ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 27 Μαΐου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

35η/27.05.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

«Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT05 14575/24-07-2020 ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

Α.Ο.Ε 162/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθμ. 14575/24-07-2020 Πρόσκλησης ΑΤ05 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», όπως και της αρ πρωτ 22721/11-12-2020 1η Τροποποίησης της πρόσκλησης ΑΤ 05.

Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία».

ΒεβαιώΝει ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από ιδίους πόρους

Αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Αποδοχή και έγκριση της μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α.Ο.Ε 163/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της   22/2021 μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.320.600,00 € μαζί με την αξία του Φ. Π. Α.

Αποδοχή και έγκριση της μελέτης "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ   ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   KAI ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Α.Ο.Ε 164/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 23/2021 μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   KAI ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 204.972,00 € μαζί με την αξία του Φ. Π. Α.

Αποδοχή και έγκριση της μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας στις θέσεις Λεχούνι, Πλατανιάς (Κοκκινόγια) & Λειβαδάκι που προκλήθηκαν   από έντονα καιρικά φαινόμενα του Απριλίου 2020».

Α.Ο.Ε 165/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης   «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας στις θέσεις Λεχούνι, Πλατανιάς (Κοκκινόγια) & Λειβαδάκι που προκλήθηκαν   από έντονα καιρικά φαινόμενα του Απριλίου 2020», που θα προταθεί για χρηματοδότηση από το Υπουργείο εσωτερικών – Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 1.965.400,00 € μαζί με την αξία του Φ. Π. Α.

Αποδοχή και έγκριση της μελέτης «Έργα βελτίωσης   περιφερειακής αγροτικής οδού Καλαμακίου».

Α.Ο.Ε 166/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 20/2021 μελέτης 20/2021 «Έργα   βελτίωσης περιφερειακής αγροτικής οδού Καλαμακίου», που θα προταθεί για χρηματοδότηση από το Υπουργείο εσωτερικών – Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 768.180,00€ μαζί με την αξία του Φ. Π. Α.

Η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνει η υφιστάμενη αγροτική οδός, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Σκιάθου, και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων   για την κατασκευή   των έργων σύμφωνα   με τις εγκεκριμένες μελέτες

Έγκριση θέσεων υπαιθρίων σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, προσωρινής στάθμευσης δημοτικών οχημάτων και ΑΜΕΑ.

Α.Ο.Ε 167/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση και   χωροθέτηση των κατωτέρω θέσεων υπαιθρίων σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, προσωρινής στάθμευσης δημοτικών οχημάτων και ΑΜΕΑ:

1.       Στο χώρο της   Ακρόπολης - στάση λεωφορείων, ιδιοκτησίας του Δήμου Σκιάθου,   δύο   προσωρινές θέσεις στάθμευσης δημοτικών οχημάτων (από τις οποίες μία θέση ΑΜΕΑ) σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τοποθέτηση Σταθμού ημιταχείας φόρτισης 22KW με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

2.       Στο χώρο μπροστά από το 1ο Δημοτικό Σχολείο-Πάρκο   ιδιοκτησίας του Δήμου Σκιάθου,   δύο προσωρινές θέσεις στάθμευσης δημοτικών οχημάτων (από τις οποίες μία θέση ΑΜΕΑ) σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τοποθέτηση Σταθμού ημιταχείας φόρτισης 22KW με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

3.       Στο χώρο του Κουκουναριές-κοινόχρηστες εκτάσεις Δήμου Σκιάθου ιδιοκτησίας του Δήμου Σκιάθου,   δύο προσωρινές θέσεις στάθμευσης δημοτικών οχημάτων (από τις οποίες μία θέση ΑΜΕΑ) σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και τοποθέτηση Σταθμού ημιταχείας φόρτισης 22KW με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

«Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών (Αριθμ. Διακήρυξης 4001/07-04-2021) και συγκεκριμένα για την Α ΟΜΑΔΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 107154 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ»

Α.Ο.Ε 168/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αριθμ. 6508/25-05-2021 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Την κατακύρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών (Αριθμ. Διακήρυξης 4001/07-04-2021) και συγκεκριμένα για την Α ΟΜΑΔΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ στoν «ΡΑΠΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή