ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 25 Μαΐου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

34η/25.05.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων   12 και 44   του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με   το άρθρο 3   του Ν. 4674/2020, του Δήμου Σκιάθου με τη ΔΕΥΑ Σκιάθου για την υλοποίηση της πράξης «Ωρίμανση έργων και δράσεων Δήμου Σκιάθου και ΔΕΥΑ Σκιάθου για την υλοποίηση του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”», στα πλαίσια της πρόσκληση ΑΤ09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Προγράμματος   Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

Α.Ο.Ε 148/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων   12 και 44   του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με   το άρθρο 3   του Ν. 4674/2020, του Δήμου Σκιάθου με τη ΔΕΥΑ Σκιάθου για την υλοποίηση της πράξης «Ωρίμανση έργων και δράσεων Δήμου Σκιάθου και ΔΕΥΑ Σκιάθου για την υλοποίηση του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”», στα πλαίσια της πρόσκληση ΑΤ09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Προγράμματος   Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)

2

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης των   άρθρων 12 και   44 του Ν.4412/2016, όπως   τροποποιήθηκε με το   άρθρο 3 του   Ν. 4674/2020, του Δήμου Σκιάθου με τη ΔΕΥΑ Σκιάθου για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτροκίνησης Δήμου Σκιάθου και ΔΕΥΑ Σκιάθου», στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)

Α.Ο.Ε 149/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων   12 και 44   του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με   το άρθρο 3   του Ν. 4674/2020, του Δήμου Σκιάθου με τη ΔΕΥΑ Σκιάθου για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτροκίνησης Δήμου Σκιάθου και ΔΕΥΑ Σκιάθου», στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)

3

Αποδοχή και έγκριση της μελέτης «ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» ύστερα από την τροποποίηση και επικαιροποίηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 150/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και έγκριση της μελέτης «ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» ύστερα από την τροποποίηση και επικαιροποίηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου.

4

Αποδοχή και έγκριση τεχνικής έκθεσης «ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ - ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ».

Α.Ο.Ε 151/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Αποδοχή και έγκριση της με αριθμό πρωτ: 6217/20-05-2021 τεχνικής έκθεσης «ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ - ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ».

5

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Α.Ο.Ε 152/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Έγκριση μίσθωσης (9) εννέα ακινήτων-καταλυμάτων για τη διαμονή εργαζομένων των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Α.Ο.Ε 153/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την έγκριση   μίσθωσης (9) εννέα ακινήτων-καταλυμάτων για τη διαμονή εργαζομένων των Δημόσιων Υπηρεσιών του νησιού επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει κατάλληλα ακίνητα.

Β. Καταρτίζει τους όρους της δημοπρασίας

Γ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 03/2021 ΑΔΣ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δ. Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 04/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αρ. 48/2021 Απόφαση Δημάρχου.

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 154/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αριθμ. 6040/18-05-2021 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκιάθου» στην «VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του πρωτοδικείου Βόλου για τη συζήτηση της από 09.06.2020 και με αρ. Κατάθεσης 18/09.06.2020 δικογράφου ασκηθείσας αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, (διαδικασία εργατικών διαφορών) όπου πρόκειται να συζητηθεί στις 28.05.2021 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, των 1) Νικολάου Τζούμα του Ελευθερίου, 2) Ιωάννη Κουτέφεσης του Αθανασίου, 3) Παναγιώτη Μαραγκού του Μιχαήλ, 4) Νεκτάριου Καραδήμου του Σπυρίδωνα και του Ανδρέα Μπουλιανίνη του Στυλιανού, απάντων κατοίκων Σκιάθου κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», νομίμως εκπροσωπουμένου. Να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη - αντίκρουση και όλα τα σχετικά έγγραφα και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και την ευόδωση της υπόθεσης υπέρ του του Δήμου Σκιάθου."  

Α.Ο.Ε 155/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο το Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 496,00 ευρώ

Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2021 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Α.Ο.Ε 156/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του Α΄ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως έχει και αναφέρεται στην εισήγηση στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή περί διαγραφής τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2020

Α.Ο.Ε 157/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διαγραφή   του οφειλόμενου ποσού των 8,44 ευρώ για το τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2020 ( Χ/Κ 1014/2020 με αριθ. 444/31-12-2020 τριπλότυπο βεβαίωσης) μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις, από την καρτέλα χρεώσεων της οφειλέτιδας Σ. Μ. του Πέτρου.

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή περί διαγραφής τέλους χρήσης κόμβου ιντερνετ για το έτος 2021

Α.Ο.Ε 158/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διαγραφή   του οφειλόμενου ποσού των 80,00 ευρώ για το τέλος χρήσης κόμβου ιντερνετ έτους 2021 μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις, από την καρτέλα χρεώσεων της οφειλέτιδας Π. Μ.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021.

Α.Ο.Ε 159/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Φεβρουαρίου 2021 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός Μαρτίου 2021.

Α.Ο.Ε 160/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Μαρτίου 2021 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός Απριλίου 2021.

Α.Ο.Ε 161/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Απριλίου 2021 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή