021 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου από τον ενταλθέν ποσό σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 61/2021 και 138/2021 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Α.Ο.Ε 193/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον υπάλληλο υπηρεσίας καθαριότητας και περιβάλλοντος κ. Παναγιώτη Τούρλα

Απαλλάσσει τον Παναγιώτη Τούρλα από υπόλογο του ποσού των 4.000,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το αρίμθ Β842021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του

Α.Ο.Ε 194/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 372,00 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή