ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 13 Απριλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

22η/13.04.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, έγκριση της αριθμ. 11/2021 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης καθώς και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σχετικά με την εκπόνηση ΣΒΑΚ.

Α.Ο.Ε 97/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη διενέργεις με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για την εκπόνηση   Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Σκιάθου και διάθεση πίστωσης ύψους 35.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 30-7413.25 με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» του προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου του οικονομικού έτους 2021.

2. Εγκρίνει την αριθμ. 11/2021 Μελέτη καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτή.

3. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης

4. Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σχετικά με την εκπόνηση ΣΒΑΚ ως εξής : Σταματίου Χρήστος, Καρυοφύλλης Ευστάθιος, Τούρλας Παναγιώτης.

Έγκριση διενέργειας εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών δήμου Σκιάθου έτους 2021, έγκριση της αριθμ. 5/2021 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης καθώς και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της εκτέλεσης της Σύμβασης και διοίκηση αυτής.

Α.Ο.Ε 98/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει τη διενέργεια με τη διαδικασία του εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών δήμου Σκιάθου έτους 2021, συνολικού προϋπολογισμού 242.824,17€ σε βάρος του ΚΑΕ 00-6142.01 με τίτλο « αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ναυαγοσωστική) »

2. Εγκρίνει τη αριθμ. 5/2021 Μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτή.

3. Καθορίζει του όρους της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης

4. Ορίζει ως επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης της Σύμβασης και διοίκηση αυτής τους υπαλλήλους του Δήμου : Ιωάννου Ιωάννη, Κανταράκια Δημήτριο, Τσάμτσα Γεώργιο.

5. Κρίνει αναγκαία τη χρήση συντετμημένων προθεσμιών και εγκρίνει τη σύντμηση των προθεσμιών σε 10 ημέρες για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 43 του ν. 4605/2019, που τροποποίησε το άρθρο 121 του ν.4412/2016 και έχει ως εξής: «1. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσμίες: α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την Αναθέτουσα Αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή