Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

29η/05.05.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά- οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκιάθου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Α.Ο.Ε 130/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την επικύρωση του με αριθμ πρωτ. 5018/26-04-2021 Πρακτικό αποσφράγισης που περιλαμβάνει την αποσφράγιση και αξιολόγηση όλων των σταδίων του διαγωνισμού («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική προσφορά»).
  2. Την ανάδειξη της «VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε» ως προσωρινή ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκιάθου γιατί η προσφορά της κρίνεται συμφέρουσα καθώς είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, βαθμολογήθηκε επαρκώς και προσέφερε τιμή χαμηλότερη της προϋπολογισθείσης.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.982,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-7135.00 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια δέκα αποδυτηρίων σπείρα που θα τοποθετηθούν σε παραλίες του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 131/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 9.982,00 στον ΚΑΕ 10-7135.00 με τίτλο λοιπός εξοπλισμός.

Αποδοχή απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» ποσού 37.200,00 €.

Α.Ο.Ε 132/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» ποσού 37.200,00 €

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ( Ι ) ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ KAI ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.

Α.Ο.Ε 133/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ματαίωση της διαδικασίας του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών δήμου Σκιάθου έτους 2021 καθώς η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ   ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΟΜΟΡΟΙ).

Α.Ο.Ε 134/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασία (όμοροι), βάσει των οποίων θα καταρτιστούν τα μισθωτήρια και θα διαβιβαστούν στο   αρμόδιο γραφείο Κτηματικής Μαγνησίας για έλεγχο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή